Skatteministeriet
Notat 14. juni 2007

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering

Miljø

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering

Afgiftsrationaliseringen består af to elementer.

  • Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t. forventes at være 150 kr./ton, for brændsel og tilsvarende nedsættelse af energiafgifterne. Provenu tilbageføres. Virkning fra 2008
  • Indførelse af afgift på NOx udledninger på 5 kr./kg. Provenu tilbageføres. Virkning fra 2010.

Hertil kommer en fritagelse for affaldsafgift for udvalgte affaldstyper fra blandt andet cementproduktion, der deponeres, som får virkning fra 2010.

Det er omkostningseffektivt, at forhøje miljøafgifter, som i dag er lavere end skadesomkostningerne. Tilsvarende er det omkostningseffektivt at reducere satser, der er højere end miljøomkostningerne.

CO2 afgiftsændringer.

CO2 afgiftssatsen på brændsel forhøjes fra 90 kr./t til 150 kr./t, samtidig nedsættes energiafgifterne med ca. 4,1 kr./GJ. Det forventes at prisen for CO2 kvoter vil blive omkring 150 kr./t. For rumvarme og almindelig benzin og diesel, hvor der både er energiafgifter og CO2 afgifter, går det stort set lige op. Biobenzin og biodiesel falder dog netto.

For brændsel til proces og brændsel til elfremstilling uden for kvotesektoren stiger den effektive afgiftssats til 150 kr./t. Herved bliver incitamentet til at reducere CO2 udenfor og indenfor kvotesektoren ens. For tung proces og brændsel til el indføres der bundfradrag, således at virksomhederne ved uændret adfærd ikke belastes. Provenuet fra forhøjelsen af satsen for let proces føres tilbage ved en nedsættelse af CO2 afgiften på el til let proces i erhverv med 1,1 øre/kWh. Herved reduceres dobbeltreguleringen.

For mindre elproducenter afkobles tilskud fra elproduktion på samme måde som man har afkoblet tilskud til de større.

NOx afgif på 5 kr./kg

NOx afgiften vil reducere NOx udledningerne og dermed bidrage til opfyldelse af internationale reduktionsforpligtelser.

For større udledere er beregnes afgiften udfra målinger For mindre gennem afgifter på brændsel fastsat udfra typiske eller gennemsnitlige udledninger.

Provenuet tilbageføres ved nedsættelse af energiafgifterne med ca. 0,5 kr./GJ, afgiften på el til opvarmning med 4 øre/kWh, CO2 afgiften for el til let proces i erhverv med 1 øre/kWh samt særligt bundfradrag til cementfabrik.