Skatteministeriet

Rapporter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rapporter

Skatteministeriet udgiver løbende rapporter, som behandler større skatteøkonomiske temaer. Rapport-formatet har til formål at belyse større temaer, som kræver en grundig behandling med flere kapitler, underanalyser og delkonklusioner.

Målgruppen er eksempelvis skatteprofessionelle, medier og uddannelsesinstitutioner.

Rapport 6. november 2015

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Aktionærbeskatning Analysen afklarer, om der er grundlag for at justere skattereglerne med henblik på at styrke danske institutters eksport af investeringsprodukter og konkurrencen på det danske marked.

Rapport 12. maj 2015

BoligJobordningen - evaluering

BoligJobfradrag BoligJobordningen udløb ved udgangen af 2014. Skatteministeriet igangsatte derfor i november 2014 en evaluering af ordningen. I den forbindelse har Skatteministeriet bedt konsulentfirmaet DAMVAD gennemføre en analyse, som skulle vurdere ordningens effekter blandt andet på arbejdsudbuddet og på sort arbejde.

Rapport 29. januar 2015

Status over grænsehandel 2014

Grænsehandel Denne rapport dækker udviklingen i grænsehandlen i 2012 og 2013 og indeholder desuden en foreløbig vurdering af grænsehandlen i 2014.

Rapport 19. december 2014

Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten

I dag offentliggøres en rapport med en oversigt over skatteministeriets brug af Kammeradvokaten og udviklingen i omkostningerne hertil.

Rapport 6. november 2014

Styrket indsats mod skattely

Skattely For at dæmme op for skattely nedsatte regeringen i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely og tog samtidig initiativ til et styrket branche- og rådgiversamarbejde om grænseoverskridende skatterådgivning. Målet var at komme med anbefalinger til skærpede regler mod skattely samt udarbejde anbefalinger for god skatterådgivning.

Rapport 6. november 2014

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely

Skattely Regeringen nedsatte i november 2013 den tværministerielle task force mod skattely. Task forcen fik til opgave at gennemgå den gældende lovgivning og praksis på området og udarbejde mulige initiativer til bekæmpelse af skatteunddragelse i relation til skattelylandene.

Rapport 6. november 2014

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Skattely I efteråret 2013 tog regeringen initiativ til styrkelse af indsatsen mod ulovlig brug af skattely. Som et af initiativerne inviterede daværende skatteminister Holger K. Nielsen repræsentanter for rådgiverne til at deltage i et særligt branchesamarbejde.

Rapport 11. september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen - Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg

Nye maskinelle modeller skal forbedre fremtidens ejendomsvurderinger, så de bliver mere gennemskuelige og giver større træfsikkerhed. Modellerne skal bygge på data om handelspriser for frie handler og data om den enkelte ejendom. Udvalget har undersøgt næsten 100 forskellige typer af data og har udvalgt de data, der har størst betydning. Disse data bør fremover indgå i vurderingen af den enkelte bolig. Det bør samtidigt være nemmere for ejerne at få rettet fejl i registre og beregningsgrundlag. Det er nogle af de væsentligste anbefalinger, som regeringens ekspertudvalg om ejendomsvurdering præsenterede ved offentliggørelsen af deres rapport.

Rapport 25. juni 2013

Provenu og metode - regnemetoder i Skatteministeriet

Skatteberegning Beskrivelse af metoderne for udarbejdelse af provenumæssige konsekvensberegninger i Skatteministeriet.

Rapport 1. marts 2013

Serviceeftersyn af vilkårene for kulbrinteudvinding i Nordsøen

Nordsøaftalen Nordsøaftalen står ved magt, men at der vil ske en bedre ressourceudnyttelse, ved at tilladelserne på gamle regler overføres til nye regler. Overgangen giver et samlet merprovenu på 27½ mia. kr., som regeringen vil øremærke til grønne investeringer i kollektiv trafik.

Rapport 26. oktober 2012

Status over grænsehandel 2012

Grænsehandel Skatteministeriet offentliggør i dag rapporten Status over grænsehandel 2012. Konklusionen i rapporten er, at den samlede grænsehandel i Danmark er stabil og har udviklet sig som forventet

Rapport 10. maj 2010

Status over grænsehandel 2010

Grænsehandel Hovedkonklusionen i Skatteministeriets nye grænsehandelsrapport er, at grænsehandlen og den illegale handel med nydelses ...

Rapport 23. juni 2008

Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV)

Skatteberegning Skatteministeriet har udviklet en model, der forsøger at sammenkoble de områder vedrørende arbejdsudbudseffekter, hvor der er nogenlunde konsensus, med beregninger af områder, der normalt udelades

Rapport 27. maj 2008

Skatten i Danmark i 2008

Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med

Rapport 28. december 2007

Statusrapport om personalegoder 2007

Personalegoder Den årlige statusrapport om udbredelsen af personalegoder foreligger nu for 2007. (Revideret udgave). Der er hverken vi ...

Rapport 27. juni 2007

Status over grænsehandel 2007

Grænsehandel Denne status er den tredje i rækken af opdateringer af Rapport om grænsehandel 2004

Rapport 13. april 2007

Et omkostningseffektivt CO2- og energiafgiftssystem i en økonomi med CO2-kvoter

Energiafgifter Afrapportering fra arbejdsgruppen om CO2- og energiafgifter

Rapport 13. april 2007

Omfang af dobbeltregulering af CO2-udledningerne ved kvoter og afgifter

Energiafgifter Arbejdsgruppen om CO2- og energiafgifter

Rapport 16. januar 2007

Skatten i Danmark i 2007

Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med

Rapport 27. december 2006

Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2006

Personalegoder Statusrapporten for 2006 om personalegoder/naturalieydelser er sendt til Folketinget. Rapporten er udarbejdet af embedsm ...