Skatteministeriet
27. august 2008

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2008-2009

Beløbsgrænser Oversigt over beløbsgrænserne for personfradrag, mellemskattegrænse, topskattegrænse, kapitalpensionsfradrag m.fl.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2008-2009

Personfradraget, mellemskattegrænsen og topskattegrænsen finder du under personskatteloven

IndkomstårGrundbeløb 198720082009
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 176,7 182,7
Reguleringstal Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 11.900 12.300
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 11.900 12.300
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 680.300 703.400
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 1.360.600 1.406.800
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 255.400 264.100
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 56.800 58.700
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 19.800 20.500
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 1.420.400 2.509.900 2.595.100
- Boets nettoformue ved boafslutningen 1) 1.420.400 2.509.900 2.595.100
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 147.200 152.200
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 17.850 31.600 32.700
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.700 2.800
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.800 1.900
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 2.800 5.000 5.200
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 34.050 60.200 62.300
Dødsboskifteloven (Justitsministeriet):
Beløbsgrænse for underretning (§ 80)2) 4.000.000 4.000.000 4.200.000
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 259.800 268.600
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 95.550 168.900 174.600
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 147.000 259.800 268.600
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 62.300 110.100 113.900
Kildeskatteloven:
Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere (§ 5 B) 6.950 12.300 -
7.400 - 13.600
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.950 208.500 215.500
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 61.700 63.800
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 17.700 18.300
Kommuneskatteloven (Velfærdsministeriet):
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat. (oprundes til hele 1.000 kr.)  
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 45.000 46.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 6.000 6.000
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier (§ 7 A) 12.450 22.000 22.800
Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (§ 7 A) 2.800 5.000 5.200
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 7.900 14.000 14.500
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 1.650 3.000 3.100
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 7.900 14.000 14.500
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 5.400 5.500
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 3203) 440 455
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 1003) 138 142
Logisats (§ 9 A, stk. 2) 1373) 189 195
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 136.100 240.500 248.700
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 23.200 41.000 -
23.450 - 42.900
Maks. beskæftigelsesfradrag (§§ 9 J og 8 M) 6.950 12.300 -
7.400 - 13.600
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 5.400 5.500
Pensionsbeskatningsloven:
Maks.kompensation for manglende adkomst til forlkepension og ATP (§ 5 A) 65.600 116.000 119.900
Bagatelgrænse for indskud på rate- og kapitalpensioner i udenlandske pengeinstitutter (§ 12, jf. § 16) 25.150 44.500 46.000
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 1.372.650 2.425.500 2.507.900
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 935.100 1.652.400 1.708.500
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 187.000 330.500 341.700
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.150 44.500 46.000
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.150 44.500 46.000
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 9.400 9.700
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)4) 5.300 9.400 9.700
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 158.300 279.800 -
190.000 - 347.200
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 335.800 347.200
Laveste progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 46.700 48.300
Højeste progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 58.050 102.600 106.100
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 23.200 41.000 -
23.450 - 42.900
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.300 30.600 -
17.600 - 32.200
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter (§§ 11 B og C) 20.000.0005) 20.600.000 21.300.000
Seniornedslagsloven, skattenedslag til 64 årige:
Indkomstgrænse6), årets indkomst (§ 2) 311.000 550.000 569.000
Indkomstloft7), gennemsnit af de tre seneste års indkomstgrænser (§ 2) - 536.000 552.000
Maksimalt nedslag, der kan optjenes i indkomståret (§ 7) 11.300 20.000 20.700
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 150 300 300
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 1.100 2.000 2.100
Gebyr ved klage til Landsskatteretten (§ 42) 400 800 800
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mio. kr.) 1.5038) 1.710 1.768
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet9) 1.000.0009) 1.137.000 1.176.000
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Hestevæddeløb på visse baner 10.600 18.800 19.400
- Cykelvæddeløb 7.300 12.900 13.400
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 9.600 9.900
- Hundevæddeløb 1.500 2.700 2.800
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 343.150 606.400 627.000
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 96.500 170.600 176.400
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 321.700 568.500 587.800
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.150 44.500 46.000
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 450 800 900


Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

Fra og med 2004 er børnefamilieydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børnefamilieydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Beløbsgrænsen for boets nettoformue er forhøjet til samme beløb som aktivgrænsen med virkning for dødsboer efter personer, som er afgået ved døden den 1. juli 2008 eller senere. For dødsboer efter personer, som er afgået ved døden før den 1. juli 2008, udgør nettoformuegrænsen 1.882.400 kr. for 2008 og 1.946.400 kr. for 2009. Retur til oversigt

2) Beløbsgrænsen i dødsboskiftelovens § 80 på 4 mio. kr. reguleres årligt med den procentvise stigning i reguleringstallet efter personskattelovens § 20 for det pågældende år sat i forhold til reguleringstallet efter personskattelovens § 20 for 2008 på 176,7. Reguleringsprocenten beregnes med én decimal, og det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 100.000 kr. Retur til oversigt

3) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. Retur til oversigt

4) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt

5) Beløbsgrænsen reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 2007 på 172,2. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 100.000 kr. Retur til oversigt

6) Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 1.000 kr. Retur til oversigt

7) For en person, der fylder 60 år i indkomståret må gennemsnittet af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag i de tre foregående år, hvor personen fyldte 57, 58 og 59 år ikke overstige gennemsnittet af indkomstgrænserne for disse tre år. Indkomstloftet oprundes til nærmeste hele 1.000 kr. Retur til oversigt

8) Fra og med 2004 udgør grundbeløbet 2003-overskuddet tillagt 20 mio. kr., som er opgjort til 1.503.107.090,89 kr. Dette grundbeløb reguleres med stigningen i reguleringstallet i forhold til 2003 (155,4) og afrundes opad til nærmeste hele mio. kr. Retur til oversigt

9) Fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 om kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven). Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 155,4. Reguleres første gang for 2004. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 1.000 kr. Beløbet betales af Dansk Tipstjeneste A/S og Klasselotteriet efter fordeling. Retur til oversigt