Skatteministeriet
10. september 2015

Forskud 2016 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2016

Forskudsregistrering Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2016

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2016 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2016

September 2015

For at skabe det bedst mulige indkomstgrundlag til brug for beregningen af trækprocenten og skattekortfradraget ved den automatiske forskudsregistrering for det kommende år sker der en opregulering af det senest kendte indkomstgrundlag for samtlige skattepligtige. Procentreguleringen af indkomstgrundlaget kræver ikke lovgivning, men fastlægges i en bekendtgørelse fra skatteministeren.

Fastlæggelsen af trækprocenten og skattekortfradraget ved den automatiske forskudsregistrering for 2016 baseres dels på opregulerede indkomst- og fradragsoplysninger fra årsopgørelsen for indkomståret 2014, dels på opregulerede forskudsoplysninger for indkomståret 2015 for skatteydere, hvor disse foreligger.

Procentreguleringen for 2016

Den generelle regulering af lønindkomst og anden erhvervsindkomst mv.

Finansministeriet skønner ved augustvurderingen 2015, at årslønnen (lønindkomst efter fradrag af arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, men før fra­drag af arbejdsmarkedsbidrag) fra 2014 til 2016 i gennemsnit stiger 4,0 pct. for privat ansatte og 2,5 pct. for offentligt ansatte. I gennemsnit skønnes lønindkomsterne at stige ca. 3,5 pct.

Fra 2015 til 2016 forventes en stigning på 2,2 pct. for privat ansatte og 1,4 pct. for offentligt ansatte. I gennemsnit skønnes stigningen til ca. 1,9 pct.

Selvstændigt erhvervsdrivendes indkomster skønnes i gennemsnit at stige med 6,9 pct. fra 2014 til 2016 og med 3,0 pct. fra 2015 til 2016.

På baggrund heraf fastsættes den generelle forskudsreguleringsprocent til 3,5 pct. fra 2014 til 2016 og på 2,0 pct. fra 2015 til 2016.

De seneste år er procentreguleringen af indkomsterne foretaget med de procenter, der fremgår af nedenstående oversigt.

Procentregulering 2011 - 2016
Indkomstår Forskudsansættelse på basis af
årsopgørelse 2 år forud
Forskudsansættelse på basis af
forskudsoplysninger 1 år forud
2011 4,5 pct. 2,0 pct.
2012 4,5 pct. 3,0 pct.
2013 4,0 pct. 2,0 pct.
2014 3,5 pct. 2,0 pct.
2015 4,0 pct. 2,5 pct.
2016 3,5 pct. 2,0 pct.

Regulering af visse overførselsindkomster

Dagpenge, efterløn mv. reguleres i overensstemmelse med satsreguleringen og den reducerede regulering af visse overførselsindkomster for 2016-23, som blev vedtaget i forbindelse med 2012-skattereformen. Dvs. at de fremskrives med 2,6 pct., når det er 2014-indkomsten, der ligger til grund, og med 1,1 pct., når forskud 2016 baseres på 2015-indkomsten. (Reguleringen svarer til satsreguleringen på 1,9 pct. pr. 1. januar 2015 og den reducerede regulering på 1,1 pct. pr. 1. januar 2016).

Kommunale og private pensionsudbetalinger

Kommunale tjenestemandspensioner og private pensionsudbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateordninger reguleres svarende til satsreguleringen, dvs. med 2,9 pct., når det er 2014-indkomsten, der ligger til grund, og med 1,4 pct., når forskud 2016 ba­seres på 2015-indkomsten.

Sociale pensioner

Sociale pensioner leveres fra Pensionsregistret til forskudssystemet satsreguleret til aktuelt 2016-niveau og skal ikke procentreguleres.

SU

Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte leveres fra Styrelsen for Videregående Uddannelser i aktuelt 2016-niveau og skal ikke reguleres.

Statslige pensioner

Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Pensionssystem, leveres til forskudssystemet fra Moderniseringsstyrelsen i 2016-niveau og skal ikke reguleres.

ATP-pension

Skattepligtige pensioner, der udbetales af ATP, forskudsansættes på grundlag af oplysninger fra ATPs register for udbetaling. I lighed med tidligere år, reguleres udbetalinger fra ATP derfor ikke.

Renteindtægter

Der foretages som tidligere år ingen regulering af renteindtægter.

Renteudgifter og fradrag

Der foretages som tidligere år ingen regulering af renteudgifter og ligningsmæssige fradrag.

Ejendomsværdiskat

Skattestoppet for ejendomsværdiskatten indebærer, at der ikke skal ske opregulering af ejendomsværdierne til brug for forskudsansættelsen af ejendomsværdiskatten. Posten "ejendomsværdiskat" ansættes ved forskudsregistreringen for 2016 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien pr. 1. oktober 2014. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten "ejendomsværdiskat" ved forskudsregistreringen for 2016 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2014, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2015. For udenlandske ejendomme ansættes posten "ejendomsværdiskat" ved forskudsregistreringen for 2016 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2014, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2015.