Skatteministeriet
1. januar 1999

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 1998-1999

Beløbsgrænser Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 1998 og 1999, der reguleres efter personskattelovens § 20

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 1998-1999

IndkomstårGrundbeløb 198719981999
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 132,2 136,0
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Maks. straksafskrivning for nye virksomheder (§ 3) 258.800 342.200 -
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 8.900 9.200
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 8.900 9.200
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 - 523.600
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 - 1.047.200
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse (§§ 4, 7, 10 og 11) 83.300 110.200 113.300
Bank- og sparekasseloven:
Beløbsgrænse for værdipapirer i samme selskab (§ 42 b) 25.000 33.100 -
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 191.100 196.600
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 42.500 43.700
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 14.900 15.300
Børnefamilieydelsesloven:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (§ 1):      
- Babyydelse 0-2 årige 8.300 11.000 11.300
- Småbørnsydelse 3-6 årige 7.500 10.000 10.200
- Børnefamilieydelse 7-17 årige 5.900 7.800 8.100
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):      
- Boets aktiver ved boafslutningen 1.010.100 1.335.400 1.373.800
- Boets nettoformue ved boafslutningen 777.000 1.027.200 1.056.800
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 110.200 113.300
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 13.000 17.200 17.700
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.000 2.100
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.400 1.400
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 3.500 4.700 4.800
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 42.850 56.700 58.300
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 - 200.000
Maks. fradrag for ejerboligandel (§ 9) 486.400 643.100 -
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 125.900 166.500 171.300
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.300 155.100 159.600
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 46.200 47.500
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 13.300 13.600
Kommuneskatteloven:
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) 22.000 29.100 30.000
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: 
(oprundes til hele 1.000 kr.)  For afregningsåret:
1987/88 1998/99 1999/00
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 34.000 34.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 4.000 5.000
Ligningsloven:
Bundfradrag pr. md. for forskerstuderende (§ 7 K) 8.500 11.300 11.600
Bundfradrag vedr. gratialer mv. (§ 7 O) 7.900 10.500 10.800
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 4.000 4.100
Rejsegodtgørelsessats (§ 9, stk. 6) (oprundes til helt kronebeløb) - 1) 263 271
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 23.700 31.400 32.300
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 4.000 4.100
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.000 33.100 34.000
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.000 33.100 34.000
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 7.100 7.300
Livsforsikringsafgiften (§ 50)3) 5.300 7.100 7.300
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 105.100 139.000  -
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 111.000 - 151.000
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 251.200 258.400
Grænse for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget (§ 7) 16.150 21.400 -
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 35.000 36.000
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 23.700 31.400 32.300
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.000 22.500 23.200
Realrenteafgiftsloven:
Afgiftsfri kvote for investering i fast ejendom (§ 3 c) (mill. kr.) 1.5302) 2.023 -
Selskabsskatteloven:
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) 400 600 600
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold (§ 20 B) 1.100 1.500 1.500
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsb., andres forhold (§ 20 B) 5.500 7.300 7.500
Klageafgift (§ 25) 400 600 600
Tips- og lottoloven:
Maks. grundlag for omsætningsmodtagere (§ 6A) (mill. kr.) 5.0004) 5.310 5.460
Maks. overskudsbeløb til overskudsmodtagere (§ 7) (mill. kr.) 8004) 850 874
Maks. overskudsbeløb til udlodning (ny § 6A) (mill. kr.) 1.2505) - 1.365
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):      
- Galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane 100.700 133.200 137.000
- Travløb 30.000 39.700 40.800
- Cykelvæddeløb 7.300 9.700 10.000
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 7.200 7.400
- Trav- og galopløb på travbane 5.000 6.700 6.800
- Hundevæddeløb 1.500 2.000 2.100
Virksomhedsskatteloven:
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.000 33.100 34.000
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr for visse boligselskaber mv. (§ 33 A) 450 600 700


Noter:

Med mindre andet er angivet afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

1) Godtgørelsessatsen udgør i 1997-niveau 256 kr. og reguleres årligt med den procentvise stigning i reguleringstallet. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. Retur til oversigt

2) Beløbsgrænsen er angivet i mill. kr. Reguleres første gang for indkomståret 1995. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr. Retur til oversigt.

