Skatteministeriet
Skatteberegning 1. september 2011

Forskud 2012 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2012

Forskudsregistrering Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2012

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2012 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2012

September 2011

Procentreguleringen af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering kræver ikke lovgivning, men fastlægges i en bekendtgørelse fra skatteministeren.

Den automatiske forskudsregistrering for 2012 baseres dels på fremskrevne indkomst- og fradragsoplysninger fra årsopgørelsen for indkomståret 2010, dels på fremskrevne forskudsoplysninger for indkomståret 2011 for skatteydere, hvor disse foreligger.

Der er ikke gennemført ny lovgivning i Folketingsåret 2010/2011, der specifikt har konsekvenser for den automatiske forskudsregistrering for 2012. Forskudsansættelserne for 2012 vil dog blive påvirket af elementer fra Forårspakke 2.0 og Genopretningspakken. Det drejer sig fortrinsvis om forårspakkens begyndende reduktion af skatteværdien af ligningsmæssige fradrag og rentefradrag over 50.000/100.000 kr. samt om Genopretningspakkens suspension af reguleringen af beløbsgrænserne. Disse stramningselementer fører isoleret set til lidt højere skatter i 2012 end i 2011, og det vil alt andet lige medføre et lidt lavere eSkattekortfradrag. For topskatteydere kan suspensionen af reguleringen af topskattegrænsen i begrænset omfang medføre en højere trækprocent.

Se også eksempler på træprocenter og skattekortfradrag for 2011 og 2012.

Procentreguleringen for 2012

Den generelle regulering af lønindkomst og anden erhvervsindkomst mv.

Finansministeriet skønner ved augustvurderingen 2011, at årslønnen (lønindkomst efter fradrag af arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, men før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) fra 2010 til 2012 i gennemsnit stiger 5,2 pct. for privat ansatte og 2,3 pct. for offentligt ansatte. I gennemsnit skønnes lønindkomsterne at stige ca. 4,4 pct.

Fra 2011 til 2012 forventes en stigning på 2,8 pct. for privat ansatte og 2,0 pct. for offentligt ansatte. I gennemsnit skønnes stigningen til ca. 2,6 pct.

Selvstændigt erhvervsdrivendes indkomster skønnes i gennemsnit at stige med 6,2 pct. fra 2010 til 2012 og med 3,8 pct. fra 2011 til 2012.

På baggrund heraf fastsættes forskudsreguleringsprocenten til 4,5 pct. fra 2010 til 2012 og til 3,0 pct. fra 2011 til 2012.

De seneste år er procentreguleringen af indkomsterne foretaget med de procenter, der fremgår af nedenstående oversigt.

Procentregulering 2007 - 2012
Indkomstår Forskudsansættelse på basis af
årsopgørelse 2 år forud
Forskudsansættelse på basis af
forskudsoplysninger 1 år forud
2007 6,5 pct. 3,5 pct.
2008 7,5 pct. 3,5 pct.
2009 8,0 pct. 4,0 pct.
2010 5,5 pct. 2,5 pct.
2011 4,5 pct. 2,0 pct.
2012 4,5 pct. 3,0 pct.

Regulering af visse overførselsindkomster

Dagpenge, efterløn mv. fremskrives med 4,9 pct., når det er 2010 indkomsten, der ligger til grund, og med 2,9 pct. når forskud 2012 baseres på 2011 indkomsten. (Reguleringen svarer til satsreguleringen med 1,9 pct. pr. 1. januar 2011 og 2,9 pct. pr. 1. januar 2012).

Kommunale og private pensionsudbetalinger

Kommunale tjenestemandspensioner og private pensionsudbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateordninger reguleres med 4,9 pct., når det er 2010 indkomsten, der ligger til grund, og med 2,9 pct. når forskud 2012 baseres på 2011 indkomsten.

Sociale pensioner

Sociale pensioner leveres fra Pensionsregistret til forskudssystemet satsreguleret til aktuelt 2012-niveau og skal ikke procentreguleres.

SU

Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte leveres fra SU-styrelsen i aktuelt 2012-niveau og skal ikke reguleres.

Statslige pensioner

Pensioner o. lign., der udbetales fra Statens Centrale Lønanvisning leveres til forskudssystemet fra Finansstyrelsen i 2012-niveau og skal ikke reguleres.

ATP-pension

Skattepligtige pensioner, der udbetales af ATP, forskudsansættes på grundlag af september-2011 pensionsbeløbet, der opregnes til helårsbeløb. Dette helårsbeløb reguleres ikke i 2012.

Renteindtægter

Der foretages som tidligere år ingen regulering af renteindtægter.

Renteudgifter og fradrag

Der foretages som tidligere år ingen regulering af renteudgifter og ligningsmæssige fradrag.

Ejendomsværdiskat

Skattestoppet for ejendomsværdiskatten indebærer, at der ikke skal ske opregulering af ejendomsværdierne til brug for forskudsansættelsen af ejendomsværdiskatten. Posten "ejendomsværdiskat" ansættes ved forskudsregistreringen for 2012 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2009. For ejendomme, hvor det ikke er muligt at beregne ejendomsværdiskatten maskinelt, ansættes posten "ejendomsværdiskat" ved forskudsregistreringen for 2012 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2010, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2011. For udenlandske ejendomme ansættes posten "ejendomsværdiskat" ved forskudsregistreringen for 2012 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2010, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2011.