Skatteministeriet
29. maj 2006

Kulbrinteskatteloven

Kulbrinteskat Lovbekendtgørelse - kulbrinteskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kulbrinteskatteloven

 

Lov nr. 1216 af 27. december 2003 (Ændringer af skattelovgivningen, som er lagt til grund for aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund) indeholder følgende ændringer:

Regler om beskatning af indkomst, der erhverves i tilknytning til eneretsbevillingen og koncessioner, der er tildelt den 1. januar 2004 eller senere:

  • Kulbrintefradraget nedsættes fra 250 pct. af investeringen (25 pct. i 10 år) til 30 pct. af investeringen (5 pct. i 6 år).
  • Feltbeskatningen ophæves. Dermed modregnes bl.a. underskud ved opbygningen af et felt i overskud fra et felt i produktion.
  • Ved ophør af al produktion efter en koncession kompenseres selskaberne for fradrag for en eventuel uudnyttet skatteværdi af fjernelsesomkostninger, dog ikke med mere end den betalte kulbrinteskat.
  • Rørledningsafgiften modregnes i kulbrinteskatten.
  • Pay back-reglen, som begrænser kulbrintefradraget, når nettooverskuddet på et felt har nået en vis størrelse, ophæves.
  • Kulbrinteskattesatsen nedsættes fra 70 pct. til 52 pct.
  • Regler om, at kulbrinteselskaber uden for eneretsbevillingen kan vælge at gå over til reglerne ovenfor med indkomst fra koncessioner, der er tildelt med virkning fra før 1. januar 2004.
  • Særlige regler om partnerne i DUC i forbindelse med overgangen til de nye regler og særlige regler om disse selskaber som følge af statens indtræden den 9. juli 2012 som partner i DUC's aktiviteter vedrørende eneretsbevillingen.

Lov nr. 458 af 9. juni 2004 indeholder følgende ændring:

  • I kulbrinteskatteloven erstattes begrebet "kontrollerer" med begrebet "bestemmende indflydelse" som et led i en generel harmonisering af disse begreber i skattelovgivningen.