Skatteministeriet
29. januar 2014

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2013-2014

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2014

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2013-2014

En række beløbsgrænser skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår.

Som led i 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0 - fra maj 2009 og Genopretningspakken fra juni 2010 har reguleringen af beløbsgrænserne været suspenderet i 2010 til 2013. Den normale regulering af beløbsgrænserne i henhold til personskattelovens § 20 er nu genoptaget fra indkomståret 2014.

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2013 2014
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 100,0 101,8
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 12.300 12.300 12.600
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 12.300 12.600
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 703.400 716.100
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.406.800 1.432.200
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 264.100 268.900
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 58.700 59.800
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 20.500 20.900
Børne- og ungeydelsesloven:
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a) 700.000 712.600
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for, hvornår et dødsbo er skattepligtigt efter dødsboskatteloven (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 2.595.100 2.595.100 2.641.900
- Boets nettoformue ved boafslutningen1) 2.595.100 2.595.100 2.641.900
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 152.200 155.000
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 32.700 33.300
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 2.800 2.900
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 1.900 2.000
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 5.200 5.300
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 62.300 63.500
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 268.600 273.500
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 174.600 177.800
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 268.600 273.500
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 80.000 81.500
Grøn checkloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 362.800 369.400
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 212.000 215.900
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 215.500 219.400
Minimumsløn pr. måned ved 25/33 pct. beskatning (§§ 48 E og F)
Fra 2011 opgøres minimumslønnen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag
69.300 69.300 70.600
Indregningsgrænse for restskat (§§ 61 og 61 A) 18.300 18.300 18.700
Kommuneskatteloven (Økonomi- og Indenrigsministeriet):
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 46.000 47.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 6.000 7.000
Ligningsloven:
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 25.000 25.500
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.100 3.200
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 10.000 10.200
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 14.500 14.800
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 5.500 5.600
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
oprundes til hele kroner)
455 455 464
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 142 145
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 195 199
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 25.000 25.500
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 248.700 253.200
Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J)
(Ved ordinær forskudsregistrering for 2014 er anvendt et maks. fradrag på 23.800 kr.)
22.300
24.500
22.300
-
-
25.000
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J)
(Ved ordinær forskudsregistrering for 2014 er anvendt et maks. fradrag på 8.600 kr.)
17.300 - 17.700
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 10.000 10.200
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger gennem bureau (§ 15 O) 20.000 20.000 20.400
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 1.000 1.100
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 700 800
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 5.500 5.600
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 2.500 2.600
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 3.300 3.400
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 119.900 122.100
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparing i udenlandske pengeinstitutter (§ 12) 46.000 46.000 46.900
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.507.900 2.553.100
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.708.500 1.739.300
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 341.700 347.900
Maks. årligt indskud uden fradragsret på aldersopsparingsordning (§ 16) 27.600 27.600 28.100
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 50.000 50.900
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 46.000 46.900
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 9.700 9.900
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)2) 9.700 9.700 9.900
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 421.000
441.100
421.000
-
-
449.100
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 40.000 40.800
Udligningsskattegrænse (§ 7 a) 362.800 362.800 369.400
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a) 121.000 121.000 123.200
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 48.300 49.200
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 42.000 42.000 42.800
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 31.500 31.500 32.100
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (stk. 2, nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (stk. 2, nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (stk. 2, nr. 5)
Personfradragskompensation (stk. 2, nr. 6)
44.800
33.600
362.800
362.800
14.200
1.900
44.800
33.600
362.800
362.800
14.200
1.900
45.700
34.300
369.400
369.400
14.500
2.000
Registreringsafgiftsloven:
Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 8.900 8.900 9.100
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af motorcykler (§ 4) 24.900 24.900 25.400
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af andre køretøjer (§ 4) 79.000 79.000 80.500
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 16.900 16.900 17.300
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 960 1.040
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.000 2.080
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.480 2.560
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved begrænsning af modregning af fremført underskud (§ 12, stk. 2) 7.500.000 7.500.000 7.635.000
Seniornedslagsloven:
Maksimalt skattenedslag, der kan optjenes i indkomståret (§ 7) 20.700 20.700 21.100
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 300 400
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.100 2.200
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) 300 - 400
Gebyr ved klage til Landsskatteretten (§ 42) 800 800 -
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 20.000 20.400
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr (§ 42, stk. 1) 250.000 250.000 254.500
Ansøgningsgebyr ved to tilladelser (§ 42, stk. 2) 350.000 350.000 356.300
Årligt gebyr for tilladelse (§ 42, stk. 3)
Spilleindtægt:
  -  under 5 mio. kr.
  -   5 mio. kr. -  10 mio. kr.
  - 10 mio. kr. -  25 mio. kr.
  - 25 mio. kr. -  50 mio. kr.
  - 50 mio. kr. - 100 mio. kr.
  - over 100 mio. kr.


50.000
250.000
450.000
650.000
850.000
1.500.000


50.000
250.000
450.000
650.000
850.000
1.500.000


50.900
254.500
458.100
661.700
865.300
1.527.000
Samlet gebyr inkl. ansøgning ved spilleindtægt under 1. mio. kr. (§ 42, stk. 5) 50.000 50.000 50.900
Spilleloven for Grønland:
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) 20.000 20.000 20.400
Toldloven:
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden4)
(Oprundes til hele kroner)
     
- tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time 277 277 282
- alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time 691 691 704
- for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse 76 76 78
- for udførsel og proviantering 18 18 19
- andet 31 31 32
Tonnageskatteloven:
Satser for tonnageskat (§ 15).
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT
(Oprundes til nærmeste hele ørebeløb)

8,97
6,44
3,85
2,53
 


8,97
6,44
3,85
2,53
 


9,14
6,56
3,92
2,58
 
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 627.000 638.300
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 176.400 179.600
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 587.800 598.400
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 46.000 46.900
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 900 900 1.000
Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
Indkomstår 2013 2014
  Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 0,0 1,8
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 0,0 1,8
Seniornedslagsloven:
Procentregulering der indgår i opgørelsen af det samlede nedslag, hvor nedslagene for hvert enkelt indkomstår før sammenlægning til en sum, reguleres til aktuelt indkomstår svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. (§§ 7 og 8) 0,0 1,8

Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
Fra og med 2004 er børne- og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børne- og ungeydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Beløbsgrænsen for boets nettoformue udgør det samme beløb som aktivgrænsen med virkning for dødsboer efter personer, som er afgået ved døden den 1. juli 2008 eller senere. For dødsboer efter personer, som er afgået ved døden før den 1. juli 2008, udgør nettoformuegrænsen 1.882.400 kr. for 2008 og 1.946.400 kr. for 2009-2013. Retur til oversigt
2) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt
3) Fastsat i § 36 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift. Retur til oversigt
4) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling. Retur til oversigt