Koncernstrategi

Skatteministeriets koncernstrategi beskriver de vigtigste indsatsområder og sætter en fælles retning for arbejdet i hele koncernen. Strategien består af én overordnet vision og fire strategiske pejlemærker.

Skatteministeriets koncern spiller en afgørende rolle for samfundsfinansierin­gen. Den overordnede vision og de strategiske pejlemær­ker sikrer, at koncernen har en fælles sigtelinje i dette arbejde.

Én overordnet vision 

”Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.” 

Fire strategiske pejlemærker

De strategiske pejlemærker sætter retningen for Skatteministeriets koncern frem til 2025. De understøtter prioriteringen af ressourcer på tværs af koncernen og sikrer, at alle Skatteministeriets styrelser har samme forståelse af koncernens hovedprioriteter.  Pejlemærkerne beskriver de vigtigste indsatsom­råder for koncernen og tager afsæt i koncernens kerneområder og ­udfordringer.


 • De fire pejlemærker
  • Der er tillid til Skatteministeriets koncern.

   Skatteministeriets institutioner skal nyde bred tillid i det danske samfund. Borgere og virksomheder skal have tillid til, at de får en korrekt og ensartet behandling, og at deres skattekroner forvaltes ansvarligt. Information og vejledning skal derfor være af høj kvalitet og hænge sammen på tværs af koncernen. Relevante interessenter og beslutningstagere skal opfatte de enkelte institutioner som gode samarbejdspart­nere, og de enkelte styrelser skal opfattes som en attraktiv arbejdsplads. Samtidig skal koncernens omdømme i offentlighe­den – både styrelsernes og departemen­tets – forbedres.  

  • Borgere og virksomheder betaler de korrekte skatter og afgifter til tiden.

   Der skal sikres høj regelefterlevelse blandt borgere og virksomheder i afregningen af skatter og afgifter, så statens indtægter sikres bedst muligt. Høj regelefterlevelse er en kerneopgave gennem hele værdi­kæden i Skatteministeriet, som skal sikres gennem tilvejebringelsen af korrekte og gennemskuelige beskatningsgrundlag, målrettet vejledning, afregning og kontrol samt en effektiv gældsinddrivelse. Samti­dig skal kontrollen målrettes effektivt mod systematisk svig, så tab begrænses. Det er ligeledes afgørende, at en effektiv og uaf­hængig klagesagsbehandling finder sted. 

  • Opgaveløsning og udviklingstiltag i Skatteministeriets koncern skal være præget af realistisk planlægning og effektiv gennemførelse

   Skatteministeriets koncern skal eksekvere effektivt og rettidigt på såvel den store og komplekse opgaveportefølje som på en lang række forandrings­ og tilpasningstil­tag på tværs af forretningen og it­porte­føljen, herunder udvikling og implemen­tering af flere store og kritiske it­systemer. Opgavevaretagelsen skal bygge på en realistisk og langsigtet planlægning, både når det gælder drift og udvikling. Skatteministeriets koncern skal være en eksekveringsdygtig organisation, hvor der sikres en effektiv gennemførelse inden for de fastlagte planer og beslutninger. 

  • Skatteministeriets koncern skal kendetegnes af høj faglighed, som understøttes af langsigtede planer for rekruttering og kompetenceudvikling

   Det skal sikres, at den høje faglighed på tværs af Skatteministeriets koncern fast­holdes og videreføres. De rette kompeten­cer skal være til rådighed, så nuværende opgaver løses på et højt fagligt niveau, samtidig med at styrelserne er rustet til at håndtere fremtidige opgaver. Der skal ar­bejdes systematisk med rekruttering, on­boarding og kompetenceudvikling, baseret på langsigtede planer og et klart overblik over den enkelte styrelses kerneopgaver og kompetencebehov. Alle styrelserne skal kendetegnes af en stærk arbejdskultur med solide faglige miljøer, der er rodfæ­stet i værdierne faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn.