Skatteministeriet

Aktuelle skattetal

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i formatet Aktuelle skattetal. Aktuelle skattetal sætter fokus på aktuelle skatteøkonomiske emner.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktuelle skattetal

Emnet kan eksempelvis være nye tal fra styrelser under Skatteministeriets koncern, nye satser eller beløbsgrænser eller nye beregninger fra Skatteministeriet. 

Aktuelle skattetal er typisk 1-3 sider i pdf-format og udkommer med hyppig frekvens for at sætte fokus på skatteøkonomiske emner.

Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister, undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold.

Aktuelle skattetal 23. april 2019

Skatten på de laveste arbejdsindkomster er faldet markant i Danmark og er lavere end gennemsnittet i EU

Personbeskatning Siden 2000 er skatten på arbejdsindkomst faldet over hele indkomstskalaen i Danmark. For de laveste arbejdsindkomster er marginalskatten faldet med ca. 10 pct. point og er nu lavere end gennemsnittet i EU og OECD, viser nye tal.

Aktuelle skattetal 23. april 2019

Befordringsfradraget har størst betydning i Region Sjælland

Befordringsfradrag Befordringsfradraget har størst betydning i Region Sjælland, hvor den gennemsnitlige pendlerafstand er størst. Sidste år fik danskerne befordringsfradrag for knap 18 mia. kr. svarende til en skattebesparelse på knap 5 mia. kr.

Aktuelle skattetal 9. april 2019

Skatter og afgifter for turismeerhverv er lempet med ca. 350 mio. kr.

Afgiftssatser Siden juni 2015 er en række skatter og afgifter målrettet turismen blevet sænket. Lempelserne har forbedret turismeerhvervets vækstmuligheder og skønnes samlet set at udgøre ca. 350 mio. kr. i 2025.

Aktuelle skattetal 5. marts 2019

Skatte- og afgiftslempelser siden 2015 er bredt fordelt

Skattetryk De samlede skatte- og afgiftslempelser på godt 27 mia. kr. frem mod 2025 fordeler sig bredt på forskellige familietyper. Det er imidlertid særligt de beskæftigede, som får glæde af lempelserne.

Aktuelle skattetal 19. februar 2019

Siden juni 2015 er 116 afgiftssatser enten afskaffet eller lempet

Afgiftssatser Den førte skattepolitik siden regeringsskiftet i juni 2015 vil, når alle de aftalte lempelser er gennemført, indebære, at 70 afgiftssatser(netto) afskaffes, mens yderligere 46 afgiftssatser (netto) lempes. Dermed vil i alt 116 afgiftssatser enten blive afskaffet eller lempet.

Aktuelle skattetal 6. februar 2019

Skatter og afgifter er lempet med godt 27 mia. kr.

Skattesatser Regeringens skattepolitik har medført, at skatter og afgifter sænkes med godt 27 mia. kr. frem mod 2025. Cirka 18 mia. kr. af lempelserne er trådt i kraft, mens de resterende ca. 9 mia. kr. indfases i de kommende år. Knap halvdelen af lempelserne vedrører personskatter.

Aktuelle skattetal 15. januar 2019

BoligJobordningen anvendes mest i Jylland – og bidrager til aktivitet i hele landet

BoligJobfradrag I 2017 er andelen af skatteydere, der benytter BoligJobordningen størst i de jyske regioner. Blandt nord- og sønderjyderne er andelen således mere end 10 pct. af samtlige skattepligtige - knap 3 pct.-point højere end i Hovedstaden. Ordningen bidrager samtidig isoleret set til aktivitet i hele landet.

Aktuelle skattetal 10. januar 2019

Jobfradrag og beskæftigelsesfradrag gavner mest i landkommunerne

Indkomstgrundlag I dag har almindelige lønmodtagere adgang til både et beskæftigelsesfradrag og et jobfradrag, som begge mindsker skatten på arbejdsindkomst. Det er personer i landdistrikterne, som opnår den største relative indkomstfremgang som følge af beskæftigelsesfradraget og jobfradraget.

