Skatteministeriet
17. juni 2005

AMWAB målinger i Skatteministeriet - et resumé, juni 2005

Resumé af AMWAB rapport for Skatteministeriet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Rambøll Management A/S

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
AMWAB målinger i Skatteministeriet - et resumé, juni 2005

Overordnet set viser målingen af Skatteministeriets erhvervsrettede lovgivning, at:

  • De samlede administrative omkostninger kan opgøres til 7.982 mio. kr.
  • Fra regeringen tiltrådte i november 2001 og frem til august 2004 er der sket en reduktion i de administrative omkostninger ved Skatteministeriets lovgivning på 10,3 pct.

I det følgende opsummeres målingens centrale dele og resultater.

De administrative omkostninger på Skatteministeriets område: 8 mia. kr.

Tabellen nedenfor gengiver de samlede, administrative omkostninger opgjort i såvel kroner som pct. af samlede administrative omkostninger inden for Skatteministeriets fire hovedområder pr. august 2004. Endvidere viser tabellen, hvor stor en andel af de administrative omkostninger for hvert hovedområde, der kan henføres til henholdsvis international og national regulering.

De samlede administrative omkostninger
  Omkostninger i mio. kr. Omkostninger i pct.
Skattepligtig indkomst 4.441,8 55,7 %
Løn og A-skat 1.024,5 12,8 %
Indirekte skatter 2.080,5 26,1 %
Andre indeholdelses- og indberetningspligter 434,8 5,4 %
I alt for ministeriet 7.981,5 100,0 %

 

Som det fremgår af tabellen, udgør virksomhedernes samlede administrative omkostninger på Skatteministeriets område i alt ca. 8,0 mia. kr.

  • Hovedområdet skattepligtig indkomst, der blandt andet rummer krav om indberetning af skattepligtig indkomst på selskabsselvangivelsen/den udvidede selvangivelse, pålægger virksomhederne de relativt største administrative omkostninger. Området tegner sig således for i alt ca. 4,4 mia. kr., svarende til 56 pct. af de samlede administrative omkostninger på Skatteministeriets område.
  • Indirekte skatter , som blandt andet omfatter momsloven, punktafgiftsloven og told, pålægger virksomhederne administrative omkostninger for 2,1 mia. kr. svarende til 26 pct. af de samlede administrative omkostninger på Skatteministeriets område.
  • Virksomhedernes samlede administrative omkostninger inden for løn- og A-skatteområdet (eksempelvis beregning og indeholdelse af A-skat i virksomheder med ansatte) udgør i alt ca. 1,0 mia. kr., hvoraf kildeskatteloven (LBK nr. 678 af 12/08/2002) udgør ca. 391 mio. kr., svarende til ca. 38 pct. af virksomhedernes administrative omkostninger på løn- og A-skatteområdet og ca. 5 pct. af de samlede administrative omkostninger på Skatteministeriets område.
  • Andre indeholdelses- og indberetningsforpligtigelser omfatter blandt andet finansielle virksomheders indberetningspligt af kundeengagementer og -bevægelser. Lovgivningen på dette område pålægger virksomhederne de færreste administrative omkostninger, nemlig 0,4 mia. kr. svarende til 5 pct. af de samlede administrative omkostninger på Skatteministeriets område.

Oplysninger om virksomhedernes administrative omkostninger er indsamlet gennem virksomhedsinterview, der samtidigt har været møntet på at indsamle oplysninger om eventuelle irritationsområder.

De mest omkostningstunge love

Nedenfor er en tabel med de 10 mest omkostningsfulde love på Skatteministeriets område.

De 10 mest omkostningsfulde love på Skatteministeriets område (samfundsniveau):
Lov Administrative omkostninger
Samfundsniveau
mio. kr.
Andel af samlede omkostninger pct.
Mindstekravsbekendtgørelsen (BEK nr. 1068 af 17/12/1999) 3.030,0 38,0 %
Skattekontrolloven (LBK nr. 869 af 12/08/2004) 1.353,6 17,0 %
Momsloven (LBK nr. 703 af 08/08/2003) 1.041,8 13,1 %
Toldloven (LBK nr. 765 af 05/07/2004) 647,3 8,1 %
Kildeskatteloven (LBK nr. 678 af 12/08/2002) 503,3 6,3 %
Pensionsbeskatningsloven (LBK nr. 816 af 30/09/2003) 204,2 2,6 %
Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (LBK nr. 977 af 02/12/2002) 78,2 1,0 %
Lov om afgift af lønsum mv. (LBK nr. 739 af 03/09/2002) 38,7 0,5 %
Selskabsskatteloven (LBK nr. 111 af 19/02/2004) 36,0 0,5 %
Lov om afgift af visse emballager mv. (LBK nr. 101 af 13/02/2001) 34,0 0,4 %
Top-10 i alt 6.966,9 87,3 %
I alt for Skatteministeriet 7.981,5 100,0 %

 

  • Mindstekravsbekendtgørelsen (BEK nr. 1068 af 17/12/1999), der blandt andet foreskriver regler om lageroptælling og afskrivninger af aktiver, medfører administrative omkostninger på ca. 3,0 mia. kr. svarende til 68 pct. af omkostningerne på hovedområdet for skattepligtig indkomst og 38 pct. af de samlede omkostninger ved Skatteministeriets erhvervsrettede lovgivning. Heraf udgør eksterne omkostninger (primært i form af assistance fra revisorer) 2,6 mia. kr. eller 87 pct. af de samlede administrative omkostninger.
  • Skattekontrolloven (LBK nr. 869 af 12/08/2004), der indeholder bestemmelser, som ligger til grund for selvangivelsessystemet og skattemyndighedernes kontrol med skatteansættelser, medfører administrative omkostninger på ca. 1,4 mia. kr. ogtegner sig for 20 pct. af de administrative omkostninger på hovedområdet for skattepligtig indkomst og 17 pct. af de samlede administrative omkostninger på Skatteministeriets område.
  • Momsloven ( LBK nr. 703 af 08/08/2003 ) regulerer erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark. Virksomhedernes afregning af moms sker måneds-, kvartals- eller halvårsvis, afhængig af virksomhedens årlige momspligtige omsætning. Endvidere sker der indberetning af moms af varekøb i udlandet (EU-erhvervelsesmoms og importmoms) samt værdien af salg til udlandet opdelt på varesalg til EU og resten af verden. Samlet set pålægger momsloven virksomhederne administrative omkostninger for ca. 1,0 mia. kr. svarende til 50 pct. af omkostningerne indenfor hovedområdet indirekte skatter og 13 pct. af de samlede administrative omkostninger på Skatteministeriets område.

Udviklingen i virksomhedernes administrative omkostninger 2001-2004: Reduktion i de administrative omkostninger på 10 pct.

Tabellen herunder viser udviklingen i virksomhedernes samlede administrative omkostninger i perioden fra november 2001 (nulpunktsmåling) og frem til primo august 2004 (basismåling). Forskellen mellem basis- og nulpunktsmåling udgør nettoeffekten af de regulerings- og digitaliseringsinitiativer, der er gennemført siden regeringen tiltrådte i november 2001.

Udviklingen i de administrative omkostninger fra november 2001 og frem til primo august 2004
  Omkostninger i nov. 2001
mio. kr.
Omkostninger ved basismålingen
mio. kr.
Nettoeffekt
mio. kr.
Udvikling
pct.
Skattepligtig indkomst 5.019,4 4.441,8 -577,6 -11,5 %
Løn- og A-skat 1.020,8 1.024,5 3,7 0,4 %
Indirekte skatter 2.426,3 2.080,5 -345,8 -14,3 %
Andre indeholdelses- og indberetningspligter 434,8 434,8 0,0 0,0 %
I alt for Skatteministeriet 8.901,2 7.981,5 -919,7 -10,3 %

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er nettoeffekten af ændret regulering og øget digitalisering i perioden et fald i de administrative omkostninger på ca. 920 mio. kr. svarende til ca. 10 pct. af hele Skatteministeriets område. Hovedparten af effekten findes på området for skattepligtig indkomst med et fald på ca. 578 mio. kr. svarende til ca. 12 pct. sammenlignet med november 2001. Lettelsen stammer først og fremmest fra mindstekravsbekendtgørelsen (BEK nr. 1068 af 17/12/1999) , hvor der er sket en afskaffelse af pligten for selvstændige erhvervsdrivende til årligt at udarbejde en kapitalforklaring, hvilket har reduceret de administrative omkostninger med ca. 424 mio. kr. Lettelsen stammer desuden fra ophævelsen af kravet om momsafstemning i skatteregnskabet (mindstekravsbekendtgørelsen), som berører alle momsregistrerede virksomheder.

Det fremgår desuden, at virksomhedernes administrative omkostninger på området for indirekte skatter er reduceret med ca. 346 mio. kr. siden rege ringens tiltræden i 2001. Hovedparten af lettelserne kan tilskrives afskaffelsen af kravet om dokumentation ved kørsel i firmabiler på gule nummerplader (kørebøger) i forbindelse med vedtagelsen af lov om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. (LOV nr. 342 af 27/05/2002). Lettelserne ved afskaffelsen af kravet er beregnet til ca. 330 mio. kr.