Skatteministeriet
Notat 14. juni 2007

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering - baggrundsnotat

Miljø Afgiftsrationaliseringens to elementer.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering - baggrundsnotat

Afgiftsrationaliseringen består af to elementer.

  • Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t. forventes at være 150 kr./ton, for brændsel og tilsvarende nedsættelse af energiafgifterne. Provenu tilbageføres. Virkning fra 2008
  • Indførelse af afgift på NOx udledninger på 5 kr./kg. Provenu tilbageføres. Virkning fra 2010.

Hertil kommer en fritagelse for affaldsafgift for udvalgte affaldstyper fra blandt andet cementproduktion, der deponeres, som får virkning fra 2010.

I dette papir beskrives de konkrete ændringer i afgiftslovene.

1. CO2 afgiftsændringer mv. fra 2008.

Der ændres i:

  • CO2 afgiftsloven
  • Energiafgiftslovene
  • Tilskudslove.

Først ses på de samlede virkninger. Derefter på de konkrete love, der ændres.

De samlede virkninger for de væsentligste energiarterog anvendelser er vist i følgende tabel 1.

Tabel 1. Nettoændring af afgifter på de væsentligste energiarter og anvendelser
  Enhed Nuværende nettosats Nettoændring
Fossil benzin Øre/l 400 0
Biobenzin Øre/l 378 -14
Fossil diesel til vejtransport Øre/l 273 0
Biodiesel Øre/l 248,7 -15,5
Fyringsolie til rumvarme Øre/l 210 +0,4
Fyringsolie og diesel til let proces Øre/l 24,3 +15,5
Do til tung proces Øre/l 6,8 +33,0
Do til fremstilling af el Øre/l 0 +39,8
Fuelolie til rumvarme Øre/kg 238 +3,0
Fuelolie til let proces Øre/kg 28,8 +18,8
Fuelolie til tung proces Øre/kg 11,0 +36,6
Naturgas til rumvarme Øre/Nm3 224 -1,7
Naturgas til let proces Øre/Nm3 19,3 +14,6
Naturgas til tung proces Øre/Nm3 5,5 +28,4
Naturgas til fremstilling af el Øre/Nm3 0 +33,9
Kul til rumvarme Kr./GJ 60,8 +1,1
Kul til let proces Kr./GJ 8,9 +5,4
Kul til tung proces Kr./GJ 2,4 +11,9
Kul til fremstilling af el Kr./GJ 0 +14,3
Alm. el til husholdninger mv. Øre/kWh 66,6 0
El til let proces Øre/kWh 9,6 -1,1
El til tung proces Øre/kWh 2,5 0
Elproduktionstilskud naturgas     Afkobles elproduktion
Garanterede mindstepriser     Afkobles elproduktion

2. CO2 afgiftsloven.

Satser

CO2 afgiftssatserne for brændsel sættes op fra 90 kr./ton til den p.t. forventede kvotepris i 2008-12 på 150 kr./ton.

Afgiftssatserne er udtrykt i øre pr. liter eller kg mg for de forskellige brændsler.

I følgende tabel 2 er vist de gældende CO2 afgiftssatser og de nye CO2 afgiftssatser.

Tabel 2. Aktuelle CO2 afgiftssatser og nye CO2 satser ved en CO2 afgift
Vare Enhed Nuværende satser ved 90 kr./t Ny satser ved 150 kr./t Forhøjelse af satser
Naturgas Øre/Nm3 19,3 33,9 +14,6
Gas- og dieselolie Øre/l 24,3 39,8 +15,5
Fuelolie Øre/kg 28,8 47,6 +18,8
Benzin mineralsk Øre/l 22,0 36,0 +14,0
Kul Kr./GJ 8,85* 14,25 +5,4
Elektricitet (tilbageføring) Øre/kWh 8,6 7,5 -1,1

Satsen er i dag udtrykt ved kr./ton. Fremover udtrykkes satsen som kr./GJ på samme måde som i energiafgifterne.

Godtgørelser

Ikke alle betaler de fulde CO2 afgiftssatser.

For energi til tung proces er satserne reducerede til 25 kr./t og der kan gives aftale rabat så satserne kommer ned på 3 kr./ton.

Brændsel til el er helt fritaget for CO2 afgift.

Uden for CO2 kvotesektoren afskaffes de særlige lempelser for brændsel. Det gælder både for tung proces og brændsel til fremstilling af el.

For brændsel til fremstilling af elektricitet stiger de effektive afgifter således med de fulde nye afgiftssatser jf. tabel 1 f.eks. 33,9 øre/Nm3 naturgas og 14,25 kr./GJ kul.

For brændsel til tung proces stiger de effektive afgiftssatser typisk med mellem ca. 98 pct. og ca. 83 pct. af de nye satser alt efter om man har haft aftale eller ej.

Den såkaldte tung procesliste mister fremover sin betydning for brændsel.

Bundfradrag

De, der har brugt brændsel til tung proces og fremstilling af el, gives et særligt individuelt beregnet bundfradrag.

Bundfradraget beregnes på baggrund af brændselsforbruget det eller de seneste år. Bundfradragets værdi er forskellen mellem de nye afgiftssatser og dem, der gjaldt på tidspunktet for beregningsgrundlaget.

De, der har samme brændselsforbrug som det eller de seneste år skal således hverken betale mere eller mindre. Men ændres brændselsforbruget belastes eller aflastes afgiftsbetalingen med de fulde nye satser. Uudnyttede bundfradrag udbetales eller modregnes i andre skatter og afgifter.

Aftalerabat

Reglerne for aftalerabat - tilskud til betaling af CO2 afgift for proces - afskaffes.

