Skatteministeriet
9. september 2009

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2009-2010

Beløbsgrænser Her finder du de gældende grænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskatten m.fl.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2009-2010

I 2010 sker der to ting vedrørende reguleringen af beløbsgrænserne i skattelovgivningen. For det første føres alle grundbeløb i lovteksterne frem i aktuelt 2010 niveau, og for det andet foretages der som led i Forårspakke 2.0 ingen regulering af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen i 2010.

Beløbsgrænserne har i lovparagrafferne hidtil for de flestes vedkommende været fastsat som grundbeløb i 1987-niveau. Det betyder, at de aktuelle beløbsgrænser, der anvendes i skatteberegningen i 2009, er 82,7 pct. højere end de grundbeløb, der er angivet i lovteksten. Dette kan give umiddelbare forståelsesmæssige problemer ved læsning af lovteksten. Alle beløbsgrænser, der reguleres, er derfor i forbindelse med gennemførelsen af Forårspakke 2.0 nu angivet i aktuelt 2010-niveau. Denne lovtekniske opregulering af grundbeløbene til aktuelt niveau har ingen økonomiske konsekvenser for borgere og virksomheder.

Der foretages normalt hvert år en regulering af nedenstående beløbsgrænser og bundfradrag m.v., så grænserne følger den generelle indkomstudvikling i samfundet.

Som led i Forårspakke 2.0 sker der imidlertid ingen regulering af beløbsgrænserne i 2010. Undtagelsen herfra er dog den vedtagne forhøjelse af topskattegrænsen i 2010.

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2010 2009 2010
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 182,7
(100,0)
100,0
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 12.300 12.300 12.300
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 12.300 12.300
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 703.400 703.400
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.406.800 1.406.800
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 264.100 264.100
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 58.700 58.700
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 20.500 20.500
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for skattepligtige dødsboer (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 2.595.100 2.595.100 2.595.100
- Boets nettoformue ved boafslutningen1) 2.595.100 2.595.100 2.595.100
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 152.200 152.200
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 32.700 32.700
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 2.800 2.800
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 1.900 1.900
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 5.200 5.200
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 62.300 62.300
Dødsboskifteloven (Justitsministeriet):
Beløbsgrænse for underretning (§ 80) (oprundes til hele 100.000 kr.) 4.200.000 4.200.000 4.200.000
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 268.600 268.600
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 174.600 174.600
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 268.600 268.600
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 113.900 113.900 113.900
Grøn checkloven (Ny lov fra 2010)
Aftrapningsgrænse (§2) 362.800 - 362.800
Kildeskatteloven:
Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere (§ 5 B, stk. 2)
(Bestemmelsen ophæves fra 2011)
13.600 13.600 13.600
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 215.500 215.500
Minimumsløn pr. måned ved 25/33 pct. beskatning (§§ 48 E og F) 63.800 63.800 63.800
Indregningsgrænse for restskat (§§ 61 og 61 A) 18.300 18.300 18.300
Kommuneskatteloven (Indenrigs- og Sundhedsministeriet):
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) (oprundes til hele 1.000 kr.) 46.000 46.000 46.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) (oprundes til hele 1.000 kr.) 6.000 6.000 6.000
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier (§ 7 A) 22.800 22.800 22.800
Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (§ 7 A)
(Reglen ophæves fra 2010. Der gælder dog visse overgangsregler for allerede indgåede aftaler)
5.200 5.200 5.200
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O)
25.000
14.500

