Skatteministeriet
29. august 2005

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2005-2006

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2005 og 2006, der reguleres efter personskattelovens § 20.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2005-2006

IndkomstårGrundbeløb 198720052006
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 163,9 167,7
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 11.000 11.300
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 11.000 11.300
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 631.100 645.700
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 1.262.100 1.291.300
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige (§§ 4, 7, og 11) 83.300 136.600 -
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for ægtepar (§§ 4 og 7) 166.600 273.100 -
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 236.900 242.400
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 52.700 53.900
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 18.400 18.800
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 1) 1.420.400 2.328.100 2.382.100
- Boets nettoformue ved boafslutningen 1) 1.065.300 1.746.100 1.786.600
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 136.600 139.700
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) 83.300 136.600 139.700
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 13.000 21.400 21.900
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.500 2.600
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.700 1.700
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 2.800 4.600 4.700
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 34.050 55.900 57.200
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 241.000 246.600
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 95.550 156.700 160.300
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 147.000 241.000 246.600
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 62.300 102.200 104.500
Kildeskatteloven:
Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere (§ 5 B) 4.350 7.200 7.300
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.300 192.300 196.800
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 57.300 58.600
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 16.400 16.800
Kommuneskatteloven:
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) 22.000 36.100 36.900
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: 
(oprundes til hele 1.000 kr.)  For afregningsåret:
1987/88 2005/06 2006/07
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 41.000 42.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 5.000 6.000
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier (§ 7 A) 12.450 20.500 20.900
Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (§ 7 A) 2.800 4.600 4.700
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 7.900 13.000 13.300
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 3.900 6.400 6.600
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 5.000 5.100
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 3202) 408 417
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 1002) 128 131
Logisats (§ 9 A, stk. 2) 1372) 175 179
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 136.100 223.100 228.300
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 22.900 37.600 38.500
Maks. beskæftigelsesfradrag (§§ 9 J og 8 M) 4.350 7.200 7.300
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 5.000 5.100
Pensionsbeskatningsloven:
Maks.kompensation for manglende adkomst til forlkepension og ATP (§ 5 A) 65.600 107.600 110.100
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 1.372.650 2.249.800 2.302.000
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 935.100 1.532.700 1.568.200
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 187.000 306.500 313.600
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.000 41.000 42.000
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.000 41.000 42.000
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 8.700 8.900
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)3) 5.300 8.700 8.900
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 158.300 259.500 265.500
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 311.500 318.700
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 43.300 44.300
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 22.900 37.600 38.500
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.000 27.900 28.600
Selskabsskatteloven:
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) 400 700 700
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 150 - 300
Gebyr for bindende svar, andres forhold (§ 23) 5.500 - 9.300
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 1.100 - 1.900
Gebyr for klage til Landsskatteretten (§ 42) 400 - 700
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold (§ 20 B, stk. 2 og stk. 3) 1.100 1.900 -
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold (§ 20 B, stk. 2) 5.500 9.100 -
Gebyr for bindende ligningssvar(§ 20 F) (fra 1. juli 2003) 150 300 -
Afgift ved klage til Landsskatteretten (§ 25) 400 700 -
Afgiftsbeløb for anmodning om omgørelse (§ 37 C) 1.100 1.900 -
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mio. kr.) 1.5034) 1.586 1.622
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet5) 1.000.0005) 1.055.000 1.079.000
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Hestevæddeløb på visse baner 10.600 17.400 17.800
- Cykelvæddeløb 7.300 12.000 12.300
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 8.900 9.100
- Hundevæddeløb 1.500 2.500 2.600
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 343.150 562.500 575.500
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 96.500 158.200 161.900
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 321.700 527.300 539.500
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.000 41.000 42.000
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 450 800 800


Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

Fra og med 2004 er børnefamilieydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børnefamilieydelserne på særskilt side.

Noter:

1) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2001, 2002, 2003 og 2004 henholdsvis 1.471.800 kr., 1.516.200 kr., 1.569.700 kr. og 1.620.300 kr. for boets aktiver og 1.132.100 kr., 1.166.300 kr., 1.207.500 kr. og 1.246.400 kr. for boets nettoformue. Retur til oversigt

2) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. Retur til oversigt

3) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt

4) Fra og med 2004 udgør grundbeløbet 2003-overskuddet tillagt 20 mio. kr., som er opgjort til 1.503.107.090,89 kr. Dette grundbeløb reguleres med stigningen i reguleringstallet i forhold til 2003 (155,4) og afrundes opad til nærmeste hele mio. kr. Retur til oversigt

5) Fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 om kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven). Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 155,4. Reguleres første gang for 2004. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 1.000 kr. Beløbet betales af Dansk Tipstjeneste A/S og Klasselotteriet efter fordeling. Retur til oversigt

 

 


I forhold til oversigten for 2004-2005 er der tilføjet/ændret følgende beløbsgrænser.

Med vedtagelsen af skatteforvaltningsloven (L 110), der træder i kraft den 1. november 2005, er reglerne om bindende forhåndsbesked og bindende ligningssvar efter skattestyrelsesloven harmoniseret. Det gældende gebyr på 1.900 kr. (2005-niveau) for at få en bindende forhåndsbesked om egne forhold reduceres til de 300 kr., der gælder for et bindende ligningssvar. Gebyret for et bindende svar vedrørende de skattemæssige virkninger for andre end spørgeren af en påtænkt disposition fastholdes på 9.100 kr. (2005-niveau).