Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Publikation 12. november 2010

Finanslov 2011: Skattefritagelse af iværksætteraktier

Forårspakke 2.0 2009 Som en del af skattereformen i Forårspakke 2.0 blev der indført en enklere og mere ensartet beskatning af selskabers udbytter og aktieavancer

Publikation 11. oktober 2010

Skatteministerens lovprogram 2010/2011

Lovprogram 2010/2011

Publikation 12. juli 2010

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2009/2010 – året der gik

Siden min tiltrædelse som skatteminister i februar måned har jeg fået flere vigtige aftaler på plads, som er med til at sikre finansiering af fremtidens velfærd

Publikation 5. maj 2010

Status over grænsehandel - resumé

Grænsehandel Hovedkonklusionen i Skatteministeriets nye grænsehandelsrapport er, at grænsehandlen og den illegale handel med nydelsesmidler generelt har været faldende siden den sidste status over grænsehandlen fra 2007.

Publikation 5. maj 2010

Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0

Forårspakke 2.0 2009 Langt hovedparten af den omfattende skattereform, der blev aftalt i forbindelse med Forårspakke 2.0, er nu trådt i kraft. Skatten på arbejde er sat ned, og det er til gengæld blevet dyrere at forbruge og producere varer, som er til skade for miljø, klima og sundhed.

Publikation 5. maj 2010

Provenuoversigt over sundhedspakke

Provenu Med aftalerne om udligningsskat på store pensionsudbetalinger, Grøn Vækst og nu en sundhedspakke er de sidste udstående finansieringselementer i Forårspakke 2.0 på plads som forudsat i aftalen om Forårspakke 2.0.

Publikation 5. maj 2010

Priseksempler på afgiftsændringer

Sundhed Priseksempler på afgiftsændringer

Publikation 5. maj 2010

Grønne kørselsafgifter

Grønne afgifter De danske planer for introduktion af kørselsafgifter for lastbiler og personbiler har hidtil fulgt planerne i Nederlandene, så vi kunne basere os på erfaringerne der. Nederlandene oplever dog betydelige forsinkelser i deres projekt, og det er usikkert, hvornår og om, kørselsafgiftssystemet i Nederlandene i det hele taget indføres.

Publikation 5. maj 2010

Forhøjelser af afgifterne på tobak

Sundhed Det er aftalt at forhøje afgiften på cigaretter svarende til en prisstigning på godt 2 kr. pr. pakke, samt at forhøje minimumsafgiften svarende til, at de billigste cigaretter stiger med 3 kr. pr. pakke. Samtidig forhøjes afgiften på røgtobak parallelt. Afgiftsforhøjelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Publikation 5. maj 2010

Forhøjelse og udvidelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand

Grænsehandel Udover en den almindelige afgift for henholdsvis øl, vin og spiritus opkræves der tillægsafgift for visse alkoholprodukter, herunder alkoholsodavand. I dag opkræves der dog ikke tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand, men derimod udelukkende for øl-, vin- og spiritusbaserede alkoholsodavand.

Publikation 5. maj 2010

Afgiftsændringer på øl og vin

Grænsehandel I Skatteministeriets netop offentliggjorte Grænsehandelsrapport 2009 vurderes grænsehandlen med vin at have været stabil over de sidste mange år, på ca. 20 mio. liter. Grænsehandlen med sodavand skønnes ligeledes at have været stabil på 100 mio. liter, mens grænsehandlen med øl vurderes at være faldet til 85 mio. liter i 2009.

Publikation 5. maj 2010

Afgifter på erhvervenes energiforbrug til proces

Energiafgifter I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev der indført afgift på procesenergi, som hidtil havde været fritaget for afgift. Som en del af aftalen blev der således indført en afgift på energi til proces på ca. 4,5 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2010. Desuden var det en del af aftalen at forhøje afgiften yderligere fra den 1. januar 2013 til ca. 15 kr. pr. GJ.

Publikation 5. maj 2010

Afgift på mættet fedt i fødevarer

Sundhed I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev det mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at indføre en afgift på mættet fedt. Indtagelse af mættet fedt øger risikoen for hjertekarsygdomme m.v. Derfor blev det aftalt at indføre en afgift på mættet fedt i mejeriprodukter, madolie m.v.

Publikation 15. april 2010

Der er også indkomstskattelettelser til pensionister

Forårspakke 2.0 2009 Forårspakke 2.0 medfører indkomstskattelettelser for pensionsindkomst – også selv om store pensionsindkomster pålægges en midlertidig udligningsskat

Publikation 15. april 2010

Udligningsskat på store pensionsudbetalinger

Forårspakke 2.0 2009 Der indføres en midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, som led i aftalen om Forårspakke 2.0.

Publikation 15. april 2010

Aftale om udligningsskatten mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Forårspakke 2.0 2009 Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om den konkrete udformning af den midlertidige udligningsskat på store pensionsudbetalinger, der skal neutralisere den utilsigtede gevinst for den eksisterende pensionsopsparing, der er fradraget med højere marginalskatter.

Publikation 15. april 2010

Typiske eksempler på personer, der kan blive omfattet af udligningsskatten

Forårspakke 2.0 2009 Det vil typisk være personer, der som erhvervsaktive har haft en årlig indkomst på ca. 700.000 kr.(2010-niveau) og derover, som bliver berørt af udligningsskatten på store pensionsudbetalinger frem mod 2020

Publikation 15. april 2010

Hvem kommer til at betale udligningsskatten?

Forårspakke 2.0 2009 Udligningsskatten skønnes at ville omfatte de ca. 31.000 pensionister, der har de højeste årlige pensionsudbetalinger.

Publikation 4. februar 2010

Aftale vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering

Spilleafgifter Aftale vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance

Publikation 4. februar 2010

Det danske spillemarked mv.

Spilleafgifter Fakta om det danske spillemarked mv.

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien