Skatteministeriet
Skatteberegning 31. december 2000

Regulering af beløbsgrænser i 2001

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2001

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regulering af beløbsgrænser i 2001

Hvert år reguleres en række beløbsgrænser i skattelovgivningen efter et reguleringstal, der fastsættes efter reglerne i personskattelovens § 20.

Beløbsgrænserne er i skattelovene som hovedregel fastsat i 1987-prisniveau og opreguleres med en procentsats svarende til forskellen mellem indkomstårets reguleringstal og 100.

Siden 1992 er beløbsgrænserne årligt reguleret med 2 pct. plus eller minus en tilpasningsprocent. Tilpasningsprocenten beregnes og fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for det pågældende indkomstår.

Fra og med indkomståret 1994 er tilpasningsprocenten blevet fastsat som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling og 2 pct.

Den gennemsnitlige årslønsudvikling beregnes som den konstaterede udvikling i arbejderes og funktionærers bruttoårsløn (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende indkomstår fratrukket en procentdel svarende til procentstørrelsen af lønmodtagerens egne arbejdsmarkedsbidrag i det pågældende indkomstår, jf. skemaet nedenfor.

For indkomståret 2000 udgør reguleringstallet 140,8. For 2001 har Finansministeriet opgjort tilpasningsprocenten til 1,5 pct.1) Dette medfører en regulering af beløbsgrænserne med 3,5 pct. fra 2000 til 2001 svarende til et reguleringstal for 2001 på 145,7.

Reguleringstallet for 2001 er beregnet således:
  1998 1999 Stigning
  Kr. Kr. Kr. Pct.
Bruttoårsløn ekskl. arbejdsmarkedspension mv. (DA's lønstatistik)  256.506 265.543   3,5
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2000-sats) beregnet af 1998-indkomsten
÷20.520      
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2001-sats) beregnet af 1999-indkomsten 
  ÷21.243    
Årslønsudviklingen til brug for beregningen af tilpasningsprocenten 235.986 244.300 8.314 3,5
      Pct. Pct.
Tilpasningsprocent efter satsreguleringsloven  Tilpasningsprocenten beregnes som afvigelsen mellem årslønsudviklingen og 2 pct. 3,5 ÷ 2,0 1,5
Procent til forhøjelse af reguleringstallet i PSL § 20 Det foregående års reguleringstal forhøjes med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten 2,0 + 1,5 3,5
Reguleringstallet for 2001 140,8 x (100 + 3,5)/100   145,7

Anm.:  Jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 13. november 1997 om en satsreguleringsprocent som ændret ved lov nr. 468 af 1. juli 1998 (åbner i nyt vindue).
Jf. bekendtgørelse nr. 618 af 27. juni 2000 om beregning af satsreguleringsprocenten mv. (åbner i nyt vindue).
Note: 1)   Jf. bekendtgørelse nr. 760 af 14. august 2000 (åbner i nyt vindue).