Skatteministeriet
31. december 1999

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 1999-2000

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 1999 og 2000, der reguleres efter personskattelovens § 20

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 1999-2000

IndkomstårGrundbeløb 198719992000
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 136,0 140,8
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 9.200 9.500
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 9.200 9.500
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 523.600 542.100
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 1.047.200 1.084.200
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige og ægtepar
ved afståelser inden 1. marts 2000
(§§ 4, 7, og 11)
83.300 113.300 117.300
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige ved afståelser 1. marts 2000 eller senere
(§§ 4, 7, og 11)
83.300 113.300 117.300
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for ægtepar ved afståelser 1. marts 2000 eller senere
(§§ 4)
166.600 -1) 234.600
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 196.600 203.500
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 43.700 45.200
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 15.300 15.800
Børnefamilieydelsesloven:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (§ 1):      
- Babyydelse 0-2 årige 8.300 11.300 11.700
- Småbørnsydelse 3-6 årige 7.500 10.200 10.600
- Børnefamilieydelse 7-17 årige 5.900 8.100 8.400
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):      
- Boets aktiver ved boafslutningen 1.010.100 1.373.800 1.422.300
- Boets aktiver ved boafslutningen 2) 1.420.400 - 2.000.000
- Boets nettoformue ved boafslutningen 777.000 1.056.800 1.094.100
- Boets nettoformue ved boafslutningen 2) 1.065.300 - 1.500.000
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 113.300 117.300
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) 83.300 113.300 117.300
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 13.000 17.700 18.400
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.100 2.200
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.400 1.500
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 3.500 4.800 -
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 2.800 - 4.000
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 42.850 58.300 -
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 34.050 - 48.000
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 200.000 207.000
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 95.550 - 134.600
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 147.000 - 207.000
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 125.900 171.300 177.300
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.300 159.600 165.200
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 47.500 49.200
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 13.600 14.100
Kommuneskatteloven:
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) 22.000 30.000 31.000
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: 
(oprundes til hele 1.000 kr.)  For afregningsåret:
1987/88 1999/00 2000/01
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 34.000 36.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 5.000 5.000
Ligningsloven:
Bundfradrag pr. md. for forskerstuderende (§ 7 K) 8.500 11.600 12.000
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 7.900 10.800 11.200
Bundfradrag vedr. gratialer mv. (§ 7 U) 7.900 10.800 - 3)
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 4.100 4.300
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) (oprundes til helt kronebeløb) - 4) 271 351
Logisats (§ 9 A, stk. 2) (oprundes til helt kronebeløb) - 5) 97 150
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 23.700 32.300 33.400
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 4.100 4.300
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.000 34.000 35.200
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.000 34.000 35.200
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 7.300 7.500
Livsforsikringsafgiften (§ 50)6) 5.300 7.300 7.500
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 111.000 151.000  -
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 116.650 - 164.300
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 258.400 267.600
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 36.000 37.200
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 23.700 32.300 33.400
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.000 23.200 24.000
Selskabsskatteloven:
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) 400 600 600
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold (§ 20 B, stk. 2 og stk. 3) 1.100 1.500 1.600
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold (§ 20 B, stk. 2) 5.500 7.500 7.800
Klageafgift (§ 25) 400 600 600
Tips- og lottoloven:
Maks. grundlag for omsætningsmodtagere (§ 6A) (mill. kr.) 5.0007) 5.460 -
Maks. overskudsbeløb til overskudsmodtagere (§ 7) (mill. kr.) 8007) 874 -
Maks. overskudsbeløb til udlodning (ny § 6A) (mill. kr.) 1.2508) 1.365 1.414
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):      
- Galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane 100.700 137.000 141.800
- Travløb 30.000 40.800 42.300
- Cykelvæddeløb 7.300 10.000 10.300
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 7.400 7.700
- Trav- og galopløb på travbane 5.000 6.800 7.100
- Hundevæddeløb 1.500 2.100 2.200
Virksomhedsskatteloven:
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.000 34.000 35.200
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 450 700 700


Noter:

Med mindre andet er angivet afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

1) Ved afgørelse af om der er skattefrihed ved salg af børsnoterede aktier den 1. marts 2000 eller senere anvendes følgende beløbsgrænser for 1997:  214.500 kr., 1998:  220.300 kr. og 1999:  226.600 kr. Retur til oversigt

2) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. Retur til oversigt

3) Bundfradraget for fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer nedsættes fra og med indkomståret 2000 til 8.000 kr. og bliver ikke fremover reguleret efter personskattelovens § 20. For godtgørelser ydet i forbindelse med fratræden, der er aftalt før 1. januar 2000, anvendes dog det regulerede bundbeløb på 11.200 kr. i 2000. Retur til oversigt

