Skatteministeriet
31. december 2001

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2001-2002

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2001 og 2002, der reguleres efter personskattelovens § 20

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2001-2002

IndkomstårGrundbeløb 198720012002
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 145,7 150,1
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 9.800 10.100
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 9.800 10.100
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 561.000 577.900
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 1.121.900 1.155.800
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige
(§§ 4, 7, og 11)
83.300 121.400 125.100
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for ægtepar ved afståelser 1. marts 2000 eller senere  1)
(§§ 4 og 7)
166.600 242.800 250.100
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 210.600 216.900
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 46.800 48.200
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 16.400 16.900
Børnefamilieydelsesloven:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (§ 1):
- Babyydelse 0-2 årige 8.300 12.100 12.500
- Småbørnsydelse 3-6 årige 7.500 11.000 11.300
- Børnefamilieydelse 7-17 årige 5.900 8.600 8.900
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 2) 1.420.400 2.069.600 2.132.100
- Boets nettoformue ved boafslutningen 2) 1.065.300 1.552.200 1.599.100
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 121.400 125.100
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) 83.300 121.400 125.100
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 13.000 19.000 19.600
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.200 2.300
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.500 1.600
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 2.800 4.100 4.300
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 34.050 49.700 51.200
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 214.200 220.700
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 95.550 139.300 143.500
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 147.000 214.200 220.700
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 125.900 183.500 189.000
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.300 171.000 176.100
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 50.900 52.400
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 14.600 15.100
Kommuneskatteloven:
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) 22.000 32.100 33.100
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: 
(oprundes til hele 1.000 kr.)  For afregningsåret:
1987/88 2001/02 2002/03
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 37.000 38.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 5.000 5.000
Ligningsloven:
Bundfradrag pr. md. for forskerstuderende (§ 7 K) 8.500 12.400 12.800
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O)3) 7.900 11.600 11.900
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 4.400 4.600
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 3204) 363 374
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 1004) 114 117
Logisats (§ 9 A, stk. 2) 1374) 156 160
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 136.100 - 204.300
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 22.900 33.400 34.400
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 4.400 4.600
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 1.372.650 2.000.000 2.060.400
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.000 36.500 37.600
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.000 36.500 37.600
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 7.800 8.000
Livsforsikringsafgiften (§ 50) 5) 5.300 7.800 8.000
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 122.100 177.900 -
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 127.350 - 191.200
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 276.900 285.200
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 38.500 39.700
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 22.900 33.400 34.400
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.000 24.800 25.600
Selskabsskatteloven:
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) 400 600 700
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold (§ 20 B, stk. 2 og stk. 3) 1.100 1.700 1.700
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold (§ 20 B, stk. 2) 5.500 8.100 8.300
Klageafgift (§ 25) 400 600 700
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mill. kr.) 1.2506) 1.463 1.508
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Hestevæddeløb på visse baner 10.600 15.500 16.000
- Cykelvæddeløb 7.300 10.700 11.000
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 7.900 8.200
- Hundevæddeløb 1.500 2.200 2.300
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 343.150 500.000 515.100
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.000 36.500 37.600
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 450 700 700


Noter:

Med mindre andet er angivet afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

1) Ved afgørelse af om der for ægtepar er skattefrihed ved salg af børsnoterede aktier den 1. marts 2000 eller senere anvendes følgende beløbsgrænser for 1997:  214.500 kr., 1998:  220.300 kr., 1999:  226.600 kr. og 2000: 234.600 kr. Retur til oversigt

2) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2000, 2001og 2002 henholdsvis 1.422.300 kr., 1.471.800 kr. og 1.516.200 kr. for boets aktiver og 1.094.100 kr., 1.132.100 kr. og 1.166.300 kr. for boets nettoformue. Retur til oversigt

3) Bundfradraget for fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer nedsættes fra og med indkomståret 2000 til 8.000 kr. og bliver ikke fremover reguleret efter personskattelovens § 20. For godtgørelser ydet i forbindelse med fratræden, der er aftalt før 1. januar 2000, anvendes dog det regulerede bundbeløb på 11.200 kr. i 2000. Retur til oversigt

4) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. Retur til oversigt

5) Grænsen gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Retur til oversigt

6)  Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 124,5. Første gang for regnskabsåret 1999. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr. Retur til oversigt


I forhold til oversigten for 2000-2001 er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser:

Ligningsloven: Som led i 1999-skattejusteringen (Pinsepakken) indførtes et tillæg til befordringsfradraget for lavtlønnede fra og med 2002, hvor skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag reduceres til ca. 33 pct. svarende til kommuneskatteniveauet. Indkomstgrænsen for, hvornår man er berettiget til tillægget fremgår af ligningslovens § 9 C, stk. 4, hvori er indsat et grundbeløb i 1987-niveau på 136.100 kr. For 2002 udgør indkomstgrænsen efter regulering 204.300 kr.