Skatteministeriet
10. september 2007

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2007-2008

Beløbsgrænser Oversigt over beløbsgrænserne for personfradrag, mellemskattegrænse, topskattegrænse, kapitalpensionsfradrag m.fl.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2007-2008

Personfradrag, mellemskattegrænse og topskattegrænse finder du under personskatteloven

IndkomstårGrundbeløb 198720072008
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 172,2 176,7
Reguleringstallet for 2008 på 176,7 er fastsat i overensstemmelse med lovforslag L 2, jf. bemærkningerne øverst på siden Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 11.600 11.900
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 11.600 11.900
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 663.000 680.300
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 1.326.000 1.360.600
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 248.900 255.400
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 55.300 56.800
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 19.300 19.800
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 1) 1.420.400 2.446.000 2.509.900
- Boets nettoformue ved boafslutningen 1) 1.065.300 1.834.500 1.882.400
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 143.500 147.200
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 17.850 30.800 31.600
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.600 2.700
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.800 1.800
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 2.800 4.900 5.000
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 34.050 58.700 60.200
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 253.200 259.800
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 95.550 164.600 168.900
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 147.000 253.200 259.800
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 62.300 107.300 110.100
Kildeskatteloven:
Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere (§ 5 B) 4.350 7.500 -
6.950 - 12.300
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.300 202.000 -
117.950 - 208.500
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 60.100 61.700
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 17.300 17.700
Kommuneskatteloven:
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) 22.000 37.900 38.900
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat. (oprundes til hele 1.000 kr.)  
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 44.000 45.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 6.000 6.000
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier (§ 7 A) 12.450 21.500 22.000
Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (§ 7 A) 2.800 4.900 5.000
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 7.900 13.700 14.000
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 7.850 13.600 -
7.900 - 14.000
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 5.200 5.400
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 3202) 429 440
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 1002) 134 138
Logisats (§ 9 A, stk. 2) 1372) 184 189
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 136.100 234.400 240.500
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 22.900 39.500 -
23.200 - 41.000
Maks. beskæftigelsesfradrag (§§ 9 J og 8 M) 4.350 7.500 -
6.950 - 12.300
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 5.200 5.400
Pensionsbeskatningsloven:
Maks.kompensation for manglende adkomst til forlkepension og ATP (§ 5 A) 65.600 113.000 116.000
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 1.372.650 2.363.800 2.425.500
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 935.100 1.610.300 1.652.400
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 187.000 322.100 330.500
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.000 43.100 -
25.150 - 44.500
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.000 43.100 -
25.150 - 44.500
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 9.200 9.400
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)3) 5.300 9.200 9.400
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a)
Forhøjelsen af mellemskattegrænsen til samme niveau som topskattegrænsen, der indgår i aftalen om Lavere skat på arbejde, sker fra og med 2009.
158.300 272.600 279.800
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 327.200 335.800
Laveste progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 45.500 46.700
Højeste progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a)

Skattesatserne for aktieindkomst udgør i 2007 28/43 pct. og fra 2008 28/43/45 pct.
58.050 - 102.600
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 22.900 39.500 -
23.200 - 41.000
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.000 29.300 -
17.300 - 30.600
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter (§§ 11 B og C) (Fra 01.07.07) 20.000.0004) 20.000.000 20.600.000
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 150 300 300
Gebyr for bindende svar, andres forhold (§ 23) 5.500 9.500 9.800
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 1.100 1.900 2.000
Gebyr for klage til Landsskatteretten (§ 42) 400 700 800
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mio. kr.) 1.5035) 1.666 1.710
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet6) 1.000.0006) 1.108.000 1.137.000
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Hestevæddeløb på visse baner 10.600 18.300 18.800
- Cykelvæddeløb 7.300 12.600 12.900
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 9.300 9.600
- Hundevæddeløb 1.500 2.600 2.700
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 343.150 591.000 606.400
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 96.500 166.200 170.600
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 321.700 554.000 568.500
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.000 43.100 -
25.150 - 44.500
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 450 800 800


Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

Fra og med 2004 er børnefamilieydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børnefamilieydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2001, 2002, 2003 og 2004 henholdsvis 1.471.800 kr., 1.516.200 kr., 1.569.700 kr. og 1.620.300 kr. for boets aktiver og 1.132.100 kr., 1.166.300 kr., 1.207.500 kr. og 1.246.400 kr. for boets nettoformue. Retur til oversigt

2) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. Retur til oversigt

3) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt

4) Beløbsgrænsen reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 2007 på 172,2. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 100.000 kr. Retur til oversigt

5) Fra og med 2004 udgør grundbeløbet 2003-overskuddet tillagt 20 mio. kr., som er opgjort til 1.503.107.090,89 kr. Dette grundbeløb reguleres med stigningen i reguleringstallet i forhold til 2003 (155,4) og afrundes opad til nærmeste hele mio. kr. Retur til oversigt

6) Fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 om kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven). Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 155,4. Reguleres første gang for 2004. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 1.000 kr. Beløbet betales af Dansk Tipstjeneste A/S og Klasselotteriet efter fordeling. Retur til oversigt