Skatteministeriet
10. januar 2019

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2017-2018

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2018

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2017-2018

En række beløbsgrænser skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2018 sker reguleringen med 2,2 pct.

Fra og med 2018 indeholder oversigten også to beløbsgrænser på Erhvervsministeriets ressortområde, der reguleres efter reglerne i personskattelovens § 20, jf. nederst i oversigten.

-12.000

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2017 2018
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 107,0 109,4
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 12.300 13.200 13.500
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 13.200 13.500
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 752.700 769.600
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.505.300 1.539.100
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 282.600 289.000
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 62.900 64.300
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 22.000 22.500
Børne- og ungeydelsesloven:
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a) 700.000 749.000 765.800
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for, hvornår et dødsbo er skattepligtigt efter dødsboskatteloven (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 2.595.100 2.776.800 2.839.100
- Boets nettoformue ved boafslutningen 2.595.100 2.776.800 2.839.100
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 162.900 166.600
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 35.000 35.800
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 3.000 3.100
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 2.100 2.100
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 5.600 5.700
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 66.700 68.200
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 287.500 293.900
Ejendomsvurderingsloven:
Bundgrænse for ejendomsværdi af bygninger på fremmed grund, der vurderes (§ 9) 100.000 - 109.400
Vurderingsgebyr for særskilt ansættelse (§§ 11, 14, 84) 2.750 - 3.100
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 186.900 191.100
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 287.500 293.900
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 85.600 87.600
Grøn checkloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 388.200 397.000
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 226.900 232.000
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 230.600 235.800
Minimumsløn pr. måned ved 27 pct.'s bruttobeskatning (§§ 48 E og F) 59.500 63.700 65.100
Indregningsgrænse for restskat (§§ 61 og 61 A) 18.300 19.600 20.100
Kommuneskatteloven:
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 50.000 51.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 7.000 7.000
Ligningsloven:
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 26.800 27.400
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.400 3.400
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 10.700 11.000
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 15.600 15.900
Maks. fradrag for serviceydelser (§ 8 V)
Maks. fradrag for udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm
5.400
10.900
-
-
6.000
12.000
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 5.900 6.100
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
oprundes til hele kroner)
455 487 498
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 152 156
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 209 214
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 26.800 27.400
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 266.200 272.100
Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J) 28.000
31.300
30.000
-
-
34.300
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J) 18.500
19.300
19.800
-
-
21.200
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag (§ 9 K, stk. 1) 171.300 - 187.500
Maksimalt jobfradrag (§ 9 K, stk. 2) 1.200 - 1.400
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag (§ 9 L, stk. 1)) 63.900 - 70.000
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 10.700 11.000
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger gennem bureau (§ 15 O) 20.000
36.500
21.400
-
-
40.000
Bundfradrag ved udlejning af helårsbolig ved selvangivelse (§ 15 Q) 10.000 - 11.000
Bundfradrag ved udlejning af helårsbolig fra tredjepart (§ 15 Q) 25.550 - 28.000
Bundfradrag ved udlejning af biler, lystbåde og campingvogne (§ 15 R) 9.100 - 10.000
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 1.100 1.100
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 800 800
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 5.900 6.100
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 2.700 2.800
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 3.600 3.700
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 128.300 131.200
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparing i udenlandske pengeinstitutter (§ 12) 46.000 49.300 50.400
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.683.500 2.743.700
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.828.100 1.869.100
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 365.700 373.900
Maks. årligt indskud uden fradragsret på aldersopsparingsordning (§ 16)
- alle
- indtil 5 år før folkepensionsalderen
- fra og med det 5. år før folkepensionsalderen

27.600
4.600
42.000

29.600
-
-

-
5.100
46.000
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 53.500 54.700
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 49.300 50.400
Bundfradrag ved 40 pct. afgift (§ 25 A) 4.600 - 5.100
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 10.400 10.700
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)1) 9.700 10.400 10.700
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 448.200
456.000
479.600
-
-
498.900
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 42.800 43.800
Udligningsskattegrænse (§ 7 a) 362.800 388.200 397.000
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a) 121.000 129.500 132.400
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 51.700 52.900
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 42.000 45.000 46.000
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 31.500 33.800 34.500
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (nr. 5)
Personfradragskompensation (nr. 6)