Aktuelle skattetal 20. december 2018

40.000 færre topskatteydere i 2019

Skatteministeriet skønner, at antallet af topskatteydere i 2019 vil være ca. 40.000 lavere end i 2017. Dermed vil i alt ca. 460.000 skatteydere betale topskat i 2019.

Aktuelle skattetal 10. december 2018

Skatteindtægterne rundede 1 billion kroner i 2017

De samlede indtægter fra skatter og afgifter oversteg for første gang 1 billion kroner i 2017.Det viser en nylig opgørelse fra Danmarks Statistik. Indtægterne fra skatter og afgifter er dermed steget med cirka 40 mia. kr., siden V-regeringen trådte til i 2015.

Aktuelle skattetal 20. august 2018

Danskerne har fået 11 mia. kr. i BoligJob- fradrag siden 2015

I perioden 2015-2017 har danskerne fået Bolig-Jobfradrag for 11 mia. kr. Fradraget er blevet indtastet på 1,4 mio. årso ...

Aktuelle skattetal 31. maj 2018

Lavere registreringsafgift har givet danskerne mere bil for pengene

Siden 2015 er der gennemført en række lempelser af registreringsafgiften på biler, som har givet danskerne mere bil for pengene. Bilkøberne har således brugt en del af den lavere afgift til at bevæge sig højere op i bilsegmenterne, viser analyse fra Skatteministeriet.

Aktuelle skattetal 25. april 2018

Lavere afgift gavner især forbrugere med elvarme uden for byerne

Grønne afgifter En yderligere nedsættelse af elvarmeafgiften vil give en lempelse til et bredt udsnit af forbrugere, der primært bruger elvarme til at opvarme deres boliger. Lempelsen gavner især områder uden for byerne, hvor andelen af boliger opvarmet med el, er høj.

Aktuelle skattetal 17. april 2018

Den høje danske elafgift tjener ikke samme grønne formål som tidligere

Energiafgifter Danske forbrugere betaler i dag EU’s højeste elafgift. Den høje elafgift fremmer imidlertid ikke den grønne omstilling i samme grad som tidligere. En lempelse af afgiften vil i vidt omfang kunne finansiere sig selv.

Aktuelle skattetal 22. januar 2018

8 ud af 10 skattekroner bliver i 2018 betalt som enten personskat eller moms

Skatteopkrævning På finansloven for 2018 forventes der indtægter fra skatter og afgifter for i alt 960 mia. kr. Næsten 60 pct. af skatteindtægterne betales som personskatter, mens over 20 pct. kommer fra momsen.

Aktuelle skattetal 4. april 2017

6 ud af 10 privatansatte arbejder i familieejede virksomheder

Bo- og gaveafgift Familieejede virksomheder beskæftiger 6 ud af 10 privatansatte og står for mere end 70 pct. af den danske eksport. En nedsættelse af bo- og gaveafgiften vil kunne bidrage til at styrke investeringsvilkårene for familieejede virksomheder.

Aktuelle skattetal 25. oktober 2016

Afskaffelse af PSO-afgift gavner produktionsvirksomheder i Jylland

Vækst Afskaffelsen af PSO-afgiften giver en lempelse til et bredt udsnit af danske virksomheder. Lempelsen gavner især Jylland, hvor beskæftigelsesandelen i produktionserhvervene er høj.

Aktuelle skattetal 22. september 2016

Jobfradrag og PensionsBonus vil komme landdistrikterne til gavn

Jobreform Det vil være personer bosat i landdistrikterne, som får den største relative stigning i købekraften ved regeringens forslag til et ekstra jobfradrag og en PensionsBonus.

Aktuelle skattetal 20. september 2016

Tre store udfordringer for dansk vækst

Vækst Dansk økonomi er grundlæggende sund, men der er fortsat markante udfordringer, hvis vi vil holde vores velstandsniveau på et højt niveau. Det vil kræve øget produktivitetsvækst, flere investeringer og bedre vilkår for iværksættere og vækstvirksomheder.

Aktuelle skattetal 30. maj 2016

Danskerne bruger i højere grad nye spiltyper

Spillemyndigheden Nye tal viser, at danskernes forbrug af spil ligger på et stabilt og moderat niveau. Til gengæld bruger danskerne nu flere penge på online kasino og væddemål tilsammen end på lotterier.