Skatteministeriet

Øvrige publikationer

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Øvrige publikationer

2. juli 2018

Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU

Dette studie giver et overordnet overblik over effekterne af skatteincitamenter til private virksomheders forskning og u ...

10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 6: Fremtidigt tilskud til landvind

Energiafgifter Formålet med delanalyse 6 har været at gennemgå støtten til landvind samt identificere mulige samfundsøkonomiske forbedringer. Analysen fokuserer på, hvorledes strukturen i støtten til landvind kan forbedres.

10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 2: Omkostninger til offentlige forpligtelser

Energiafgifter Delanalyse 2 har haft til formål at beskrive PSO-systemet, herunder undersøge om finansieringen af PSO-udgifterne kan tilvejebringes mere effektivt. Analysen har fokuseret på en række alternative modeller til den nuværende PSO-afgift.

10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 1: Udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlag

Energiafgifter Delanalyse 1 har haft til formål at kortlægge udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlaget. Endvidere er det overordnet beskrevet, hvordan man, under hensynstagen til en række krav til reguleringen, kan konstruere et så samfundsøkonomisk optimalt afgifts- og tilskudssystem som muligt.

29. januar 2015

Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Pensionskommissionen ”Det danske pensionssystem – Internationalt anerkendt, men ikke problemfrit” blev offentliggjort i forbindelse med Pensionskommissionens konference torsdag den 29. januar.

3. oktober 2012

Skatteministerens lovprogram 2012/2013

Lovgivning folketingsåret 2012/2013

29. maj 2012

Danmark i arbejde - Skattereform

Skattereform 2012 Regeringen - Maj 2012

7. maj 2012

Aftale om fastsættelse af pengetankgrænsen

Erhvervsbeskatning Aftale mellem regeringen og Det Konservative Folkeparti om pengetankgrænsen i reglerne om succession ved overdragelse af aktier i forbindelse med generationsskifte i familieejede virksomheder.

9. januar 2012

Skatteministerens lovprogram 2011/2012

Lovgivning Folketingsåret 2011/2012

17. marts 2011

Konkurrenceevnerapport

Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

12. november 2010

Finanslov 2011: Skattefritagelse af iværksætteraktier

Forårspakke 2.0 2009 Som en del af skattereformen i Forårspakke 2.0 blev der indført en enklere og mere ensartet beskatning af selskabers udbytter og aktieavancer

11. oktober 2010

Skatteministerens lovprogram 2010/2011

Lovprogram 2010/2011

12. juli 2010

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2009/2010 – året der gik

Siden min tiltrædelse som skatteminister i februar måned har jeg fået flere vigtige aftaler på plads, som er med til at sikre finansiering af fremtidens velfærd

5. maj 2010

Afgift på mættet fedt i fødevarer

Sundhed I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev det mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at indføre en afgift på mættet fedt. Indtagelse af mættet fedt øger risikoen for hjertekarsygdomme m.v. Derfor blev det aftalt at indføre en afgift på mættet fedt i mejeriprodukter, madolie m.v.

5. maj 2010

Afgifter på erhvervenes energiforbrug til proces

Energiafgifter I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev der indført afgift på procesenergi, som hidtil havde været fritaget for afgift. Som en del af aftalen blev der således indført en afgift på energi til proces på ca. 4,5 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2010. Desuden var det en del af aftalen at forhøje afgiften yderligere fra den 1. januar 2013 til ca. 15 kr. pr. GJ.

5. maj 2010

Afgiftsændringer på øl og vin

Grænsehandel I Skatteministeriets netop offentliggjorte Grænsehandelsrapport 2009 vurderes grænsehandlen med vin at have været stabil over de sidste mange år, på ca. 20 mio. liter. Grænsehandlen med sodavand skønnes ligeledes at have været stabil på 100 mio. liter, mens grænsehandlen med øl vurderes at være faldet til 85 mio. liter i 2009.

5. maj 2010

Forhøjelse og udvidelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand

Grænsehandel Udover en den almindelige afgift for henholdsvis øl, vin og spiritus opkræves der tillægsafgift for visse alkoholprodukter, herunder alkoholsodavand. I dag opkræves der dog ikke tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand, men derimod udelukkende for øl-, vin- og spiritusbaserede alkoholsodavand.

5. maj 2010

Forhøjelser af afgifterne på tobak

Sundhed Det er aftalt at forhøje afgiften på cigaretter svarende til en prisstigning på godt 2 kr. pr. pakke, samt at forhøje minimumsafgiften svarende til, at de billigste cigaretter stiger med 3 kr. pr. pakke. Samtidig forhøjes afgiften på røgtobak parallelt. Afgiftsforhøjelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

5. maj 2010

Grønne kørselsafgifter

Grønne afgifter De danske planer for introduktion af kørselsafgifter for lastbiler og personbiler har hidtil fulgt planerne i Nederlandene, så vi kunne basere os på erfaringerne der. Nederlandene oplever dog betydelige forsinkelser i deres projekt, og det er usikkert, hvornår og om, kørselsafgiftssystemet i Nederlandene i det hele taget indføres.

5. maj 2010

Priseksempler på afgiftsændringer

Sundhed Priseksempler på afgiftsændringer

Søger du efter en artikel i et tidligere nummer af Skaτ?

 

Find den her:

Skaτ - oversigt over samtlige artikler i tidsskriftsserien