Skatteministeriet
Skatteberegning 10. september 2012

Forskud 2013 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2013

Forskudsregistrering Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2013

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2013 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2013

September 2012

Procentreguleringen af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering kræver ikke lovgivning, men fastlægges i en bekendtgørelse fra skatteministeren.

Den automatiske forskudsregistrering for 2013 baseres dels på fremskrevne indkomst- og fradragsoplysninger fra årsopgørelsen for indkomståret 2011, dels på fremskrevne forskudsoplysninger for indkomståret 2012 for skatteydere, hvor disse foreligger.

Lovændringerne i Skattereformen er indarbejdet i forskudsregistreringen for 2013. Alt andet lige medfører skattelettelserne i 2013, at fradraget på eSkattekortet bliver lidt højere end i indeværende år. For topskatteydere vil topskattelettelsen endvidere i mange tilfælde medføre et fald i trækprocenten med 1 pct.-point.

Herudover medfører lovgivningsinitiativet om forbedret forskudsproces (MAP), som er en del af Skattereformen, at der med forskudsregisteringen for 2013 tages de første skridt imod en øget regulering af borgernes forskudsskat. Fra 2013 bliver forskudsskatten ajourført med registerdata fra den seneste årsopgørelse for indkomståret 2012, samt aktuelle data fra Uddannelsesstyrelsen.

De kommende år bliver procedurerne udvidet til også at omfatte løndata fra eIndkomst og senere aktuelle data om bankrente og realkreditlån fra den finansielle sektor. De nye procedurer vil betyde en markbar reduktion i restskatterne og personskatterestancerne, hvilket vil medføre en enklere skatteopkrævning for borgerne samt en styrkelse af skatteprovenuet.

Se også eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag for 2012 og 2013.

Procentreguleringen for 2013

Den generelle regulering af lønindkomst og anden erhvervsindkomst mv.

Finansministeriet skønner ved augustvurderingen 2012, at årslønnen (lønindkomst efter fradrag af arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, men før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) fra 2011 til 2013 i gen¬nemsnit stiger 4,2 pct. for privat ansatte og 3,0 pct. for offentligt ansatte. I gennemsnit skønnes lønind-komsterne at stige ca. 3,8 pct.

Fra 2012 til 2013 forventes en stigning på 2,2 pct. for privat ansatte og 1,3 pct. for offentligt ansatte. I gennemsnit skønnes stigningen til ca. 1,9 pct.

Selvstændigt erhvervsdrivendes indkomster skønnes i gennemsnit at stige med 5,7 pct. fra 2011 til 2013 og med 3,3 pct. fra 2012 til 2013.

På baggrund heraf fastsættes forskudsreguleringsprocenten til 4,0 pct. fra 2011 til 2013 og til 2,0 pct. fra 2012 til 2013.

De seneste år er procentreguleringen af indkomsterne foretaget med de procenter, der fremgår af nedenstående oversigt.

Procentregulering 2008 - 2013
Indkomstår Forskudsansættelse på basis af
årsopgørelse 2 år forud
Forskudsansættelse på basis af
forskudsoplysninger 1 år forud
2008 7,5 pct. 3,5 pct.
2009 8,0 pct. 4,0 pct.
2010 5,5 pct. 2,5 pct.
2011 4,5 pct. 2,0 pct.
2012 4,5 pct. 3,0 pct.
2013 4,0 pct. 2,0 pct.

Regulering af visse overførselsindkomster

Dagpenge, efterløn mv. fremskrives med 4,5 pct., når det er 2011 indkomsten, der ligger til grund, og med 1,6 pct. når forskud 2013 baseres på 2012 indkomsten. (Reguleringen svarer til satsreguleringen med 2,9 pct. pr. 1. januar 2012 og 1,6 pct. pr. 1. januar 2013).

Kommunale og private pensionsudbetalinger

Kommunale tjenestemandspensioner og private pensionsudbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateordninger reguleres med 4,5 pct., når det er 2011 indkomsten, der ligger til grund, og med 1,6 pct. når forskud 2013 baseres på 2012 indkomsten.

Sociale pensioner

Sociale pensioner leveres fra Pensionsregistret til forskudssystemet satsreguleret til aktuelt 2013-niveau og skal ikke procentreguleres.

SU

Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte leveres fra SU-styrelsen i aktuelt 2013-niveau og skal ikke reguleres.

Statslige pensioner

Pensioner o. lign., der udbetales fra Statens Centrale Lønanvisning leveres til forskudssystemet fra Finansstyrelsen i 2013-niveau og skal ikke reguleres.

ATP-pension

Skattepligtige pensioner, der udbetales af ATP, forskudsansættes på grundlag af september-2012 pensionsbeløbet, der opregnes til helårsbeløb. I lighed med tidligere år, reguleres udbetalinger fra ATP ikke.

Renteindtægter

Der foretages som tidligere år ingen regulering af renteindtægter.

Renteudgifter og fradrag

Der foretages som tidligere år ingen regulering af renteudgifter og ligningsmæssige fradrag.

Ejendomsværdiskat

Skattestoppet for ejendomsværdiskatten indebærer, at der ikke skal ske opregulering af ejendomsværdierne til brug for forskudsansættelsen af ejendomsværdiskatten. Posten "ejendomsværdiskat" ansættes ved forskudsregistreringen for 2013 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2011. For ejendomme, hvor det ikke er muligt at beregne ejendomsværdiskatten maskinelt, ansættes posten "ejendomsværdiskat" ved forskudsregistreringen for 2013 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2011, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2012. For udenlandske ejendomme ansættes posten "ejendomsværdiskat" ved forskudsregistreringen for 2013 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2011, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2012.