Skatteministeriet
29. august 2016

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2016-2017

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2017

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2016-2017

En række beløbsgrænser skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2017 sker reguleringen med 2,2 pct.

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2016 2017
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 104,7 107,0
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 12.300 12.900 13.200
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 12.900 13.200
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 736.500 752.700
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.473.000 1.505.300
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 276.600 282.600
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 61.500 62.900
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 21.500 22.000
Børne- og ungeydelsesloven:
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a) 700.000 732.900 749.000
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for, hvornår et dødsbo er skattepligtigt efter dødsboskatteloven (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 2.595.100 2.717.100 2.776.800
- Boets nettoformue ved boafslutningen 2.595.100 2.717.100 2.776.800
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 159.400 162.900
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 34.300 35.000
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 3.000 3.000
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 2.000 2.100
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 5.500 5.600
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 65.300 66.700
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 281.300 287.500
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 182.900 186.900
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 281.300 287.500
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 83.800 85.600
Grøn checkloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 379.900 388.200
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 222.000 226.900
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 225.700 230.600
Minimumsløn pr. måned ved 26 pct.'s bruttobeskatning (§§ 48 E og F) 59.500 62.300 63.700
Indregningsgrænse for restskat (§§ 61 og 61 A) 18.300 19.200 19.600
Kommuneskatteloven:
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 49.000 50.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 7.000 7.000
Ligningsloven:
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 26.200 26.800
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.300 3.400
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 10.500 10.700
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 15.200 15.600
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 5.800 5.900
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
oprundes til hele kroner)
455 477 487
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 149 152
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 205 209
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 26.200 26.800
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 260.400 266.200
Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J) 26.700
28.000
28.000
-
-
30.000
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J) 17.900
18.500
18.800
-
-
19.800
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 10.500 10.700
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger gennem bureau (§ 15 O) 20.000 21.000 21.400
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 1.100 1.100
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 800 800
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 5.800 5.900
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 2.700 2.700
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 3.500 3.600
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 125.600 128.300
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparing i udenlandske pengeinstitutter (§ 12) 46.000 48.200 49.300
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.625.800 2.683.500
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.788.800 1.828.100
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 357.800 365.700
Maks. årligt indskud uden fradragsret på aldersopsparingsordning (§ 16) 27.600 28.900 29.600
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 52.400 53.500
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 48.200 49.300
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 10.200 10.400
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)1) 9.700 10.200 10.400
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 446.300
448.200
467.300
-
-
479.600
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 41.900 42.800
Udligningsskattegrænse (§ 7 a) 362.800 379.900 388.200
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a) 121.000 126.700 129.500
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 50.600 51.700
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 42.000 44.000 45.000
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 31.500 33.000 33.800
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (nr. 5)
Personfradragskompensation (nr. 6)

44.800
33.600
362.800
362.800
14.200
1.900

47.000
35.200
379.900
379.900
14.900
2.000

48.000
36.000
388.200
388.200
15.200
2.100
Registreringsafgiftsloven:
Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 8.900 9.400 9.600
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./150 pct. af motorcykler (§ 4) 24.900 26.100 26.700
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./150 pct. af andre køretøjer (§ 4) 79.000 82.800 84.600
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 16.900 17.700 18.100
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 1.040 1.040
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne og vare- og lastbiler < 4 ton (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.160 2.160
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.640 2.720
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved begrænsning af modregning af fremført underskud (§ 12, stk. 2) 7.500.000 7.852.500 8.025.000
Seniornedslagsloven:
Maksimalt skattenedslag, der kan optjenes i indkomståret (§ 7) 20.700 21.700 -
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 400 400
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.200 2.300
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) 300 400 400
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 21.000 21.400
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 1)
- tilladelse
- fornyelse (gældende fra 01.07.2016)


250.000
100.000


261.800
104.700


267.500
107.000
Ansøgningsgebyr for to tilladelser til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 1)
- tilladelse
- fornyelse (gældende fra 01.07.2016)350.000
125.000366.500
130.900374.500
133.800
Årligt gebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 3)
Skala gældende til 30.06.2016
Spilleindtægt:
under 5 mio. kr.
5 mio. kr. - 10 mio. kr.
10 mio. kr. - 25 mio. kr.
25 mio. kr. - 50 mio. kr.
50 mio. kr. - 100 mio. kr.
over 100 mio. kr.
Skala gældende fra 01.07.2016
Spilleindtægt:
under 5.000.000 kr.
5.000.000 kr. - 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 25.000.000 kr.
25.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. - 200.000.000 kr.
200.000.000 kr. - 500.000.000 kr.
500.000.000 kr. og derover
50.000
250.000
450.000
650.000
850.000
1.500.000


50.000
125.000
225.000
450.000
800.000
1.500.000
2.500.000
4.500.000
52.400
261.800
471.200
680.600
890.000
1.570.500


52.400
130.900
235.600
471.200
837.600
1.570.500
2.617.500
4.711.500
-
-
-
-
-
-


53.500
133.800
240.800
481.500
856.000
1.605.000
2.675.000
4.815.000
Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller online kasino ved spilleindtægt under 1. mio. kr.
(§ 42, stk. 4)
50.000 52.400 53.500
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning (§ 42, stk. 4)
(Gældende fra 01.07.2016)
25.000 26.200 26.800
Ansøgningsgebyr ved 1 års tilladelse af managerspil ved spilleindtægt under 5 mio. kr. og tilbagebetalingsprocent på maks. 20 pct. (§ 42, stk. 5)
(Gældende fra 01.07.2016)
50.000 52.400 53.500
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning til managerspil (§ 42, stk. 5)
(Gældende fra 01.07.2016)
25.000 26.200 26.800
Årligt gebyr for tilladelse til landbaserede kasinoer (§ 42, stk. 6)
Skala gældende fra 01.07.2016
Spilleindtægt:
under 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 20.000.000 kr.
20.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. og derover143.200
286.500
429.750
716.300
1.193.800150.000
300.000
450.000
750.000
1.250.000153.300
306.600
459.900
766.500
1.277.400
Gebyr for gevinstgivende spilleautomater, pr. automat pr. år (§ 42, stk. 8)
(Oprundes til nærmeste kronebeløb)
(Gældende fra 01.07.2016)
573 600 614
Spilleloven for Grønland:
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) 20.000 21.000 21.400
Toldloven:
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden3)
- tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time
- alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time
- for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse
- for udførsel og proviantering
- andet
(Oprundes til hele kroner)


277
691
76
18
31
 


291
724
80
19
33
 


297
740
82
20
34
 
Tonnageskatteloven:
Satser for tonnageskat (§ 15).
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT
(Oprundes til nærmeste hele ørebeløb)8,97
6,44
3,85
2,53
 9,40
6,75
4,04
2,65
 9,60
6,90
4,12
2,71
 
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 656.500 670.900
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 184.700 188.800
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 615.500 629.000
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 48.200 49.300
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 900 1.000 1.000
Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
Indkomstår 2016 2017
  Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 1,4 2,2
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 1,4 2,2
Seniornedslagsloven:
Procentregulering, der indgår i opgørelsen af det samlede nedslag, hvor nedslagene for hvert enkelt indkomstår før sammenlægning til en sum, reguleres til aktuelt indkomstår svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. (§§ 7 og 8) 1,4 2,2

Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
Fra og med 2004 er børne- og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børne- og ungeydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt
2) Fastsat i § 36 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift. Retur til oversigt
3) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling. Retur til oversigt