Skatteministeriet

Aktuelle skattetal

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i formatet Aktuelle skattetal. Aktuelle skattetal sætter fokus på aktuelle skatteøkonomiske emner.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktuelle skattetal

Emnet kan eksempelvis være nye tal fra styrelser under Skatteministeriets koncern, nye satser eller beløbsgrænser eller nye beregninger fra Skatteministeriet. 

Aktuelle skattetal er typisk 1-3 sider i pdf-format og udkommer med hyppig frekvens for at sætte fokus på skatteøkonomiske emner.

Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister, undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold.

Aktuelle skattetal 23. april 2019

Skatten på de laveste arbejdsindkomster er faldet markant i Danmark og er lavere end gennemsnittet i EU

Personbeskatning Siden 2000 er skatten på arbejdsindkomst faldet over hele indkomstskalaen i Danmark. For de laveste arbejdsindkomster er marginalskatten faldet med ca. 10 pct. point og er nu lavere end gennemsnittet i EU og OECD, viser nye tal.

Aktuelle skattetal 23. april 2019

Befordringsfradraget har størst betydning i Region Sjælland

Befordringsfradrag Befordringsfradraget har størst betydning i Region Sjælland, hvor den gennemsnitlige pendlerafstand er størst. Sidste år fik danskerne befordringsfradrag for knap 18 mia. kr. svarende til en skattebesparelse på knap 5 mia. kr.

Aktuelle skattetal 9. april 2019

Skatter og afgifter for turismeerhverv er lempet med ca. 350 mio. kr.

Afgiftssatser Siden juni 2015 er en række skatter og afgifter målrettet turismen blevet sænket. Lempelserne har forbedret turismeerhvervets vækstmuligheder og skønnes samlet set at udgøre ca. 350 mio. kr. i 2025.

Aktuelle skattetal 5. marts 2019

Skatte- og afgiftslempelser siden 2015 er bredt fordelt

Skattetryk De samlede skatte- og afgiftslempelser på godt 27 mia. kr. frem mod 2025 fordeler sig bredt på forskellige familietyper. Det er imidlertid særligt de beskæftigede, som får glæde af lempelserne.

Aktuelle skattetal 19. februar 2019

Siden juni 2015 er 116 afgiftssatser enten afskaffet eller lempet

Afgiftssatser Den førte skattepolitik siden regeringsskiftet i juni 2015 vil, når alle de aftalte lempelser er gennemført, indebære, at 70 afgiftssatser(netto) afskaffes, mens yderligere 46 afgiftssatser (netto) lempes. Dermed vil i alt 116 afgiftssatser enten blive afskaffet eller lempet.

Aktuelle skattetal 6. februar 2019

Skatter og afgifter er lempet med godt 27 mia. kr.

Skattesatser Regeringens skattepolitik har medført, at skatter og afgifter sænkes med godt 27 mia. kr. frem mod 2025. Cirka 18 mia. kr. af lempelserne er trådt i kraft, mens de resterende ca. 9 mia. kr. indfases i de kommende år. Knap halvdelen af lempelserne vedrører personskatter.

Aktuelle skattetal 15. januar 2019

BoligJobordningen anvendes mest i Jylland – og bidrager til aktivitet i hele landet

BoligJobfradrag I 2017 er andelen af skatteydere, der benytter BoligJobordningen størst i de jyske regioner. Blandt nord- og sønderjyderne er andelen således mere end 10 pct. af samtlige skattepligtige - knap 3 pct.-point højere end i Hovedstaden. Ordningen bidrager samtidig isoleret set til aktivitet i hele landet.

Aktuelle skattetal 10. januar 2019

Jobfradrag og beskæftigelsesfradrag gavner mest i landkommunerne

Indkomstgrundlag I dag har almindelige lønmodtagere adgang til både et beskæftigelsesfradrag og et jobfradrag, som begge mindsker skatten på arbejdsindkomst. Det er personer i landdistrikterne, som opnår den største relative indkomstfremgang som følge af beskæftigelsesfradraget og jobfradraget.