Skatteministeriet
Skatteberegning 31. december 2001

Regulering af beløbsgrænser i 2002

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2002

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regulering af beløbsgrænser i 2002

Hvert år reguleres en række beløbsgrænser i skattelovgivningen efter et reguleringstal, der fastsættes efter reglerne i personskattelovens § 20.

Beløbsgrænserne er i skattelovene som hovedregel fastsat i 1987-prisniveau og opreguleres med en procentsats svarende til forskellen mellem indkomstårets reguleringstal og 100.

Siden 1992 er beløbsgrænserne årligt reguleret med 2 pct. plus eller minus en tilpasningsprocent. Tilpasningsprocenten beregnes og fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for det pågældende indkomstår.

Fra og med indkomståret 1994 er tilpasningsprocenten blevet fastsat som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling og 2 pct.

Den gennemsnitlige årslønsudvikling beregnes som den konstaterede udvikling i arbejderes og funktionærers bruttoårsløn (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende indkomstår fratrukket en procentdel svarende til procentstørrelsen af lønmodtagerens egne arbejdsmarkedsbidrag i det pågældende indkomstår, jf. skemaet nedenfor.

For indkomståret 2001 udgør reguleringstallet 145,7. For 2002 har Finansministeriet opgjort tilpasningsprocenten til 1,0 pct.1) Dette medfører en regulering af beløbsgrænserne med 3,0 pct. fra 2001 til 2002 svarende til et reguleringstal for 2002 på 150,1.

Reguleringstallet for 2002 er beregnet således:
  1999 2000 Stigning
  Kr. Kr. Kr. Pct.
Bruttoårsløn ekskl. arbejdsmarkedspension mv. (DA's lønstatistik)  264.093 271.947   3,0
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2001-sats) beregnet af 1999-indkomsten
÷21.127      
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2002-sats) beregnet af 2000-indkomsten 
  ÷21.756    
Årslønsudviklingen til brug for beregningen af tilpasningsprocenten 242.966 250.191 7.225 3,0
      Pct. Pct.
Tilpasningsprocent efter satsreguleringsloven  Tilpasningsprocenten beregnes som afvigelsen mellem årslønsudviklingen og 2 pct. 3,0 ÷ 2,0 1,0
Procent til forhøjelse af reguleringstallet i PSL § 20 Det foregående års reguleringstal forhøjes med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten 2,0 + 1,0 3,0
Reguleringstallet for 2002 145,7 x (100 + 3,0)/100   150,1

Anm.:  Jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 13. november 1997 om en satsreguleringsprocent som ændret ved lov nr. 468 af 1. juli 1998 (åbner i nyt vindue).
Jf. bekendtgørelse nr. 728 af 15. august 2001 om beregning af satsreguleringsprocenten mv. (åbner i nyt vindue).
Note: 1)  Jf. bekendtgørelse nr. 735 af 21. august 2001 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2002 (åbner i nyt vindue).