Skatteministeriet
22. august 2011

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2010-2013

Beløbsgrænser

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2010-2013

Beløbsgrænserne er i lovgivningen fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår.

Beløbsgrænserne reguleres ikke i 2010-2013

Som led i 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0 - fra maj 2009 blev reguleringen af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen suspenderet i 2010, så beløbsgrænserne for 2010 er de samme, som gjaldt i 2009. Eneste undtagelse var topskattegrænsen, der blev forhøjet ekstraordinært fra 2009 til 2010.

Suspensionen af reguleringen er som en del af Genopretningspakken fra juni 2010 forlænget til også at omfatte indkomstårene 2011, 2012 og 2013. Den normale regulering af beløbsgrænserne i henhold til personskattelovens § 20 genoptages fra indkomståret 2014.

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2010 2011 2012 2013
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 703.400 703.400 703.400 703.400
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.406.800 1.406.800 1.406.800 1.406.800
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 264.100 264.100 264.100 264.100
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for skattepligtige dødsboer (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.595.100
- Boets nettoformue ved boafslutningen1) 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.595.100
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 152.200 152.200 152.200 152.200
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300
Dødsboskifteloven (Justitsministeriet):
Beløbsgrænse for underretning (§ 80)
(oprundes til hele 100.000 kr.)
4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 268.600 268.600 268.600 268.600
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 174.600 174.600 174.600 174.600
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 268.600 268.600 268.600 268.600
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Grøn checkloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 362.800 362.800 362.800 362.800
Beløbsgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 - - - 212.000
Kildeskatteloven:
Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere (§ 5 B, stk. 2)
(Bestemmelsen ophæves fra 2011)
13.600 13.600 - - -
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 215.500 215.500 215.500 215.500
Minimumsløn pr. måned ved 25/33 pct. beskatning (§§ 48 E og F)
Indtil 2010 opgøres minimumslønnen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag
Fra 2011 opgøres minimumslønnen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag
63.800
 
69.300
63.800
 
-
-
 
69.300
-
 
69.300
-
 
69.300
Indregningsgrænse for restskat (§§ 61 og 61 A) 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300
Kommuneskatteloven (Indenrigs- og Sundhedsministeriet):
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier (§ 7 A) 22.800 22.800 22.800 - -
Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (§ 7 A)
(Reglen ophæves fra 2010. Der gælder dog visse overgangsregler for allerede indgåede aftaler)
 
5.200
 
5.200
 
-
 
-
 
-
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
oprundes til hele kroner)
455 455 455 455 455
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 142 142 142 142
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 195 195 195 195
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 248.700 248.700 248.700 248.700
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F)
Bestemmelsen er ophævet fra og med indkomståret 2011
42.900 42.900 - - -
Maks. beskæftigelsesfradrag (§§ 9 J og 8 M)
 
 
13.600
14.100
14.400
13.600
-
-
13.600
-
-
-
14.100
-
-
-
14.400
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger gennem bureau (§ 15 O) 20.000 20.000 20.000 20.000
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 - 1.000 1.000 1.000
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 (700) 700 700 700
Bagatelgrænse for personalgoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 - - 2.500 2.500
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 - - 3.300 3.300
Skattepligtigt beløb vedr. multimediebeskatning (§ 16, stk. 12) 3.000 3.000 3.000 - -
Minimum samlet beløb til multimediebeskatning for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 4.000 4.000 - -
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900
Bagatelgrænse for indskud på rate- og kapitalpensioner i udenlandske pengeinstitutter (§ 12, jf. § 16) 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.507.900 2.507.900 2.507.900 2.507.900
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.708.500 1.708.500 1.708.500 1.708.500
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 341.700 341.700 341.700 341.700
Maks. årligt indskud på kapitalpensionsordning (§ 16) 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 100.000 100.000 100.000 - -
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 - - 50.000 50.000
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)2) 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7)
(Topskattegrænsen forhøjes ekstraordinært i 2014)
389.900 389.900 389.900 389.900 389.900
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Udligningsskattegrænse (§ 7 a) 362.800 - 362.800 362.800 362.800
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a) 121.000 - 121.000 121.000 121.000
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (stk. 2, nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (stk. 2, nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (stk. 2, nr. 5)
Personfradragskompensation (stk. 2, nr. 6)
44.800
33.200
362.800
362.800
14.200
1.900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44.800
33.200
362.800
362.800
14.200
1.900
44.800
33.200
362.800
362.800
14.200
1.900
Registreringsafgiftsloven:
Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af motorcykler (§ 4) 24.900 24.900 24.900 24.900 24.900
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af andre køretøjer (§ 4) 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 960 960 960 960
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)3)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.480 2.480 2.480 2.480
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter (§§ 11 B og C)
(Reguleres ikke fra og med 2012)
21.300.000 21.300.000 21.300.000 (21.300.000) (21.300.000)
Seniornedslagsloven:
Indkomstgrænse, årets indkomst (§ 2)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
569.000 569.000 569.000 - -
Indkomstloft4), gennemsnit af de tre foregående års indkomstgrænser (§ 2)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
(Sidste årgang, der omfattes af ordningen, er personer, der fylder 60 år i 2012)
- 552.000 563.000 569.000 -
Maksimalt skattenedslag, der kan optjenes i indkomståret (§ 7) 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 300 300 300 300
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Gebyr ved klage til Landsskatteretten (§ 42) 800 800 800 800 800
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 - - 20.000 20.000
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr (§ 42, stk. 1) 250.000 - - 250.000 250.000
Ansøgningsgebyr ved to tilladelser (§ 42, stk. 2) 350.000 - - 350.000 350.000
Årligt gebyr for tilladelse (§ 42, stk. 3)
Spilleindtægt:
  -  under 5 mio. kr.
  -   5 mio. kr. -  10 mio. kr.
  - 10 mio. kr. -  25 mio. kr.
  - 25 mio. kr. -  50 mio. kr.
  - 50 mio. kr. - 100 mio. kr.
  - over 100 mio. kr.