4) Godtgørelsessatsen udgør i 1997-niveau 256 kr. og reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. Fra og med 1. januar 2000 forhøjes grundbeløbet for satsen i 1997-niveau til 320 kr. pr. døgn. Retur til oversigt

5) Logisatsen udgør i 1997-niveau 91 kr. og reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. For indkomståret 1999 gælder satsen fra og med 1. april. Fra og med 1. januar 2000 forhøjes grundbeløbet for satsen i 1997-niveau til 137 kr. pr. døgn. Retur til oversigt

6)  Grænsen gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Retur til oversigt

7)  Beløbsgrænsen er for regnskabsåret 1994/95 og angivet i mill. kr. Reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 124,5. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Reguleres første gang for regnskabsåret 1995/96 og sidste gang for 1998/99 vedr. regnskabsåret fra 1. juli - 31. december 1998. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr. Retur til oversigt

8)  Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 124,5. Første gang for regnskabsåret 1999. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr. Retur til oversigt


I forhold til [link|xxxx|oversigten for 1999-2000] er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser:

Ejendomsværdiskatten: I ejendomsværdiskatteloven, der blev vedtaget i forbindelse med Pinsepakken og træder i kraft fra 2000, er der indført beløbsgrænser for, hvornår aftrapningen af det særlige 4 promille pensionistnedslag skal begynde. Grundbeløbet for indkomstgrænserne for henholdsvis enlige pensionister og pensionistægtepar er fastsat til 95.550 kr. og 147.000 kr. I 2000 udgør de regulerede indkomstgrænser hhv. 134.600 kr. og 207.000 kr.

Progressionsgrænsen for lejeværdien og ejendomsværdiskatten: Progressionsgrænsen for ejendomsværdien ved beregning af lejeværdi af egen bolig reguleres fra og med 1998 ikke længere efter PSL § 20. I stedet reguleres grænsen efter prisudviklingen på ejerboliger. For 1998 udgør grænsen 2.150.000 kr. Progressionsgrænsen for 1999 udgør 2.393.000 kr. Grænsen for beregning af progressiv ejendomsværdiskat fastsættes i juni 2000. Til brug for den automatiske forskudsansættelse for 2000 anvendes en foreløbig progressionsgrænse på 2.650.000 kr.

Som en del af FFL 2000 aftalerne er der vedtaget følgende lovændringer med betydning for oversigten over beløbsgrænserne:

Den skattefrie bundgrænse for fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer sænkes til 8.000 kr. fra og med indkomståret 2000. Beløb herudover indkomstbeskattes fuldt ud og ikke som tidligere, hvor alene 85 procent af det overskydende beløb blev medregnet til indkomsten. Fra og med 2000 reguleres beløbsgrænsen ikke længere efter personskattelovens § 20, jf. L 88 af 4. november 1999.

Standardgodtgørelsessatsen til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder forhøjes fra og med 1. januar 2000 til 351 kr. pr. døgn. Grundsatsen i 1997-niveau forhøjes fra 256 kr. til 320 kr. Der indføres endvidere med virkning fra 1. april 1999 en standardgodtgørelsessats til dækning af logiudgifter. Fra 1. april til 31. december 1999 udgør satsen 97 kr. pr. døgn, og den forhøjes fra 1. januar 2000 til 150 kr. pr. døgn. Grundsatsen i 1997-niveau udgør i 1999 91 kr. og forhøjes fra og med indkomståret 2000 til 137 kr., jf. L 88 af 4. november 1999.

I dødsboskatteloven forhøjes beløbsgrænserne for dødsboers skattepligt til 2.000.000 kr. for aktiverne og 1.500.000 kr. for nettoformuen ved boets afslutning. Der indsættes nye grundbeløb i 1987-niveau på henholdsvis 1.420.400 kr. og 1.065.300 kr. Endvidere sænkes bofradraget pr. måned for skattepligtige boer til 4.000 kr. i 2000. Grundbeløbet nedsættes til 2.800 kr. I sammenhæng hermed sænkes bofradraget for uskiftet bo, der skiftes fuldstændigt til 48.000 kr. i 2000 og grundbeløbet til 34.050 kr., jf. L 118 af 3. december 1999.

Aktieavancebeskatningsloven: Ved afgørelse af, om der skal ske beskatning af aktieavance ved afståelse af børsnoterede aktier efter 3 års ejertid, er bundfradraget for ægtepar for afståelser foretaget den 1. marts 2000 eller senere fordoblet i forhold til bundfradraget for enlige, jf. L 154 af 16. december 1999. Grundbeløbet udgør 166.600 kr. og i 2000 svarer det til en bundgrænse på 234.600 kr.