Skatteministeriet
1. november 2018

Forskud 2019 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2019

Forskudsregistrering Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2019

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2019 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2019

September 2018

For at skabe det bedst mulige indkomstgrundlag til brug for beregningen af trækprocenten og skattekortfradraget ved den automatiske forskudsregistrering for det kommende år sker der en opregulering af det senest kendte indkomstgrundlag for samtlige skattepligtige. Procentreguleringen af indkomstgrundlaget kræver ikke lovgivning, men fastlægges i en bekendtgørelse fra skatteministeren.

Skatteberegningen og fastlæggelsen af trækprocenten og skattekortfradraget ved den automatiske forskudsregistrering for 2019 baseres dels på fremskrevne indkomst- og fradragsoplysninger fra årsopgørelsen for indkomståret 2017, dels på fremskrevne forskudsoplysninger eller oplysninger fra indkomstregistret for indkomst­året 2018 for skatte­ydere, hvor disse foreligger.

Procentreguleringen for 2019

Den generelle regulering af lønindkomst og anden erhvervsindkomst mv.

Finansministeriet skønner ved konjunkturvurderingen august 2018, at årslønnen (lønind­komst efter fradrag af arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, men før fra­drag af arbejdsmarkedsbidrag) fra 2017 til 2019 i gen­nemsnit stiger 5,4 pct. for privat ansatte og 3,4 pct. for offentligt ansatte. I gennemsnit skønnes lønindkomsterne at stige ca. 4,8 pct.

Fra 2018 til 2019 forventes en stigning på 2,8 pct. for privat ansatte og 1,8 pct. for offentligt ansatte. I gennemsnit skønnes stigningen til ca. 2,5 pct.

Selvstændigt erhvervsdrivendes indkomster skønnes i gennemsnit at stige med 2,4 pct. fra 2017 til 2019 og med 1,1 pct. fra 2018 til 2019.

På baggrund heraf fastsættes den generelle forskudsreguleringsprocent til 4,5 pct. fra 2017 til 2019 og på 2,5 pct. fra 2018 til 2019.

De seneste år er procentreguleringen af indkomsterne foretaget med de procenter, der fremgår af nedenstående oversigt.

Procentregulering 2014 - 2019
Indkomstår Forskudsansættelse på basis af
årsopgørelse 2 år forud
Forskudsansættelse på basis af
forskudsoplysninger 1 år forud
2014 3,5 pct. 2,0 pct.
2015 4,0 pct. 2,5 pct.
2016 3,5 pct. 2,0 pct.
2017 4,0 pct. 2,0 pct.
2018 5,0 pct. 2,5 pct.
2019  4,5 pct.   2,5 pct. 

Regulering af visse overførselsindkomster

Dagpenge, efterløn mv. reguleres i overensstemmelse med den afdæmpede satsregulering. Dvs. at de fremskrives med 2,50 pct., når det er 2017-indkomsten, der ligger til grund, og med 1,25 pct., når for­skud 2019 ba­seres på 2018-indkomsten. (Reguleringen svarer til den afdæmpede satsregulering på 1,25 pct. pr. 1. januar 2018 og 1,25 pct. pr. 1. januar 2019).

Kommunale og private pensionsudbetalinger

Kommunale tjenestemandspensioner og private pensionsudbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateordninger reguleres svarende til den afdæmpede satsregulering, dvs. med 2,50 pct., når det er 2017-indkomsten, der ligger til grund, og med 1,25 pct., når for­skud 2019 ba­seres på 2018-indkomsten.

Sociale pensioner

Sociale pensioner leveres fra Pensionsregistret til forskudssystemet satsreguleret til aktuelt 2018-niveau og skal ikke procentreguleres.

SU

Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte leveres fra Styrelsen for Videregående Uddannelser i aktuelt 2018-niveau og skal ikke reguleres.

Statslige pensioner

Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Pensionssystem, leveres til forskudssystemet fra Moderniseringsstyrelsen i 2019-niveau og skal ikke reguleres.

ATP-pension

Skattepligtige pensioner, der udbetales af ATP, forskudsansættes på grundlag af oplysninger fra ATPs register for udbetaling. I lighed med tidligere år, reguleres udbetalinger fra ATP derfor ikke.

Renteindtægter

Der foretages som tidligere år ingen regulering af renteindtægter.

Renteudgifter og fradrag

Der foretages som tidligere år ingen regulering af renteudgifter og ligningsmæssige fradrag.

Ejendomsværdiskat

Skattestoppet for ejendomsværdiskatten indebærer, at der ikke skal ske opregulering af ejendomsværdierne til brug for forskudsansættelsen af ejendomsværdiskatten. Posten ”ejendomsværdiskat” ansættes ved forskudsregistreringen for 2019 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien pr. 1. oktober 2017.

For ejendomme, hvor det ikke er muligt at beregne ejendomsværdiskatten maskinelt, ansættes posten ”ejendomsværdiskat” ved forskudsregistreringen for 2019 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2017, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2018. For udenlandske ejendomme ansættes posten ”ejendomsværdiskat” ved forskudsregistreringen for 2019 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2017, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2018.