Skatteministeriet
Sort bygning
Rapport 6. november 2014

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely

Skattely Regeringen nedsatte i november 2013 den tværministerielle task force mod skattely. Task forcen fik til opgave at gennemgå den gældende lovgivning og praksis på området og udarbejde mulige initiativer til bekæmpelse af skatteunddragelse i relation til skattelylandene.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely

Det er task forcens overordnede vurdering, at:

  • Grænseoverskridende skatteunddragelse bedst bekæmpes internationalt
  • Grænseoverskridende skatteunddragelse alene kan begrænses, hvis der er en væsentlig opdagelsesrisiko ved at benytte skattely
  • Manglende tilgængelighed af information udgør en barriere for bekæmpelsen af brugen af skattely

På den baggrund peger Task forcen overordnet på følgende initiativer:

  • Bedre internationalt myndighedssamarbejde og automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder. Task forcen anbefaler, at EU-direktivet om en Com­mon Reporting Standard (CRS) indføres som en global standard for indberetning og udveksling af oplysninger om finansielle konti
  • Øget åbenhed om ejerskab. Task forcen anbefaler, at der oprettes et register over reelle ejere. Registret vil lette udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndigheder i forskellige lande og samtidig fungere som et led i udmøntningen af det 4. hvidvaskdirektiv. Task forcen anbefaler endvidere, at muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier afskaffes, samt at sanktionen for manglende registrering af eksisterende unoterede ihændehaveraktier skærpes
  • Indføre beskatning af stifteren af trusts mv. Task forcen anbefaler, at der indføres beskatning af stifteren af den indkomst, der optjenes i trusten. Stifteren vil ikke blive beskattet, hvis der er tale om trusts til velgørende formål eller kommercielle trusts anvendt som kollektiv investeringsforening eller pensionsopsparing
  • Opstramning i forhold til bindende svar om aktivers værdi, herunder når aktiver føres ud af landet. Task forcen anbefaler, at SKAT får mulighed for at se bort fra bindende svar om værdien af et aktiv, hvis det efterfølgende viser sig, at værdien af aktivet afviger væsentligt fra den fastsatte værdi i det bindende svar. Task forcen anbefaler endvidere, at gyldighedsperioden for et bindende svar om værdien af aktiver højst kan udgøre 6 måneder
6. november 2014

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely

Regeringen nedsatte i november 2013 den tværministerielle task force mod skattely. Task forcen fik til opgave at gennemg ...