Skatteministeriet

Skatteøkonomiske analyser

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteøkonomiske analyser

Skatteøkonomisk analyse 3. maj 2019

Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlig for samfundsøkonomien

Afgiftssatser Indtægterne fra tobaksafgifterne har udgjort en faldende andel af BNP de senere år. Det afspejler blandt andet, at der gennem en længere årrække har været en faldende tendens i tobaksforbruget, og at afgiften på cigaretter ikke er ændret siden 2014. Opdaterede beregninger fra Skatteministeriet viser, at moderate prisstigninger på 3-4 kr. for en pakke cigaretter kan have en positiv effekt på både samfundsøkonomien og de offentlige finanser. Omvendt kan prisstigninger, som rækker væsentligt ud over 10 kr., være forbundet med et samfundsøkonomisk tab.

Skatteøkonomisk analyse 13. marts 2019

Højt skattetryk i Danmark – men faldende tendens de senere år

Skattetryk De samlede årlige indtægter fra skatter og afgifter i Danmark udgør aktuelt godt 1.000 mia. kr., dvs. 1 billion kroner. Det svarer til et skattetryk på 45-46 pct. af BNP de seneste år. Set i et internationalt perspektiv er det danske skattetryk blandt de højeste både i EU og OECD. I de senere år hr skattetrykket dog udvist en faldende tendens, og det kan falde yderligere i de kommende år blandt andet som følge af de skattepolitiske aftaler, der er indgået siden regeringsskiftet i juni 2015.

Skatteøkonomisk analyse 11. december 2018

Indtægter fra selskabsskat er på det højeste niveau nogensinde

Selskabsskat Statens indtægter fra selskabsskat er steget til det hidtil højeste niveau nogensinde. I alt har mere end 82.000 danske virksomheder og selskaber betalt 72 mia. kr. i selskabsskat i 2017. Det viser Skatteministeriets Skatteøkonomiske analyse om selskabsskatten i Danmark.

Skatteøkonomisk analyse 31. januar 2018

Stabile selskabsskatteindtægter i Danmark til trods for lavere sats

Selskabsskat Selskabsskatten i Danmark indbringer i dag stort set samme provenu (målt i procent af BNP) som for 20 år siden til trods for betydelige nedsættelser af selskabsskattesatsen. Det skal bl.a. ses i lyset af stigende indtjening hos virksomhederne og udvidelser af selskabsskattebasen. Nye tal viser samtidig, at virksomheder i Danmark har gode rammevilkår i form af en relativt lav effektiv selskabsbeskatning set i et internationalt perspektiv.

Skatteøkonomisk analyse 13. juni 2017

Forbrugsskatter er omtrent fordelingsneutrale

Afgiftshistorik En ny analyse fra Skatteministeriet sætter fokus på de såkaldte forbrugsskatter, dvs. moms og afgifter, der udgør knap en tredjedel af de samlede indtægter fra skatter og afgifter i Danmark. Analysen viser, at forbrugsskatterne udgør godt 23 pct. af husholdningernes forbrugsudgifter – stort set uafhængigt af indkomsten. Det betyder, at forbrugsskatterne er fordelingsmæssigt omtrent neutrale.

Skatteøkonomisk analyse 2. juni 2017

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Skatteøkonomi Ny publikation fra Skatteministeriet viser, at skatten på arbejde er faldet i Danmark over en længere årrække for alle indkomstgrupper. Lavere skat på arbejde styrker den økonomiske tilskyndelse til at arbejde flere timer og til at være i beskæftigelse frem for at være på overførsel. Det øger isoleret set beskæftigelsen og den økonomiske velstand.

Skatteøkonomisk analyse 26. januar 2017

Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten

Selskabsskat Nye tal fra Skatteministeriet viser, at ti selskaber står for knap en tredjedel af selskabsskatten i 2015. På trods af de seneste års gradvise nedsættelser af selskabsskattesatsen er provenuet fra selskabsskatten svagt stigende, mens det ligger nogenlunde stabilt set i forhold til BNP. Endelig er selskabernes investeringsniveau stigende. Nettoinvesteringerne er således steget med næsten 10 mia. kr. i 2015 og forventes at stige yderligere de kommende år blandt andet understøttet af bedre økonomiske konjunkturer.

Skatteøkonomisk analyse 21. marts 2016

Reformer virker: Det er blevet mere attraktivt at komme i arbejde

Personbeskatning Den økonomiske tilskyndelse til at tage et arbejde stiger. Det er særligt ændringer i skattereglerne, der gør det mere attraktivt at arbejde. Det viser en ny analyse fra Skatteministeriet af udviklingen i de økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

Skatteøkonomisk analyse 17. december 2015

En større del af selskaberne betaler selskabsskat i Danmark

Selskabsskat De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for indkomståret 2014. De nye tal viser, at en større andel af selskaberne betaler selskabsskat, og at under 10 selskaber alene står for en tredjedel af selskabsskatten. Indtægterne fra selskabsskatterne har været svagt stigende i de senere år i pct. af BNP. Samtidig vurderes selskabernes investeringsniveau at stige i de kommende år, blandt andet understøttet af den lavere selskabsskattesats.

Skatteøkonomisk analyse 23. februar 2015

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande

SKAT Ny analyse fra Skatteministeriet giver et overordnet billede af effektiviteten i den danske skatteadministration sammenlignet med andre lande. Det sker med udgangspunkt i tal og beregninger fra EU og OECD samt undersøgelser fra SKAT.

Skatteøkonomisk analyse 5. december 2014

Få overblik over selskabsskattebetalingen i Danmark

Selskabsskat SKAT offentliggør fredag de åbne skattelister for selskabers selskabskat for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring selskabsskattebetalingen i Danmark.