3)  Grænsen gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Retur til oversigt

4)  Beløbsgrænsen er for regnskabsåret 1994/95 og angivet i mill. kr. Reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 124,5. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Reguleres første gang for regnskabsåret 1995/96 og sidste gang for 1998/99 vedr. regnskabsåret fra 1. juli - 31. december 1998. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr. Retur til oversigt

5)  Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 124,5. Første gang for regnskabsåret 1999. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr. Retur til oversigt


I forhold til 1998 er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser:

Personskatteloven: Som led i lovgivningen vedr. Pinsepakken, (L 92, 1997/98, 2. samling) forhøjes mellemskattegrænsen i årene 1999 til 2002 med 8.000 kr. årligt ud over den årlige regulering efter personskattelovens § 20. I personskatteloven er indsat grundbeløb for mellemskattegrænsen i 1987-niveau for hvert af årene 1999 til 2002. På basis af den på lovgivningstidspunktet skønnede udvikling for reguleringstallet i personskattelovens § 20 fra 1998 til 2002 er grundbeløbene fastsat således, at årets beløbsgrænse kommer til at svare til forrige års regulerede grundbeløb plus 8.000 kr. I 1999-2002 udgør grundbeløbene 111.000 kr., 116.650 kr., 122.100 kr. og 127.350 kr. Efter regulering udgør mellemskattegrænsen 151.000 kr. i 1999. 

Endvidere er bundfradraget i positiv nettokapitalindkomst ved opgørelsen af topskattegrundlaget ophævet fra og med 1999.

Afskrivningsloven: Som led i de gennemførte ændringer af afskrivningsloven fra og med 1999 (jf. L 102, 1997/98, 2. samling) er der foretaget en række ændringer. 

Beløbsgrænsen for de maksimale straksafskrivninger, der kan foretages af nye virksomheder, er ophævet. 

Der indføres en minimums anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. som betingelse for anvendelse af de almindelige afskrivningsregler for driftsmidler og skibe. Grundbeløbet udgør 385.000 kr., og efter regulering udgør minimums anskaffelsessummen i 1999 523.600 kr.

De hidtil uregulerede bundgrænser på henholdsvis 700.000 kr. og 200.000 kr. vedr. anskaffelser af driftsmidler og skibe, hvorpå der kan forskudsafskrives, forhøjes til ét fælles beløb fra og med 1999. Grundbeløbet er fastsat til 770.000 kr., og efter regulering udgør beløbsgrænsen i 1999 1.047.200 kr. Adgang til forskudsafskrivninger på bygninger og anlæg ophæves.

Ejendomsavancebeskatningsloven: Det maksimale beløb, som ejerboligandelen kan udgøre ved opgørelsen af fortjenesten ved salg af blandet benyttede ejendomme (erhverv og bolig), udgør i 1998 643.100 kr. Fra og med 1999 ophæves denne beløbsgrænse.

Der indføres fra og med 1999 et bundfradrag pr. ejendom ved opgørelsen af fortjenesten ved salg af blandet benyttede ejendomme. Bundfradraget, der gives efter visse nærmere betingelser, har et grundbeløb på 147.000 kr. og udgør efter regulering i 1999 200.000 kr. (jf. L 103, 1997/98, 2. samling plus ændringsforslag).  

Realrenteafgiftsloven: Kvoten for realrenteafgiftsfrihed for investering i fast ejendom ophæves fra og med 2. juni 1998. Der fastsættes ikke nye kvotebeløb fra og med 1999. (jf. L 97, 1997/98, 2. samling).

Lov om visse spil, lotterier og væddemål: Som led i ændringen af fordelingsnøglen for udlodning af midler fra Dansk Tipstjeneste, sker udlodningen fra og med 1999 alene af overskudsmidler, i stedet for som hidtil af både omsætnings- og overskudsmidler. De hidtidige beløbsgrænser for de maksimale grundlag vedr. udlodning af omsætnings- og overskudsmidler ophæves, og der indføres fra og med 1999 en ny beløbsgrænse for det maksimale overskud, hvoraf der kan ske udlodning. Grundbeløbet udgør 1.250 mill. kr. og efter regulering svarende til stigningen i reguleringstallet i forhold til 124,5 udgør beløbet i 1999 1.365 mill. kr. (jf. L 114, 1997/98, 2. samling).

Kursgevinstloven: Bundgrænsen for personers valutakursgevinster/tab reguleres ikke længere efter personskattelovens § 20 og er udgået af oversigten. Beløbsgrænsen, der hidtil har stået i kursgevinstlovens § 6, er flyttet til kursgevinstlovens § 16 og udgør fra og med 1998 et fast beløb på 1.000 kr.

Ligningsloven: I oversigten er medtaget satsen for rejsegodtgørelse ved rejse i Danmark eller i udlandet, der har et grundbeløb på 256 kr. i 1997-niveau. Satsen reguleres årligt svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter PSL § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for 1997 (128,7). For 1998 udgør den regulerede sats 263 kr. og for 1999 271 kr.

Progressionsgrænsen for ejendomsværdien ved beregning af lejeværdi af egen bolig reguleres fra og med 1998 ikke længere efter PSL § 20. I stedet reguleres grænsen efter prisudviklingen på ejerboliger. For 1998 udgør grænsen 2.150.000 kr. Progressionsgrænsen for 1999 fastsættes i juni 1999. Til brug for den automatiske forskudsansættelse for 1999 anvendes en foreløbig progressionsgrænse på 2.365.000 kr. svarende til en 10 pct.'s regulering af 1998-grænsen.