Skatteministeriet
Skatteberegning 31. december 1999

Regulering af beløbsgrænser i 2000

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2000

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regulering af beløbsgrænser i 2000

Hvert år reguleres en række beløbsgrænser i skattelovgivningen efter et reguleringstal, der fastsættes efter reglerne i personskattelovens § 20.

Beløbsgrænserne er i skattelovene fastsat i 1987-prisniveau og opreguleres med en procentsats svarende til forskellen mellem indkomstårets reguleringstal og 100.

Fra og med 1992 er beløbsgrænserne årligt reguleret med 2 pct. plus eller minus en tilpasningsprocent. Tilpasningsprocenten beregnes og fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for det pågældende indkomstår.

Fra og med indkomståret 1994 er tilpasningsprocenten blevet fastsat som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling og 2 pct.

Den gennemsnitlige årslønsudvikling beregnes som den konstaterede udvikling i arbejderes og funktionærers helårsfortjeneste (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende indkomstår fratrukket en procentdel svarende til procentstørrelsen af lønmodtagerens egne arbejdsmarkedsbidrag i det pågældende indkomstår, jf. skemaet nedenfor.

For indkomståret 1999 udgør reguleringstallet 136,0. For 2000 har Finansministeriet opgjort tilpasningsprocenten til 1,5 pct.1) Dette medfører en regulering af beløbsgrænserne med 3,5 pct. fra 1999 til 2000 svarende til et reguleringstal for 2000 på 140,8.

Reguleringstallet for 2000 er beregnet således:
  1997 1998 Stigning
  Kr. Kr. Kr. Pct.
Årsløn ekskl. pension (DA's lønstatistik)  252.358 261.230   3,5
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (1999-sats) beregnet af 1997-indkomsten 
÷20.189      
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2000-sats) beregnet af 1998-indkomsten 
  ÷20.898    
Årslønsudviklingen til brug for beregningen af tilpasningsprocenten  232.169  240.332 8.163 3,5
      Pct. Pct.
Tilpasningsprocent efter satsreguleringsloven  Tilpasningsprocenten beregnes som afvigelsen mellem årslønsudviklingen og 2 pct. 3,5 ÷ 2,0 1,5
Procent til forhøjelse af reguleringstallet i PSL § 20 Det foregående års reguleringstal forhøjes med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten 2,0 + 1,5 3,5
Reguleringstallet for 2000 136,0 x (100 + 3,5)/100   140,8

Anm.:  Jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 13. november 1997 om en satsreguleringsprocent som ændret ved lov nr. 468 af 1. juli 1998.
Jf. bekendtgørelse nr. 425 af 4. juni 1999 om beregning af satsreguleringsprocenten mv.
Note 1):  Jf. bekendtgørelse nr. 649 af 12. august 1999.