Skatteministeriet
10. januar 2020

Boafgift - fakta og beregningseksempler

Boafgift - fakta og beregningseksempler

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Boafgift - fakta og beregningseksempler

Boafgift beregnes efter følgende principper:

  • Boafgift beregnes af den samlede opgjorte arv efter en afdød uanset antallet af arvinger.
  • Der skal ikke betales boafgift af en efterlevende ægtefælles andel af arven.
  • Af den samlede arv - ekskl. andelen til en evt. efterlevende ægtefælle - beregnes en boafgift med 15 pct. af den del af beløbet, der ligger ud over et bundfradrag.
  • Bundfradraget udgør 301.900 kr. i 2020. Det er størrelsen af bundfradraget i dødsåret, der anvendes ved beregningen af boafgiften.
  • Af den del af arven efter fradrag af 15-pct.s boafgiften, der tilfalder arvinger udenfor den nærmeste familie, betales en tillægsafgift på 25 pct. Den marginale afgiftsats for arv til fjernere slægtninge mv. udgør derfor 36,25 pct. (15 pct. + 25 pct. * (100-15) = 36,25 pct.) Der gives intet bundfradrag ved beregningen af tillægsboafgiften.

Persongruppperne, nærtbeslægtede og fjernere slægninge mv., fremgår af faktaboksen nedenfor.

Fakta om boafgift 2020
Boafgift
Arving: Boafgift Bundfradrag Bemærkninger
Ægtefælle 0 pct. -  
Nærtbeslægtede  
15 pct.
  
301.900 kr.  
Fjernere slægtninge og ubeslægtede 15 pct. boafgift
+ 25 pct. tillægsafgift
af arvelodden
Fradrag af 15 pct. boafgiften i tillægsafgiftsgrundlaget Den effektive afgiftssats udgør 36,25 pct.
Almennyttige institutioner og staten 0 pct.  
Ikke almennyttige institutioner 15 pct. boafgift
+ 25 pct. tillægsafgift
af arvelodden
Fradrag af 15 pct. boafgiften i tillægsafgiftsgrundlaget Den effektive afgiftssats udgør 36,25 pct.

* Afdødes afkom, stedbørn og disses afkom, afdødes forældre, afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden, personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle og plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Beregningseksempler

Nedenfor ses et par konkrete eksempler på beregning af boafgift i henhold til boafgiftsloven. 

Eksempel 1.
Eksempel på beregning af boafgift af værdierne i dødsboet efter en afdød, der ved sin død i 2020 var enlig og efterlod sig 900.000 kr. til sine tre børn
Beregning af boafgift: Boafgift Beløb til arvinger
  Kr. Kr.
Samlet arvebeholdning i dødsboet 900.000 -> 900.000
Bundfradrag ved beregning af boafgift med 15 pct. ÷ 301.900  
Grundlag for boafgift på 15 pct. 598.100  
15 pct. boafgift 89.715 -> ÷ 89.715
Arv til deling mellem tre børn efter fradrag af boafgift   810.285
Arv pr. barn   270.095

 

Eksempel 2.
Eksempel på beregning af boafgift af værdierne efter en afdød, der ved sin død i 2020 var enlig og efterlod sig i alt 900.000 kr. til sine to børn og til sin bror, der i følge testamente skulle arve 300.000 kr. (før afgift)
Beregning af boafgift: Boafgift Beløb til arvinger
  Kr. Kr.
Samlet arvebeholdning i dødsboet 900.000  
Bundfradrag ved beregning af boafgift med 15 pct. ÷ 301.900  
Grundlag for boafgift på 15 pct. 598.100  
15 pct. boafgift 89.715  
 
Broderens andel af arven: 300.000 -> 300.000
Broderens andel af boafgiften (89.715 x (300.000/900.000)) ÷ 29.905 -> ÷ 29.905
Grundlag for beregning af tillægsboafgift på 25 pct. 270.095  
25 pct. tillægsboafgift 67.524 -> ÷ 67.524
Arv til broderen efter boafgift og tillægsboafgift   202.571
 
Børnenes andel af arven:   600.000
Børnenes andel af boafgiften (89.715 x (600.000/900.000))   ÷ 59.810
Arv til deling mellem to børn efter fradrag af boafgift   540.190
Arv pr. barn   270.095