Skatteministeriet
27. juni 2007

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2006-2007

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2006 og 2007, der reguleres efter personskattelovens § 20

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2006-2007

IndkomstårGrundbeløb 198720062007
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 167,7 172,2
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 11.300 11.600
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 11.300 11.600
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 645.700 663.000
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 1.291.300 1.326.000
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 242.400 248.900
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 53.900 55.300
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 18.800 19.300
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 1) 1.420.400 2.382.100 2.446.000
- Boets nettoformue ved boafslutningen 1) 1.065.300 1.786.600 1.834.500
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 139.700 143.500
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) 83.300 139.700 143.500
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 17.850 30.000 30.800
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.600 2.600
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.700 1.800
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 2.800 4.700 4.900
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 34.050 57.200 58.700
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 246.600 253.200
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 95.550 160.300 164.600
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 147.000 246.600 253.200
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 62.300 104.500 107.300
Kildeskatteloven:
Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere (§ 5 B) 4.350 7.300 7.500
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.300 196.800 202.000
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 58.600 60.100
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 16.800 17.300
Kommuneskatteloven:
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) 22.000 36.900 37.900
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: 
(oprundes til hele 1.000 kr.)
     
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 42.000 44.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 6.000 6.000
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier (§ 7 A) 12.450 20.900 21.500
Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (§ 7 A) 2.800 4.700 4.900
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 7.900 13.300 13.700
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 3.900 6.600 -
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 7.850 - 13.600
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 5.100 5.200
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 3202) 417 429
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 1002) 131 134
Logisats (§ 9 A, stk. 2) 1372) 179 184
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 136.100 228.300 234.400
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 22.900 38.500 39.500
Maks. beskæftigelsesfradrag (§§ 9 J og 8 M) 4.350 7.300 7.500
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 5.100 5.200
Pensionsbeskatningsloven:
Maks.kompensation for manglende adkomst til forlkepension og ATP (§ 5 A) 65.600 110.100 113.000
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 1.372.650 2.302.000 2.363.800
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 935.100 1.568.200 1.610.300
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 187.000 313.600 322.100
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.000 42.000 43.100
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.000 42.000 43.100
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 8.900 9.200
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)3) 5.300 8.900 9.200
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 158.300 265.500 272.600
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 318.700 327.200
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 44.300 45.500
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 22.900 38.500 39.500
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.000 28.600 29.300
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter (§§ 11 B og C) (Fra 01.07.07) 20.000.0004) - 20.000.000
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 150 300 300
Gebyr for bindende svar, andres forhold (§ 23) 5.500 9.300 9.500
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 1.100 1.900 1.900
Gebyr for klage til Landsskatteretten (§ 42) 400 700 700
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mio. kr.) 1.5035) 1.622 1.666
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet6) 1.000.0006) 1.079.000 1.108.000
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Hestevæddeløb på visse baner 10.600 17.800 18.300
- Cykelvæddeløb 7.300 12.300 12.600
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 9.100 9.300
- Hundevæddeløb 1.500 2.600 2.600
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 343.150 575.500 591.000
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 96.500 161.900 166.200
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 321.700 539.500 554.000
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.000 42.000 43.100
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 450 800 800


Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

Fra og med 2004 er børnefamilieydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børnefamilieydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2001, 2002, 2003 og 2004 henholdsvis 1.471.800 kr., 1.516.200 kr., 1.569.700 kr. og 1.620.300 kr. for boets aktiver og 1.132.100 kr., 1.166.300 kr., 1.207.500 kr. og 1.246.400 kr. for boets nettoformue. Retur til oversigt

2) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. Retur til oversigt

3) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt

4) Beløbsgrænsen reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 2007 på 172,2. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 100.000 kr. Retur til oversigt

5) Fra og med 2004 udgør grundbeløbet 2003-overskuddet tillagt 20 mio. kr., som er opgjort til 1.503.107.090,89 kr. Dette grundbeløb reguleres med stigningen i reguleringstallet i forhold til 2003 (155,4) og afrundes opad til nærmeste hele mio. kr. Retur til oversigt

6) Fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 om kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven). Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 155,4. Reguleres første gang for 2004. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 1.000 kr. Beløbet betales af Dansk Tipstjeneste A/S og Klasselotteriet efter fordeling. Retur til oversigt

 

 


Nye regler for beskatning af aktier

Med virkning fra 1. januar 2006 er der sket en forenkling af skattereglerne for gevinster og tab på aktier. Nu beskattes alle gevinster på aktier som udgangspunkt som aktieindkomst uanset ejertid.
Eneste undtagelse herfra er, at børsnoterede aktier kan sælges skattefrit, hvis de ved udgangen af 2005 indgik i en beholdning af børsnoterede aktier, der var mindre end 136.600 kr. (ægtepar 273.100 kr.), og hvis aktionæren har ejet aktierne i mindst 3 år på salgstidspunktet. Modsvarende er der ikke fradrag for tab.
Tab på børsnoterede aktier kan modregnes i aktieindkomst fra børsnoterede aktier (både udbytter og gevinster) med ret til fremføring af uudnyttede tab til senere år uden tidsbegrænsning. Tab på unoterede aktier kan modregnes i anden indkomst end aktieindkomst efter særlige regler.
Fra og med 2006 er de nævnte beløbsgrænser i aktieavancebeskatningsloven ophævet.

Ved ændringen af CFC-beskatningen og indgrebet mod kapitalfonde er der i selskabsskatteloven fra og med 1. juli 2007 indført en beløbsgrænse for beskæring af nettofinansieringsudgifter på 20 mio. kr. Beløbsgrænsen reguleres med stigningen i reguleringstallet.