Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

Publikation 1. maj 2019

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften 2019-2035

Til brug for Danmarks Konvergensprogram 2019 er der foretaget en genberegning af det strukturelle provenu fra registreringsafgiften. Genberegningen skal blandt andet ses i lyset af en fremtidig udbredelse af lav- og nulemissionsbiler samt skærpelse af CO2-kravene til nye biler på EU-niveau efter 2021. Metoden som ligger til grund for genberegningen af provenuet er sammenfattet i notatet.

Notat 18. januar 2019

Metoder til vurderinger af grunde for ejerboliger i det nye ejendomsvurderingssystem

Vurderinger af grunde for ejerboliger hviler på en række statistiske metoder, der er sammenfattet i vedlagte notat.

Publikation 2. juli 2018

Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU

Dette studie giver et overordnet overblik over effekterne af skatteincitamenter til private virksomheders forskning og u ...

Publikation 10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 6: Fremtidigt tilskud til landvind

Energiafgifter Formålet med delanalyse 6 har været at gennemgå støtten til landvind samt identificere mulige samfundsøkonomiske forbedringer. Analysen fokuserer på, hvorledes strukturen i støtten til landvind kan forbedres.

Publikation 10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 2: Omkostninger til offentlige forpligtelser

Energiafgifter Delanalyse 2 har haft til formål at beskrive PSO-systemet, herunder undersøge om finansieringen af PSO-udgifterne kan tilvejebringes mere effektivt. Analysen har fokuseret på en række alternative modeller til den nuværende PSO-afgift.

Publikation 10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 1: Udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlag

Energiafgifter Delanalyse 1 har haft til formål at kortlægge udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlaget. Endvidere er det overordnet beskrevet, hvordan man, under hensynstagen til en række krav til reguleringen, kan konstruere et så samfundsøkonomisk optimalt afgifts- og tilskudssystem som muligt.

Publikation 29. januar 2015

Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Pensionskommissionen ”Det danske pensionssystem – Internationalt anerkendt, men ikke problemfrit” blev offentliggjort i forbindelse med Pensionskommissionens konference torsdag den 29. januar.

Notat 7. oktober 2014

Skatteministerens lovprogram 2014-15

Ministeren Skatteministerens planlagte lovforslag inkluderer blandt andet implementeringen af Vækstpakken og forslag om indgåelse fire internationale skatteaftaler.

Notat 30. september 2013

Skatteministerens lovprogram 2013/2014

Lovgivning folketingsåret 2013/2014

Publikation 3. oktober 2012

Skatteministerens lovprogram 2012/2013

Lovgivning folketingsåret 2012/2013

Publikation 29. maj 2012

Danmark i arbejde - Skattereform

Skattereform 2012 Regeringen - Maj 2012

Publikation 7. maj 2012

Aftale om fastsættelse af pengetankgrænsen

Erhvervsbeskatning Aftale mellem regeringen og Det Konservative Folkeparti om pengetankgrænsen i reglerne om succession ved overdragelse af aktier i forbindelse med generationsskifte i familieejede virksomheder.

Publikation 9. januar 2012

Skatteministerens lovprogram 2011/2012

Lovgivning Folketingsåret 2011/2012

Publikation 17. marts 2011

Konkurrenceevnerapport

Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Publikation 12. november 2010

Finanslov 2011: Skattefritagelse af iværksætteraktier

Forårspakke 2.0 2009 Som en del af skattereformen i Forårspakke 2.0 blev der indført en enklere og mere ensartet beskatning af selskabers udbytter og aktieavancer

Publikation 11. oktober 2010

Skatteministerens lovprogram 2010/2011

Lovprogram 2010/2011

Publikation 12. juli 2010

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2009/2010 – året der gik

Siden min tiltrædelse som skatteminister i februar måned har jeg fået flere vigtige aftaler på plads, som er med til at sikre finansiering af fremtidens velfærd

Publikation 5. maj 2010

Status over grænsehandel - resumé

Grænsehandel Hovedkonklusionen i Skatteministeriets nye grænsehandelsrapport er, at grænsehandlen og den illegale handel med nydelsesmidler generelt har været faldende siden den sidste status over grænsehandlen fra 2007.

Publikation 5. maj 2010

Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0

Forårspakke 2.0 2009 Langt hovedparten af den omfattende skattereform, der blev aftalt i forbindelse med Forårspakke 2.0, er nu trådt i kraft. Skatten på arbejde er sat ned, og det er til gengæld blevet dyrere at forbruge og producere varer, som er til skade for miljø, klima og sundhed.

Publikation 5. maj 2010

Provenuoversigt over sundhedspakke

Provenu Med aftalerne om udligningsskat på store pensionsudbetalinger, Grøn Vækst og nu en sundhedspakke er de sidste udstående finansieringselementer i Forårspakke 2.0 på plads som forudsat i aftalen om Forårspakke 2.0.

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien