Skatteministeriet
1. november 2018

Forskud 2019 - trækprocenten og skattekortfradraget

Forskudsregistrering Her vises principperne for beregning af trækprocenten og skattekortfradraget

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2019 - trækprocenten og skattekortfradraget

Trækprocenten

Trækprocenten beregnes i 2019 som af summen af to procenter A og B.
Hovedelementet i trækprocenten er de proportionale skatter, der indgår i trækprocenten for alle skatteydere.

A = Procenten for bundskat til staten plus skatteprocenterne til kommune og kirke

I A indgår kirkeskatteprocenten kun for medlemmer af Folkekirken.

Er der også i forskudsskatten beregnet topskat, beregnes der et tillæg til basisprocenten A. Dette procenttillæg udgør den beregnede topskat divideret med beskatningsgrundlaget uden hensyntagen til bundfradraget (topskattegrænsen), der anvendes ved skattens beregning.

B = Topskat (efter skatteloftsnedslag) × 100 pct.
Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst over 44.800 kr./89.600 kr.

A og B beregnes med to decimaler ved anvendelse af normal afrunding. Hvis summen af A + B er større end skatteloftet for personlig indkomst på 52,05 pct. sættes trækprocenten til 52,05 pct. For medlemmer af Folkekirken tillægges endvidere kirkeskatteprocenten. Den samlede trækprocent oprundes herefter til nærmeste hele procent.

Den midlertidige udligningsskat af store pensionsudbetalinger påvirker ikke trækprocenten. Eventuel udligningsskat indgår i den beregnede forskudsskat og påvirker dermed størrelsen af skattekortfradraget, jf. nedenfor.

Skattekortfradraget

Afgørende for skattekortfradragets størrelse er, hvor stor en del af A-indkomsten, der med anvendelse af den beregnede trækprocent skal bruges for at opkræve den beregnede forskudsskat. Når dette er beregnet, er det den resterende del af A-indkomsten, der udgør skattekortfradraget.

Den grønne check efter eventuel aftrapning samt tillægget til den grønne check indregnes i forskudsopgørelsen og udmøntes ved, at skattekortfradraget bliver større end ellers. Ved årsopgørelsen vil et evt. overskydende beløb, der ikke har kunnet gives som "rabat" i skatten, blive udbetalt som overskydende skat.

For 2019 beregnes skattekortfradraget derfor som A-indkomsten minus den beregnede forskudsskat fratrukket den samlede "grønne check" divideret med den uafrundede trækprocent. Ejendomsværdiskat for boligejere medregnes i forskudsskatten og opkræves sammen med indkomstskatten. Skal personen evt. betale udligningsskat, medregnes dette beløb i den beregnede forskudsskat. Skylder en person eventuelt restskat fra tidligere år, tillægges også dette beløb inkl. et procenttillæg til forskudsskatten i forbindelse med beregningen af skattekortfradraget.

FRADRAG = A-indkomst ÷ (Beregnet forskudsskat ÷ samlet "grøn check" + evt. ejendomsværdiskat ) × 100 kr.
Trækprocent før oprunding

Fradraget pr. dag/uge/14 dage/måned beregnes ved at dele årsfradraget med 365 / 52 / 26 / 12.

Forskudsskatten eller den foreløbige skat i løbet af året kan opkræves på to måder. Enten som A-skat, der betales løbende ved, at en arbejdsgiver eller en anden indeholdelsespligtig på baggrund af skattekortet med trækprocent og skattekortfradrag indeholder skat før udbetalingen af løn, pension eller overførselsindkomst, eller som B-skat, der betales af den skattepligtige selv ved indbetaling i ti rater om året (skattebilletter (girokort)).

Der er ingen direkte sammenhæng mellem begreberne A-indkomst og A-skat henholdsvis B-indkomst og B-skat. Den samlede forskudsskat beregnes af såvel A-indkomst som B-indkomst og opkræves så vidt muligt som A-skat beregnet af A-indkomsten hos den indeholdelsespligtige ved anvendelse af trækprocenten.

Er B-indkomsten imidlertid af en vis størrelse, kan det bevirke, at forskudsskatten beregnet af den samlede indkomst er for stor til, at den med den givne trækprocent kan opkræves af den del af indkomsten, der er A-indkomst. I boksen ovenfor vil det give sig udslag i, at det beregnede skattekortfradrag bliver negativt, og i disse tilfælde sættes skattekortfradraget til nul, og der udskrives skattebilletter på det resterende skattebeløb. Denne B-skat beregnes ved, at det negative fradrag ganges med den uafrundede trækprocent. For skatteydere, der udelukkende har B-indkomst, udskrives intet skattekort, men alene skattebilletter.

Skatteydere, hvis indkomst ikke overstiger deres samlede fradrag (personfradrag og ligningsmæssige fradrag), får udstedt et såkaldt frikort i stedet for det almindelige skattekort. Der er ingen skattemæssig fordel ved at få udstedt et frikort. Der er alene tale om, at det beregnede skattekortfradrag gives samlet i stedet for at blive fordelt ud over hele året med månedlige eller ugentlige beløb. Herved undgås skattetræk af skatteydere, der kun har indkomst i en eller flere kortere perioder. Frikort udstedes typisk til børn og unge, der ikke forventes at tjene mere, end hvad der er indkomstskattefrit, fordi det ligger under personfradraget. Frikortet fritager ikke for betaling af arbejdsmarkedsbidrag, som betales af al erhvervsindkomst uden bundfradrag.

Læs mere om opkrævningen af forskudsskat på særskilt side.