44.800
33.600
362.800
362.800
14.200
1.900

48.000
36.000
388.200
388.200
15.200
2.100

49.100
36.800
397.000
397.000
15.600
2.100
Registreringsafgiftsloven:
Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 8.900 9.600 9.800
Skalagrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4)
Skalagrænse til 02.10.2017 for 105 pct./180 pct.
Skalagrænse fra 03.10.2017 for 85 pct./180 pct.
31.400
54.500
33.600
58.400
-
59.700
Skalagrænse ved registreringsafgift af andre køretøjer (§ 4)
Skalagrænse til 02.10.2017 for 105 pct./180 pct.
Skalagrænse fra 03.10.2017 for 85 pct./180 pct.
99.600
172.900
106.600
185.100
-
189.200
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5)
Bundgrænse til 02.10.2017
Bundgrænse fra 03.10.2017
16.900
54.200
18.100
58.000
-
59.300
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 1.040 1.120
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne og vare- og lastbiler < 4 ton (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.160 2.240
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.720 2.720
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved begrænsning af modregning af fremført underskud (§ 12, stk. 2) 7.500.000 8.025.000 8.205.000
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 400 400
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.300 2.300
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) 300 400 400
Gebyr for klage vedrørende ejendomsvurderingsloven (§ 35 c, stk. 2) 900 - 1.000
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingslovens §§ 87-89 (§ 22, stk. 9 i lov nr. 688 af 8. juni 2017) 400 - 500
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 21.400 21.900
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 1)
- tilladelse
- fornyelse


250.000
100.000


267.500
107.000


273.500
109.400
Ansøgningsgebyr for to tilladelser til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 1)
- tilladelse
- fornyelse350.000
125.000374.500
133.800382.900
136.800
Årligt gebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 3)
Spilleindtægt:
under 5.000.000 kr.
5.000.000 kr. - 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 25.000.000 kr.
25.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. - 200.000.000 kr.
200.000.000 kr. - 500.000.000 kr.
500.000.000 kr. og derover50.000
125.000
225.000
450.000
800.000
1.500.000
2.500.000
4.500.00053.500
133.800
240.800
481.500
856.000
1.605.000
2.675.000
4.815.00054.700
136.800
246.200
492.300
875.200
1.641.000
2.735.000
4.923.000
Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller online kasino ved spilleindtægt under 1. mio. kr.
(§ 42, stk. 4)
50.000 53.500 54.700
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning (§ 42, stk. 4) 25.000 26.800 27.400
Ansøgningsgebyr ved 1 års tilladelse af managerspil ved spilleindtægt under 5 mio. kr. og tilbagebetalingsprocent på maks. 20 pct. (§ 42, stk. 5) 50.000 53.500 54.700
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning til managerspil (§ 42, stk. 5) 25.000 26.800 27.400
Årligt gebyr for tilladelse til landbaserede kasinoer (§ 42, stk. 6)
Spilleindtægt:
under 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 20.000.000 kr.
20.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. og derover


143.200
286.500
429.750
716.300
1.193.800


153.300
306.600
459.900
766.500
1.277.400


156.700
313.500
470.200
783.700
1.306.100
Gebyr for gevinstgivende spilleautomater, pr. automat pr. år (§ 42, stk. 8)
(Oprundes til nærmeste kronebeløb)
573 614 627
Spilleloven for Grønland:
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) 20.000 21.400 21.900
Toldloven:
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden3)
- tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time
- alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time
- for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse
- for udførsel og proviantering
- andet
(Oprundes til hele kroner)


277
691
76
18
31


297
740
82
20
34


304
756
84
20
34
Tonnageskatteloven:
Satser for tonnageskat (§ 15).
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT
(Oprundes til nærmeste hele ørebeløb)8,97
6,44
3,85
2,539,60
6,90
4,12
2,719,82
7,05
4,22
2,77
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 670.900 686.000
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 188.800 193.000
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 629.000 643.100
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 49.300 50.400
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 900 1.000 -
Erhvervsministeriet:
Lov om finansiel virksomhed:
Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb, § 60 c, stk. 2 20.000 - 21.900
Firmapensionskassetilsynsloven:
Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb, § 64 b, stk. 2 20.000 - 21.900

 

Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
Indkomstår 2017 2018
  Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 2,2 2,2
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 2,2 2,2
Inddrivelsesloven:
Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af inddrivelsesloven, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. 2,2 2,2
Seniornedslagsloven:
Procentregulering, der indgår i opgørelsen af det samlede nedslag, hvor nedslagene for hvert enkelt indkomstår før sammenlægning til en sum, reguleres til aktuelt indkomstår svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. (§§ 7 og 8)
Bemærk: Der kommer ikke nye personer ind i ordningen efter 2012. Det sidste optjeningsår er 2016, og de sidste beløb modregnes i skatten for 2017 og udbetales ved årsopgørelsen i foråret 2018.
2,2 -

Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
Fra og med 2004 er børne- og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børne- og ungeydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt
2) Fastsat i § 36 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift. Retur til oversigt
3) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling. Retur til oversigt