Skatteministeriet
19. december 2014

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2014-2015

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2015

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2014-2015

En række beløbsgrænser skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2015 sker reguleringen med 1,5 pct.

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2014 2015
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 101,8 103,3
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 12.300 12.600 12.800
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 12.600 12.800
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 716.100 726.700
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.432.200 1.453.200
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 268.900 272.900
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 59.800 60.700
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 20.900 21.200
Børne- og ungeydelsesloven:
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a) 700.000 712.600 723.100
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for, hvornår et dødsbo er skattepligtigt efter dødsboskatteloven (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 2.595.100 2.641.900 2.680.800
- Boets nettoformue ved boafslutningen1) 2.595.100 2.641.900 2.680.800
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 155.000 157.300
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 33.300 33.800
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 2.900 2.900
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 2.000 2.000
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 5.300 5.400
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 63.500 64.400
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 273.500 277.500
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 177.800 180.400
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 273.500 277.500
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 81.500 82.700
Grøn checkloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 369.400 374.800
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 215.900 219.000
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 219.400 222.700
Minimumsløn pr. måned ved 26 pct.'s bruttobeskatning (§§ 48 E og F) 69.300
59.500
70.600
-
-
61.500
Indregningsgrænse for restskat (§§ 61 og 61 A) 18.300 18.700 19.000
Kommuneskatteloven (Økonomi- og Indenrigsministeriet):
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 47.000 48.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 7.000 7.000
Ligningsloven:
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 25.500 25.900
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.200 3.300
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 10.200 10.400
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 14.800 15.000
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 5.600 5.700
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
oprundes til hele kroner)
455 464 471
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 145 147
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 199 202
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 25.500 25.900
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 253.200 257.000
Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J) 24.500
25.900
25.000
-
-
26.800
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J) 17.300 17.700 17.900
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 10.200 10.400
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger gennem bureau (§ 15 O) 20.000 20.400 20.700
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 1.100 1.100
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 800 800
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 5.600 5.700
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 2.600 2.600
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 3.400 3.500
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 122.100 123.900
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparing i udenlandske pengeinstitutter (§ 12) 46.000 46.900 47.600
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.553.100 2.590.700
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.739.300 1.764.900
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 347.900 353.000
Maks. årligt indskud uden fradragsret på aldersopsparingsordning (§ 16) 27.600 28.100 28.600
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 50.900 51.700
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 46.900 47.600
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 9.900 10.100
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)2) 9.700 9.900 10.100
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 441.100
444.500
449.100
-
-
459.200
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 40.800 41.400
Udligningsskattegrænse (§ 7 a) 362.800 369.400 374.800
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a) 121.000 123.200 125.000
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 49.200 49.900
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 42.000 42.800 43.400
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 31.500 32.100 32.600
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (stk. 2, nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (stk. 2, nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (stk. 2, nr. 5)
Personfradragskompensation (stk. 2, nr. 6)


44.800

33.600
362.800
362.800
14.200
1.900


45.700

34.300
369.400
369.400
14.500
2.000


46.300

34.800
374.800
374.800
14.700
2.000
Registreringsafgiftsloven:
Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 8.900 9.100 9.200
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af motorcykler (§ 4) 24.900 25.400 25.800
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af andre køretøjer (§ 4) 79.000 80.500 81.700
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 16.900 17.300 17.500
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 1.040 1.040
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.080 2.080
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.560 2.640
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved begrænsning af modregning af fremført underskud (§ 12, stk. 2) 7.500.000 7.635.000 7.747.500
Seniornedslagsloven:
Maksimalt skattenedslag, der kan optjenes i indkomståret (§ 7) 20.700 21.100 21.400
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 400 400
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.200 2.200
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) 300 400 400
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 20.400 20.700
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr (§ 42, stk. 1) 250.000 254.500 258.300
Ansøgningsgebyr ved to tilladelser (§ 42, stk. 2) 350.000 356.300 361.600
Årligt gebyr for tilladelse (§ 42, stk. 3)
Spilleindtægt:
  -  under 5 mio. kr.
  -   5 mio. kr. -  10 mio. kr.
  - 10 mio. kr. -  25 mio. kr.
  - 25 mio. kr. -  50 mio. kr.
  - 50 mio. kr. - 100 mio. kr.
  - over 100 mio. kr.


50.000
250.000
450.000
650.000
850.000
1.500.000


50.900
254.500
458.100
661.700
865.300
1.527.000


51.700
258.300
464.900
671.500
878.100
1.549.500
Samlet gebyr inkl. ansøgning ved spilleindtægt under 1. mio. kr. (§ 42, stk. 5) 50.000 50.900 51.700
Spilleloven for Grønland:
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) 20.000 20.400 20.700
Toldloven:
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden4)
(Oprundes til hele kroner)
     
- tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time 277 282 287
- alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time 691 704 714
- for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse 76 78 79
- for udførsel og proviantering 18 19 19
- andet 31 32 33
Tonnageskatteloven:
Satser for tonnageskat (§ 15).
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT
(Oprundes til nærmeste hele ørebeløb)8,97
6,44
3,85
2,53
 9,14
6,56
3,92
2,58
 9,27
6,66
3,98
2,62
 
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 638.300 647.700
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 179.600 182.300
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 598.400 607.200
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 46.900 47.600
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 900 1.000 1.000
Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
Indkomstår 2014 2015
  Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 1,8 1,5
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 1,8 1,5
Seniornedslagsloven:
Procentregulering, der indgår i opgørelsen af det samlede nedslag, hvor nedslagene for hvert enkelt indkomstår før sammenlægning til en sum, reguleres til aktuelt indkomstår svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. (§§ 7 og 8) 1,8 1,5

Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
Fra og med 2004 er børne- og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børne- og ungeydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Beløbsgrænsen for boets nettoformue udgør det samme beløb som aktivgrænsen med virkning for dødsboer efter personer, som er afgået ved døden den 1. juli 2008 eller senere. For dødsboer efter personer, som er afgået ved døden før den 1. juli 2008, udgør nettoformuegrænsen 1.882.400 kr. for 2008 og 1.946.400 kr. for 2009-2013. Retur til oversigt
2) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt
3) Fastsat i § 36 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift. Retur til oversigt
4) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling. Retur til oversigt