Tilbageføring

CO2 afgiften på el reduceres med 1,1 øre/kWh.

3. Energiafgiftslovene:

Satser

I følgende tabel 3 er vist de nuværende og nye satser for de væsentligste energiarter.

Tabel 3. Aktuelle energiafgiftssatser og nye satser ved en CO2 afgift
Vare Enhed Nuværende satser ved 51,5-51,9  kr./GJ Ny satser ved ca. 47,6 kr./GJ Forhøjelse af satser
Naturgas Øre/Nm3 204,7 188,4 -16,3
Gas- og dieselolie Øre/l 185,7 170,6 -15,1
Dieselolie til vej Øre/l 248,7 233,2 -15,5
Fuelolie Øre/kg 209,2 193,4 -15,8
Benzin Øre/l 378,0 364 -14,0
Kul Kr./GJ 51,9 47,6 -4,3
Elektricitet Øre/kWh 58,0 59,1 +1,1

Energiafgifterne gælder i praksis ikke for brændsel til proces og brændsel til elfremstilling. Ændringerne påvirker derfor alene rumvarme og vejtransport.

4. Lov om tilskud til elproduktion og Lov om elforsyning.

Produktionstilskud til el fra naturgas kraftvarmeværker afskaffes. Værkerne får et tilskud, der er uafhængig af elproduktionen. Det nye tilskud er af samme værdi som det gamle ved uændret adfærd.

Undtagelsen om, at de små kraftvarmeværker ikke skal sælge el på markedsvilkår, ophæves. På samme måde som for de større får de små et tilskud, der er uafhængig af elproduktionen. Det nye tilskud er af samme værdi som gevinsten ved at sælge el til garanterede priser ved uændret adfærd.

5. NOx afgift.

Der ændres i:

·                            Ny NOx afgiftslov

·                            CO2 afgiftsloven

·                            Energiafgiftslovene

·                            Regler om NOx måling

·                            Regler om NOx kvoter

NOx afgiftslov

NOx afgiften vil blive opkrævet på to måder:

·                            Af målte udledninger af NOx

·                            For andre af brændselsforbruget.

Større stationære anlæg eller anlæg, der udleder over en vis mængde NOx skal måle udledningerne. Krav om måling fastsættes af Miljøministeriet. De, der ikke er forpligtet til at måle, kan vælge frivilligt at betale efter måling.

For de, der ikke måler, betales afgiften af brændselsforbruget. Satser for brændselsforbruget er standardsatser svarende til typisk eller gennemsnitlig udledning pr. energienhed.

For dem der ikke måler, kan der gives nedslag i afgiften, hvis der renses mv. Nedslaget gives for nærmere beskrevne rensningsanlæg. Nedslagene er faste for de enkelte brændsler og typer rensningsanlæg.

Satser

For de, der måler, betales en afgift på 5 kr./kg NOx omregnet til NO2.

Satserne for de væsentligste brændsler for dem, der ikke måler er vist i følgende tabel 4:

Tabel 4. NOx afgiftssatser for brændsler, for dem, der ikke måler
Vare Kr./GJ Enhed  
Naturgas bortset fra til motor 0,2 Øre/Nm3 0,8
Naturgas til motor (inklusive stationære) 0,7 Øre/Nm3 2,8
Gas- og dieselolie 0,25 Øre/l 0,9
Dieselolie til vej (omdøbing) 0,25 Øre/l 0,9
Halm og træ i store anlæg 0,45 Øre/kg Ca.0,7
Benzin (eventuel omdøbing)   Øre/l  
Kul 0,5 Kr./kg (ca. 1,2)
Fuelolie 0,7 Kr./GJ 2,8
Biogas til andet end motor i store anlæg 0,25    
Biogas til motor i store anlæg 1,25    

Energiafgiftslovene og CO2 afgiftsloven

Tabel 5. Aktuelle energiafgiftssatser og nye satser ved en CO2 afgifter på 150 kr./ton
Vare Enhed Satser efter CO2 afgiftsændring jf. ovenfor  ca. 47,6 kr./GJ Ny satser ved ca. 47,1 kr./GJ Forhøjelse af satser
Naturgas Øre/Nm3 188,4 186,5 -1,9
Gas- og dieselolie Øre/l 170,6 168,9 -1,7
Dieselolie til vej Øre/l 233,2 232,3 -0,9
Fuelolie Øre/kg 193,4 191,5 -1,9
Benzin Øre/l 364 Eventuel omdøbning Eventuel  omdøbning
Kul Kr./GJ 47,6 47,1 -0,5
Elektricitet alm (både CO2 og energiafgift Øre/kWh 66,6 66,6 0
Elektrictet elvarme Øre/kWh 60,1 56,1 -4
Elektricitet let proces Øre/kWh 8,5 7,5 -1,0

Regler om NOx måling.

Miljøministeriets regler for NOx måling ændres uafhængigt af NOx afgiften. Fremover skal anlæg, der har en effekt på mindst 30 MW samt anlæg, der udleder mere end 200 tons, måle.

Regler om NOx og CO2 kvoter

Hvis der indføres en NOx-afgift vil den såkaldte SO2- og NOx-kvotebekendtgørelse[1], der regulerer udledningen fra de store kraftværker, kunne ophæves uden at det medfører en stigning i SO2- og NOx-udledningen. En ophævelse vil give en stor administrativ lettelse for de berørte kraftværker.

 


[1] Bekendtgørelse nr. 885 af 18/12/1991, ændret ved bekendtgørelse nr. 321 af 4/6/1998 (Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker).