Skatteministeriet
31. december 2000

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2000-2001

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2000 og 2001, der reguleres efter personskattelovens § 20

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2000-2001

IndkomstårGrundbeløb 198720002001
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 140,8 145,7
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 9.500 9.800
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 9.500 9.800
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 542.100 561.000
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 1.084.200 1.121.900
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige og ægtepar
ved afståelser inden 1. marts 2000
(§§ 4, 7, og 11)
83.300 117.300 -
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige ved afståelser 1. marts 2000 eller senere
(§§ 4, 7, og 11)
83.300 117.300 121.400
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for ægtepar ved afståelser 1. marts 2000 eller senere
(§§ 4)
166.600 234.6001) 242.800
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 203.500 210.600
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 45.200 46.800
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 15.800 16.400
Børnefamilieydelsesloven:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (§ 1):
- Babyydelse 0-2 årige 8.300 11.700 12.100
- Småbørnsydelse 3-6 årige 7.500 10.600 11.000
- Børnefamilieydelse 7-17 årige 5.900 8.400 8.600
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen 2) 1.420.400 2.000.000 2.069.600
- Boets nettoformue ved boafslutningen 2) 1.065.300 1.500.000 1.552.200
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 117.300 121.400
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) 83.300 117.300 121.400
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 13.000 18.400 19.000
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.200 2.200
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.500 1.500
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 2.800 4.000 4.100
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 34.050 48.000 49.700
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 207.000 214.200
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 95.550 134.600 139.300
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 147.000 207.000 214.200
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 125.900 177.300 183.500
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.300 165.200 171.000
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 49.200 50.900
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 14.100 14.600
Kommuneskatteloven:
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) 22.000 31.000 32.100
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: 
(oprundes til hele 1.000 kr.)  For afregningsåret:
1987/88 2000/01 2001/02
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 36.000 37.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 5.000 5.000
Ligningsloven:
Bundfradrag pr. md. for forskerstuderende (§ 7 K) 8.500 12.000 12.400
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O)3) 7.900 11.200 11.600
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 4.300 4.400
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 3204) 351 363
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 1004) - 114
Logisats (§ 9 A, stk. 2) 1374) 150 156
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 23.700 33.400 -
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 22.900 - 33.400
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 4.300 4.400
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 1.372.650 - 2.000.000
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.000 35.200 36.500
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.000 35.200 36.500
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 7.500 7.800
Livsforsikringsafgiften (§ 50)5) 5.300 7.500 7.800
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 116.650 164.300  -
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 122.100 - 177.900
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 267.600 276.900
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 37.200 38.500
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 23.700 33.400 -
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 22.900 - 33.400
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.000 24.000 24.800
Selskabsskatteloven:
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) 400 600 600
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold (§ 20 B, stk. 2 og stk. 3) 1.100 1.600 1.700
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold (§ 20 B, stk. 2) 5.500 7.800 8.100
Klageafgift (§ 25) 400 600 600
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning (ny § 6A) (mill. kr.) 1.2506) 1.414 1.463
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane (Ophævet pr. 30. juni 2000) 100.700 141.800 -
- Travløb (Ophævet pr. 30. juni 2000) 30.000 42.300 -
- Hestevæddeløb på visse baner (Gælder fra 1. juli 2000) 10.600 15.000 15.500
- Cykelvæddeløb 7.300 10.300 10.700
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 7.700 7.900
- Trav- og galopløb på travbane (Ophævet pr. 30. juni 2000) 5.000 7.100 -
- Hundevæddeløb 1.500 2.200 2.200
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 343.150 - 500.000
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.000 35.200 36.500
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 450 700 700


Noter:

Med mindre andet er angivet afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

1) Ved afgørelse af om der for ægtepar er skattefrihed ved salg af børsnoterede aktier den 1. marts 2000 eller senere anvendes følgende beløbsgrænser for 1997:  214.500 kr., 1998:  220.300 kr. og 1999:  226.600 kr. Retur til oversigt

2) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2000 og 2001 henholdsvis 1.422.300 kr. og 1.471.800 kr. for boets aktiver og 1.094.100 kr. og 1.132.100 kr. for boets nettoformue. Retur til oversigt

3) Bundfradraget for fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer nedsættes fra og med indkomståret 2000 til 8.000 kr. og bliver ikke fremover reguleret efter personskattelovens § 20. For godtgørelser ydet i forbindelse med fratræden, der er aftalt før 1. januar 2000, anvendes dog det regulerede bundbeløb på 11.200 kr. i 2000. Retur til oversigt

4) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. Retur til oversigt

5) Grænsen gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Retur til oversigt

6)  Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 124,5. Første gang for regnskabsåret 1999. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr. Retur til oversigt


I forhold til [link|xxxx|oversigten for 1999-2000] er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser:

Ligningsloven: Ved ændringen af rejsegodtgørelsesreglerne mv. i juni 1997 indførtes en bestemmelse om, at Ligningsrådet fra og med 1. januar 2001 kan forhøje den generelle godtgørelsessats med 100 kr. for rejse i lande, hvor leveomkostningerne er væsentligt højere end i Danmark, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 1. De 100 kr. er et grundbeløb i 1997-niveau, og i 2001udgør beløbet 114 kr.

Totalisatorloven: Med indførelsen af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, lov. nr. 454 af 31. maj 2000 og samtidige ændringer i totalisatorloven, lov nr. 455 af 31. maj 2000 er visse beløbsgrænser i totalisatorloven blevet ophævet pr. 30. juni 2000 og en ny indsat med virkning fra 1. juli 2000. Ophævelsen vedrører bundfradragene ved totalisatorafgift for galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane, for Travløb og for Trav- og galopløb på travbane, mens der for hestevæddeløb på visse baner er indført et bundfradrag på 15.500 kr. i 2001 med grundbeløb i 1987-niveau på 10.600 kr.

Personskatteloven: Det almindelige personfradrag fastfryses i 2001 på det gældende 2000 niveau. Der er således fastsat et nyt grundbeløb i 1987 niveau på 22.900 kr. med virkning fra og med 2001. Efter regulering udgør det almindelige personfradrag for alle fyldt 18 år 33.400 kr. i 2001. Grænsegængerfradraget efter LL § 9F, der udgør de samme beløbsstørrelser, er ændret tilsvarende.

Pensionsbeskatningsloven: Fra og med 2001 er der ved lov nr. 1281 af 20. december 2000 indført en mulighed for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende for at indskyde fortjenesten ved afståelse af virksomheden på en pensionsordning. I 2001 kan der højst indskydes et beløb på 2 mill.kr. Beløbet reguleres årligt og grundbeløbet i 1987-niveau udgør 1.372.650 kr.

Virksomhedsskatteloven: Fra og med 2001 er der ved lov nr. 1282 af 20. december 2000 indført en særlig kapitalafkastberegning i forbindelse med erhvervelse af en virksomhed ved aktiekøb. For at blive omfattet af bestemmelserne gælder en række regler, herunder at aktiekøbet minimum skal beløbe sig til 500.000 kr. i 2001. Beløbet reguleres årligt og grundbeløbet i 1987-niveau udgør 343.150 kr.