25.000
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.100 3.100
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 14.500 14.500
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 5.500 5.500
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) (oprundes til hele kroner) 455 455 455
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) (oprundes til hele kroner) 142 142 142
Logisats (§ 9 A, stk. 2) (oprundes til hele kroner) 195 195 195
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7)
NY REGEL FRA 2010
50.000 - 50.000
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 248.700 248.700
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F)
Bestemmelsen er ophævet fra og med indkomståret 2011
42.900 42.900 42.900
Maks. beskæftigelsesfradrag (§§ 9 J og 8 M) 13.600 13.600 13.600
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger (§ 15 O) 10.000 7.000 10.000
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 5.500 5.500 5.500
Skattepligtigt beløb vedr. multimediebeskatning (§ 16, stk. 12)
NY REGEL FRA 2010
3.000 - 3.000
Pensionsbeskatningsloven:
Maks.kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 119.900 119.900
Bagatelgrænse for indskud på rate- og kapitalpensioner i udenlandske pengeinstitutter (§ 12, jf. § 16) 46.000 46.000 46.000
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.507.900 2.507.900
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.708.500 1.708.500
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 341.700 341.700
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 46.000 46.000 46.000
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter (§ 16)
NY REGEL FRA 2010
100.000 - 100.000
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 46.000 46.000
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 9.700 9.700
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)2) 9.700 9.700 9.700
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a)
(Mellemskatten er ophævet fra og med 2010)
- 347.200 -
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7)
(Topskattegrænsen er forhøjet i 2010. Grænsen forhøjes yderligere ekstraordinært i 2014)
389.900 347.200 389.900
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7)
NY REGEL FRA 2010
40.000 - 40.000
Laveste progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 48.300 48.300
Højeste progressionsgrænse for aktieindkomst.
(Det højeste progressionstrin med en skattesats på 45 pct. ophæves fra 2010)
- 106.100 -
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 42.900 42.900 42.900
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 32.200 32.200 32.200
Registreringsafgiftsloven:
Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 8.900 8.900 8.900
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af motorcykler (§ 4) 24.900 24.900 24.900
Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af andre køretøjer (§ 4) 79.000 79.000 79.000
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 16.900 16.900 16.900
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter (§§ 11 B og C)
(oprundes til hele 100.000 kr.)
21.300.000 21.300.000 21.300.000
Seniornedslagsloven, skattenedslag til 64 årige:
Indkomstgrænse, årets indkomst (§ 2) (oprundes til hele 1.000 kr.) 569.000 569.000 569.000
Indkomstloft3), gennemsnit af de tre foregående års indkomstgrænser (§ 2)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
- 536.000 552.000
Maksimalt nedslag, der kan optjenes i indkomståret (§ 7) 20.700 20.700 20.700
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 300 300
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.100 2.100
Gebyr ved klage til Landsskatteretten (§ 42) 800 800 800
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A), mio. kr.
(oprundes til hele mio. kr.)
1.768 1.768 1.768
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet4)
(oprundes til hele 100.000 kr.)
(1.176.000) 1.176.000 (1.176.000)
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Hestevæddeløb på visse baner 19.400 19.400 19.400
- Cykelvæddeløb 13.400 13.400 13.400
- Kapflyvninger med brevduer 9.900 9.900 9.900
- Hundevæddeløb 2.800 2.800 2.800
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 627.000 627.000
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 176.400 176.400
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 587.800 587.800
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 46.000 46.000
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 900 900 900

 

Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
Indkomstår 2009 2010
  Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 3,4 0,0
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 3,4 0,0
Seniornedslagsloven:
Procentregulering der indgår i opgørelsen af det samlede nedslag, hvor nedslagene for hvert enkelt indkomstår før sammenlægning til en sum, reguleres til aktuelt indkomstår svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. (§§ 7 og 8) 3,4 0,0

 

Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

Fra og med 2004 er børnefamilieydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børnefamilieydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Beløbsgrænsen for boets nettoformue udgør det samme beløb som aktivgrænsen med virkning for dødsboer efter personer, som er afgået ved døden den 1. juli 2008 eller senere. For dødsboer efter personer, som er afgået ved døden før den 1. juli 2008, udgør nettoformuegrænsen 1.882.400 kr. for 2008 og 1.946.400 kr. for 2009. Retur til oversigt

2) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt

3) For en person, der fylder 60 år i indkomståret må gennemsnittet af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag i de tre foregående år, hvor personen fyldte 57, 58 og 59 år ikke overstige gennemsnittet af indkomstgrænserne for disse tre år. Indkomstloftet oprundes til nærmeste hele 1.000 kr. Retur til oversigt

4) Fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 om kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven). Beløbet betales af Danske Spil og Klasselotteriet efter fordeling. Retur til oversigt