Skatteministeriet
2. april 2007

Indgreb mod skattespekulation

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indgreb mod skattespekulation

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale på baggrund af det af regeringen fremlagte forslag vedrørende kapitalfonde og CFC-regler, hvor der tages højde for høringssvarene - samtidig med at målet om at stoppe aggressiv skatteplanlægning fastholdes.

Formålet med forslaget er at tilpasse reglerne for selskabsbeskatning med henblik på at gøre dem robuste og konkurrencedygtige også i de kommende år. Det styrker grundlaget for vækst og beskæftigelse og dermed for det danske velfærdssamfund.

Selskabsskattegrundlaget er aktuelt og særligt fremover under pres fra flere sider. Danske selskaber etablerer datterselskaber i udlandet og placerer renteudgifter i Danmark uden at placere tilsvarende indtægter i Danmark. De gældende regler har indtil en EU-dom i september 2006 udgjort et værn mod denne trafik for så vidt angår finansiel indkomst, men problemet gælder i realiteten alle opkøb i udlandet.

Udenlandske selskaber (særligt kapitalfonde) køber op i Danmark, placerer omkostningerne i Danmark og placerer indtægterne i udlandet. Der har ikke hidtil været noget effektivt værn mod denne trafik, da den ikke bliver fanget af de gældende tynd kapitaliseringsregler.

Desuden er der en helt generel ubalance i den gældende selskabsbeskatning, hvor danske og udenlandske selskaber anvender afskrivningsregler og finansieringsstrukturer til at nedbringe indtægterne i Danmark og forøge udgifterne i Danmark.

De helt grundlæggende årsager til denne trafik er selskabsskattesatsen og dermed størrelsen af rentefradraget og muligheden for skattefrit udbytte af datterselskabsaktier.

Aftalen vil samlet set forhindre disse mekanismer. Indførelse af nye generelle værnsregler, beskæringen af rentefradrag og stramningen af visse særligt gunstige afskrivningsregler samt lavere selskabsskattesatser skal understøtte dette formål. Ændringerne i forhold til det fremlagte forslag er gennemgået i bilag 1.

Aftalens førsteårsvirkning vil give et samlet provenu efter direkte afledte skatteindtægter på mindst 2 mia. kr. svarende til skatteprovenuet ved kapitalfondes skattespekulation hidtil. Det økonomiske råderum er genoprettet og skattestoppet overholdt. Aftalen fører til en mere ligelig fordeling af selskabsskatten.

Elementer/selskabsskattesatser
Fuld førsteårseffekt1)
 
Varig
Nedsættelse af selskabsskattesatsen til 25 pct.
-4.800
-4.400
Loft over fradragsberettiget gæld
2.500
2.500
EBIT
400
100
Afskrivninger vedr. aktiver med lang levetid
900
700
Afskrivninger vedr. bygninger
800
700
Virksomhedsskat
-500
-100
Forhøjelse af aktiebeskatning
0
200
Samlet umiddelbart provenu
-700
-300
Direkte afledte skatteindtægter
3.300
1.000
Samlet provenu inkl. direkte afledte skatteindtægter
2.600
700
Adfærdsvirkninger
1.200
2.100
Samlet virkning inkl. direkte afledte skatteindtægter og adfærd
3.800
2.800

1) Førsteårseffekten er regnet for perioden 1.07.07-30.06.08.