Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 6: Fremtidigt tilskud til landvind

Energiafgifter Formålet med delanalyse 6 har været at gennemgå støtten til landvind samt identificere mulige samfundsøkonomiske forbedringer. Analysen fokuserer på, hvorledes strukturen i støtten til landvind kan forbedres.

10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 2: Omkostninger til offentlige forpligtelser

Energiafgifter Delanalyse 2 har haft til formål at beskrive PSO-systemet, herunder undersøge om finansieringen af PSO-udgifterne kan tilvejebringes mere effektivt. Analysen har fokuseret på en række alternative modeller til den nuværende PSO-afgift.

10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 1: Udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlag

Energiafgifter Delanalyse 1 har haft til formål at kortlægge udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlaget. Endvidere er det overordnet beskrevet, hvordan man, under hensynstagen til en række krav til reguleringen, kan konstruere et så samfundsøkonomisk optimalt afgifts- og tilskudssystem som muligt.

7. oktober 2014

Skatteministerens lovprogram 2014-15

Ministeren Skatteministerens planlagte lovforslag inkluderer blandt andet implementeringen af Vækstpakken og forslag om indgåelse fire internationale skatteaftaler.

30. september 2013

Skatteministerens lovprogram 2013/2014

Lovgivning folketingsåret 2013/2014

3. oktober 2012

Skatteministerens lovprogram 2012/2013

Lovgivning folketingsåret 2012/2013

29. maj 2012

Danmark i arbejde - Skattereform

Skattereform 2012 Regeringen - Maj 2012

7. maj 2012

Aftale om fastsættelse af pengetankgrænsen

Erhvervsbeskatning Aftale mellem regeringen og Det Konservative Folkeparti om pengetankgrænsen i reglerne om succession ved overdragelse af aktier i forbindelse med generationsskifte i familieejede virksomheder.

9. januar 2012

Skatteministerens lovprogram 2011/2012

Lovgivning Folketingsåret 2011/2012

17. marts 2011

Konkurrenceevnerapport

Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

12. november 2010

Finanslov 2011: Skattefritagelse af iværksætteraktier

Forårspakke 2.0 2009 Som en del af skattereformen i Forårspakke 2.0 blev der indført en enklere og mere ensartet beskatning af selskabers udbytter og aktieavancer

11. oktober 2010

Skatteministerens lovprogram 2010/2011

Lovprogram 2010/2011

12. juli 2010

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2009/2010 – året der gik

Siden min tiltrædelse som skatteminister i februar måned har jeg fået flere vigtige aftaler på plads, som er med til at sikre finansiering af fremtidens velfærd

5. maj 2010

Grønne kørselsafgifter

Grønne afgifter De danske planer for introduktion af kørselsafgifter for lastbiler og personbiler har hidtil fulgt planerne i Nederlandene, så vi kunne basere os på erfaringerne der. Nederlandene oplever dog betydelige forsinkelser i deres projekt, og det er usikkert, hvornår og om, kørselsafgiftssystemet i Nederlandene i det hele taget indføres.

5. maj 2010

Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0

Forårspakke 2.0 2009 Langt hovedparten af den omfattende skattereform, der blev aftalt i forbindelse med Forårspakke 2.0, er nu trådt i kraft. Skatten på arbejde er sat ned, og det er til gengæld blevet dyrere at forbruge og producere varer, som er til skade for miljø, klima og sundhed.

5. maj 2010

Status over grænsehandel - resumé

Grænsehandel Hovedkonklusionen i Skatteministeriets nye grænsehandelsrapport er, at grænsehandlen og den illegale handel med nydelsesmidler generelt har været faldende siden den sidste status over grænsehandlen fra 2007.

5. maj 2010

Provenuoversigt over sundhedspakke

Provenu Med aftalerne om udligningsskat på store pensionsudbetalinger, Grøn Vækst og nu en sundhedspakke er de sidste udstående finansieringselementer i Forårspakke 2.0 på plads som forudsat i aftalen om Forårspakke 2.0.

5. maj 2010

Priseksempler på afgiftsændringer

Sundhed Priseksempler på afgiftsændringer

5. maj 2010

Forhøjelser af afgifterne på tobak

Sundhed Det er aftalt at forhøje afgiften på cigaretter svarende til en prisstigning på godt 2 kr. pr. pakke, samt at forhøje minimumsafgiften svarende til, at de billigste cigaretter stiger med 3 kr. pr. pakke. Samtidig forhøjes afgiften på røgtobak parallelt. Afgiftsforhøjelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

5. maj 2010

Forhøjelse og udvidelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand

Grænsehandel Udover en den almindelige afgift for henholdsvis øl, vin og spiritus opkræves der tillægsafgift for visse alkoholprodukter, herunder alkoholsodavand. I dag opkræves der dog ikke tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand, men derimod udelukkende for øl-, vin- og spiritusbaserede alkoholsodavand.