Skatteministeriet
Skatteberegning 7. september 2013

Forskud 2014 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2014

Forskudsregistrering Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2014

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2014 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2014

September 2013

Procentreguleringen af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering kræver ikke lovgivning, men fastlægges i en bekendtgørelse fra skatteministeren.

Den automatiske forskudsregistrering for 2014 baseres dels på fremskrevne indkomst- og fradragsoplysninger fra årsopgørelsen for indkomståret 2012, dels på fremskrevne forskudsoplysninger for indkomståret 2013 for skatteydere, hvor disse foreligger.

Procentreguleringen for 2014

Den generelle regulering af lønindkomst og anden erhvervsindkomst mv.

Finansministeriet skønner ved augustvurderingen 2013, at årslønnen (lønindkomst efter fradrag af arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, men før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) fra 2012 til 2014 i gennemsnit stiger 3,8 pct. for privat ansatte og 2,0 pct. for offentligt ansatte. I gennemsnit skønnes lønindkomsterne at stige ca. 3,3 pct.

Fra 2013 til 2014 forventes en stigning på 2,1 pct. for privat ansatte og 1,3 pct. for offentligt ansatte. I gennemsnit skønnes stigningen til ca. 1,9 pct.

Selvstændigt erhvervsdrivendes indkomster skønnes i gennemsnit at stige med 5,3 pct. fra 2012 til 2014 og med 3,2 pct. fra 2013 til 2014.

På baggrund heraf fastsættes den generelle forskudsreguleringsprocent til 3,5 pct. fra 2012 til 2014 og på 2,0 pct. fra 2013 til 2014.

De seneste år er procentreguleringen af indkomsterne foretaget med de procenter, der fremgår af nedenstående oversigt.

Procentregulering 2008 - 2014
Indkomstår Forskudsansættelse på basis af
årsopgørelse 2 år forud
Forskudsansættelse på basis af
forskudsoplysninger 1 år forud
2009 8,0 pct. 4,0 pct.
2010 5,5 pct. 2,5 pct.
2011 4,5 pct. 2,0 pct.
2012 4,5 pct. 3,0 pct.
2013 4,0 pct. 2,0 pct.
2014 3,5 pct. 2,0 pct.

Regulering af visse overførselsindkomster

Dagpenge, efterløn mv. reguleres i overensstemmelse med satsreguleringen. Dvs. at de fremskrives med 3,4 pct., når det er 2012 indkomsten, der ligger til grund, og med 1,8 pct., når forskud 2014 baseres på 2013 indkomsten. (Reguleringen svarer til satsreguleringen på 1,6 pct. pr. 1. januar 2013 og 1,8 pct. pr. 1. januar 2014).

Kommunale og private pensionsudbetalinger

Kommunale tjenestemandspensioner og private pensionsudbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateordninger reguleres svarende til satsreguleringen, dvs. med 3,4 pct., når det er 2012 indkomsten, der ligger til grund, og med 1,6 pct., når forskud 2014 baseres på 2013 indkomsten.

Sociale pensioner

Sociale pensioner leveres fra Pensionsregistret til forskudssystemet satsreguleret til aktuelt 2014-niveau og skal ikke procentreguleres.

SU

Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte leveres fra Uddannelsesstyrelsen i aktuelt 2014-niveau og skal ikke reguleres.

Statslige pensioner

Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Pensionssystem, leveres til forskudssystemet fra Moderniseringsstyrelsen i 2014-niveau og skal ikke reguleres.

ATP-pension

Skattepligtige pensioner, der udbetales af ATP, forskudsansættes på grundlag af september-2013 pensionsbeløbet, der opregnes til helårsbeløb. I lighed med tidligere år, reguleres udbetalinger fra ATP ikke.

Renteindtægter

Der foretages som tidligere år ingen regulering af renteindtægter.

Renteudgifter og fradrag

Der foretages som tidligere år ingen regulering af renteudgifter og ligningsmæssige fradrag.

Ejendomsværdiskat

Skattestoppet for ejendomsværdiskatten indebærer, at der ikke skal ske opregulering af ejendomsværdierne til brug for forskudsansættelsen af ejendomsværdiskatten. Posten "ejendomsværdiskat" ansættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2011. For ejendomme, hvor det ikke er muligt at beregne ejendomsværdiskatten maskinelt, ansættes posten "ejendomsværdiskat" ved forskudsregistreringen for 2014 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2012, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2013. For udenlandske ejendomme ansættes posten "ejendomsværdiskat" ved forskudsregistreringen for 2014 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2012, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2013.