Skatteministeriet
Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget skal man mindst arbejde for at være fuldtidsbeskæftiget?

Seniornedslag For at anses som fuldtidsbeskæftiget skal man som lønmodtager fra det 60. år til det 64. år, indbetale ATP bidrag med ”fuldtidssats” i minimum 90 pct. af perioden

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
64 årige - Hvor meget skal man mindst arbejde for at være fuldtidsbeskæftiget?

For at blive berettiget til skattenedslag som 64 årig er det et krav, at personen har været fuldtidsbeskæftiget de seneste fem år.

Kravet for fuldtidsbeskæftigelse opfyldes dels ved et lønkrav (arbejdsmarkedsbidragsgrundlag), dels ved et timekrav (baseret på ATP).

Timekravet gælder alene for lønmodtagere, idet der ikke foreligger oplysninger om beskæftigelsesomfanget for selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere (beskæftigede uden fast arbejdsgiver).

Timekrav:

For at anses som fuldtidsbeskæftiget skal personen fra og med det indkomstår, vedkommende fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år, indbetale ATP bidrag med "fuldtidssats" i minimum 90 pct. af perioden i de indkomstår, hvor personen anses for at være lønmodtager.

Anvendelsen af fuldtidssats for ATP-bidrag til at afgrænse fuldtidsbeskæftigede indebærer, at personer, der arbejder mindst 27 timer om ugen, som udgangspunkt kategoriseres som fuldtidsbeskæftigede.

Perioder på sygedagpenge i et beskæftigelsesforhold medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesomfanget.

Med et krav til beskæftigelsesomfang på 90 pct. af fuldtidsbeskæftigelse vil ledighedsperioder på samlet op til et halvt år fra 60 til og med 64 års alderen ikke medføre, at retten til skattenedslag mistes.

Visse arbejdssituationer vil imidlertid ikke figurere som fuldtidsbeskæftigelse i ATP's systemer, selvom arbejdstidskravene, der er beskrevet ovenfor, faktisk er opfyldt. Har en ugelønnet lønmodtager eksempelvis flere arbejdsgivere, men ikke 27 timers ugentlig arbejdstid hos nogen af arbejdsgiverne, vil personen ikke betale bidrag som fuldtidsbeskæftiget medlem, selvom personen faktisk arbejder min. 27 timer alt i alt, når arbejdstiden hos alle arbejdsgivere sammenlægges. Tilsvarende gør sig gældende, hvor en ugelønnet lønmodtagers ugentlige arbejdstid hos hver arbejdsgiver er under 9 timer. I disse situationer betales der slet ikke ATP-bidrag, selvom vedkommende alt i alt måske arbejder mindst 27 timer ugentligt.

For at tage højde for disse situationer foreslås der fastsat en bestemmelse, hvorefter kravet om fuldtidsbeskæftigelse også kan opfyldes ved dokumentation af fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. En lønmodtager får således mulighed for at dokumentere over for ATP, at vedkommende har en arbejdstid, der svarer til arbejdstidskravene i ATP-lovgivningen for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

 

Personer, der ikke omfattes af ordningen

Personer i beskæftigelse med løntilskud/støttet beskæftigelse efter Beskæftigelsesministeriets og Velfærdsministeriets lovgivning, herunder fleksjob og servicejob, omfattes ikke af ordningen for så vidt angår de perioder, de er i støttet beskæftigelse.

Personer, der beskattes efter reglerne under DISordningen, betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af deres DIS-indkomst. Perioder, hvori personer beskattes efter DIS-reglerne og indkomsten herved, omfattes derfor ikke af ordningen.