Skatteministeriet
Skatteberegning 1. januar 1999

Regulering af beløbsgrænser i 1999

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 1999

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regulering af beløbsgrænser i 1999

Hvert år reguleres en række beløbsgrænser i skattelovgivningen efter et reguleringstal, der fastsættes efter reglerne i personskattelovens § 20.

Beløbsgrænserne er i skattelovene fastsat i 1987-prisniveau og opreguleres med en procentsats svarende til forskellen mellem indkomstårets reguleringstal og 100.

Fra og med 1992 er beløbsgrænserne årligt reguleret med 2 pct. plus eller minus en tilpasningsprocent. Tilpasningsprocenten beregnes og fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for det pågældende indkomstår.

Fra og med indkomståret 1994 er tilpasningsprocenten blevet fastsat som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling og 2 pct.

Den gennemsnitlige årslønsudvikling beregnes som den konstaterede udvikling i arbejderes og funktionærers helårsfortjeneste (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende indkomstår fratrukket en procentdel svarende til procentstørrelsen af lønmodtagerens egne arbejdsmarkedsbidrag i det pågældende indkomstår, jf. skemaet nedenfor.

For indkomståret 1998 udgør reguleringstallet 132,2. For 1999 har Finansministeriet opgjort tilpasningsprocenten til 0,9 pct. Dette medfører en regulering af beløbsgrænserne med 2,9 pct. fra 1998 til 1999 svarende til et reguleringstal for 1999 på 136,0.

Reguleringstallet for 1999 er beregnet således:
   1996 1997 Stigning
   Kr. Kr. Kr. Pct.
Årsløn ekskl. pension (DA's lønstatistik)  239.829 246.901   2,9
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (1998-sats) beregnet af 1996-indkomsten 
÷19.186         
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (1999-sats) beregnet af 1997-indkomsten 
  ÷19.752      
Årslønsudviklingen til brug for beregningen af tilpasningsprocenten  220.643 227.149 6.506 2,9
      Pct. Pct.
Tilpasningsprocent efter satsreguleringsloven Tilpasningsprocenten beregnes som afvigelsen mellem årslønsudviklingen og 2 pct. 2,9 ÷ 2,0 0,9
Procent til forhøjelse af reguleringstallet i PSL § 20 Det foregående års reguleringstal forhøjes med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten 2,0 + 0,9 2,9
Reguleringstallet for 1999 132,2 x (100 + 2,9)/100   136,0

Lovgrundlaget fremgår af lov nr. 385 af 13. juni 1990 om en satsreguleringsprocent som ændret ved lov nr. 450 af 30. juni 1993, lov nr. 989 af 26. november 1996 og lov nr. 468 af 1. juli 1998.