50.000
250.000
450.000
650.000
850.000
1.500.000


-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-


50.000
250.000
450.000
650.000
850.000
1.500.000


50.000
250.000
450.000
650.000
850.000
1.500.000
Samlet gebyr inkl. ansøgning ved spilleindtægt under 1. mio. kr. (§ 42, stk. 5) 50.000 - - 50.000 50.000
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A), mio. kr.
(oprundes til hele mio. kr.)
1.768 1.768 1.768 - -
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet5)
(oprundes til hele 100.000 kr.)
1.176.000 1.176.000 1.176.000 - -
Toldloven:          
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden6)
(oprundes til hele kroner)
         
- tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time 277 277 277 277 277
- alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time 691 691 691 691 691
- for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse 76 76 76 76 76
- for udførsel og proviantering 18 18 18 18 18
- andet 31 31 31 31 31
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Hestevæddeløb på visse baner 19.400 19.400 19.400 - -
- Cykelvæddeløb 13.400 13.400 13.400 - -
- Kapflyvninger med brevduer 9.900 9.900 9.900 - -
- Hundevæddeløb 2.800 2.800 2.800 - -
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 627.000 627.000 627.000 627.000
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 176.400 176.400 176.400 176.400
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 587.800 587.800 587.800 587.800
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 900 900 900 900 900

 

Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
Indkomstår 2010 2011 2012 2013
  Pct. Pct. Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 0,0 0,0 0,0 0,0
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 0,0 0,0 0,0 0,0
Seniornedslagsloven:
Procentregulering der indgår i opgørelsen af det samlede nedslag, hvor nedslagene for hvert enkelt indkomstår før sammenlægning til en sum, reguleres til aktuelt indkomstår svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. (§§ 7 og 8) 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

Fra og med 2004 er børne- og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se [link|8197|børne- og ungeydelserne] på særskilt side.

Noter:

1) Beløbsgrænsen for boets nettoformue udgør det samme beløb som aktivgrænsen med virkning for dødsboer efter personer, som er afgået ved døden den 1. juli 2008 eller senere. For dødsboer efter personer, som er afgået ved døden før den 1. juli 2008, udgør nettoformuegrænsen 1.882.400 kr. for 2008 og 1.946.400 kr. for 2009-2013. Retur til oversigt

2) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt

3) Fastsat i § 23 i bekendtgørelse nr. 1498 af 15. december 2009 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. Retur til oversigt

4) For en person, der fylder 60 år i indkomståret må gennemsnittet af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag i de tre foregående år, hvor personen fyldte 57, 58 og 59 år ikke overstige gennemsnittet af indkomstgrænserne for disse tre år. Indkomstloftet oprundes til nærmeste hele 1.000 kr. Retur til oversigt

5) Fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 om kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven). Beløbet betales af Danske Spil og Klasselotteriet efter fordeling. Retur til oversigt

6) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 361 af 22. marts 2010 om toldbehandling. Retur til oversigt