Skatteministeriet
Luftfoto af grusgrav
17. december 2015

En større del af selskaberne betaler selskabsskat i Danmark

Selskabsskat De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for indkomståret 2014. De nye tal viser, at en større andel af selskaberne betaler selskabsskat, og at under 10 selskaber alene står for en tredjedel af selskabsskatten. Indtægterne fra selskabsskatterne har været svagt stigende i de senere år i pct. af BNP. Samtidig vurderes selskabernes investeringsniveau at stige i de kommende år, blandt andet understøttet af den lavere selskabsskattesats.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
En større del af selskaberne betaler selskabsskat i Danmark

Resume:

  • Provenu: Selskabsskattesatsen blev i 2014 nedsat med ½ pct. point – fra 25 pct. til 24½ pct. – og sænkes yderligere til 22 pct. i 2016. Det har imidlertid ikke sænket provenuet fra selskabsskatten i 2014 set i forhold til året før. Det indikerer, at selskabernes indtjening i 2014 samlet set er steget. Indtægterne fra selskabsskatten udgjorde i 2014 ca. 56 mia. kr. Som andel af BNP er der tale om en mindre stigning fra 2013 til 2014 fra 2,8 pct. til 2,9 pct.
  • Investeringer: Selskabernes investeringsniveau stiger, men fra et forholdsvist lavt niveau. Det vurderes, at selskabernes investeringsniveau vil stige yderligere i de kommende år, blandt andet som følge af styrkede konjunkturer og bedre rammebetingelser, herunder den lavere selskabsskattesats.
  • Selskabsskattesats: Konkurrencen om at tiltrække og fastholde selskaber har betydet, at tendensen i EU gennem de seneste år er gået mod en lavere selskabsskattesats. I 2016 sænkes selskabsskattesatsen i Danmark til 22 pct. I 1996 var satsen på 34 pct. Gennemsnitssatsen i EU er faldet fra 35 pct. i 1996 til 23,1 pct. i 2014. Danmark havde i 2012 en lidt højere effektiv selskabsskattesats end EU-gennemsnittet, men en lavere effektiv selskabsskattesats end lande som Sverige og Storbritannien. Gennem de seneste år har der desuden været en international bevægelse mod større åbenhed over for offentligheden om skattebetalingen. Det gælder særligt i EU-regi og i forhold til multinationale selskaber.
  • Fordeling af skattebetalingen: Under 10 selskaber betaler en tredjedel af den samlede selskabsskat. Derfor kan store udsving i det samlede provenu skyldes ændringer i skattebetalingen for meget få selskaber. Samtidig er andelen af selskaber, der betaler selskabsskat, steget. Det gælder også blandt de multinationale selskaber.
17. december 2015

En større del af selskaberne betaler selskabsskat i Danmark

De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for indkomståret 2014. De nye tal viser, at en større ...