Lovgivning og Økonomi

Lovgivning og Økonomi er én af departementets tre afdelinger. Læs mere om afdelingen og dens kontorer her på siden.

Lovgivning og Økonomis primære formål er at bidrage på et fagligt kvalificeret grundlag til, at skattepolitikken understøtter finansieringen af den offentlige sektor. Væsentlige opgaver er bl.a. betjening af departementschef og minister ift. regeringsfora, udarbejdelse af regeringsudspil, håndtering af forhandlingsforløb, udarbejdelse af lovforslag, økonomiske beregninger af de samfundsmæssige konsekvenser ved ændrede skatteregler, skatteøkonomiske analyser og metodeudvikling samt varetagelse af Skatteministeriets arbejde på det internationale område. Afdelingen samarbejder bredt med de øvrige afdelinger i departementet samt koncernens 9 styrelser.

Afdelingen består af ti kontorer og har to afdelingschefer, Birgitte Christensen og Michael Skaarup.

Afdelingens kontorer

Nedenfor kan du læse mere om kontorernes formål og ansvarsområder:

  • Administration og Kontrol

    Administration og Kontrol har til formål at sikre faglig kvalificeret betjening af departementschef og minister inden for skatteadministration, omkostningsgodtgørelse, indberetning, skattekontrol og straffeproces. Kontoret bidrager til politiske forløb og udspil inden for området, fx bekæmpelse af sort arbejde, skattely samt kontrol og sanktioner. Herudover har kontoret ansvaret for lovgivning som opfølgning på politiske initiativer, såsom nye EU-regler, indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster eller som følge af den løbende lovovervågning på området.

  • Forvaltning og Lovkoordinering

    Forvaltning og Lovkoordinering har til formål at sikre fagligt kvalificeret betjening af departementschef og minister inden for skatteforvaltningsområdet samt hasteopgaver af særlig karakter, herunder Undersøgelseskommissionen om SKAT. Kontoret har ansvaret for de skatteforvaltningsretlige regler og det almene forvaltningsretlige område, forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og tavshedspligt og aktindsigt. Kontoret udarbejder regeringens lovprogram på Skatteministeriets område og bidrager ligeledes til politiske forløb og udspil inden for skatteforvaltningsområdet. Herudover udarbejder kontoret analyser, som kan understøtte ministeriets ambitioner om digital forvaltning og retssikkerhed for borgere og virksomheder.

  • International Koordinering

    International Koordinering har til formål at sikre fagligt kvalificeret betjening af departementschef og minister inden for det internationale område. Kontoret skal sikre en tværgående koordinering og faglig understøttelse af Skatteministeriets arbejde med internationale sager samt sikre den strategiske varetagelse af Skatteministeriets internationale interesser på et fagligt højt niveau. Kontoret har ansvaret for at understøtte internationale spørgsmål og lovgivningsinitiativer, herunder gennem deltagelse i ekspertgruppemøder i OECD og EU. Desuden varetager og koordinerer kontoret ministeriets forhandlinger af dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

  • Miljø, Energi og Motor

    Miljø, Energi og Motor har til formål at sikre fagligt kvalificeret betjening af departementschef og minister inden for miljø, energi og motor. Kontoret har ansvaret for grønne afgifter, herunder affald, spildevand og pesticider, energibeskatning, regulering af udledninger såsom CO2, svovl, og NOx og beskatning af motorkøretøjer. Kontoret bidrager til større og mindre analyser på områderne, herunder grænsehandelsrapport, afgifts- og tilskudsanalysen samt andre publikationer på afgiftsområdet og betjener desuden Udvalget for Grøn Omstilling.

  • Moms, Afgifter og Told

    Moms, Afgifter og Told har til formål at sikre fagligt kvalificeret betjening af departementschef og minister inden for områderne moms, afgifter, told og spil. Kontoret har ansvaret for momslovgivningen, herunder opgørelsen af EU’s egne indtægter, såvel de EU-harmoniserede punktafgifter som de nationale punktafgifter, samt spilregulering og reglerne om told, varemærkeforfalskning og prækursorer. Kontoret bidrager til større og mindre analyser, herunder grænsehandelsrapporten og hjælper med økonomiske beregninger og budgettering på de faglige områder.

  • Opkrævning og Inddrivelse

    Opkrævning og Inddrivelse har til formål at sikre fagligt kvalificeret betjening af departementschef og minister inden for især opkrævningen af skatter og afgifter, inddrivelse af gæld til det offentlige og opfyldelse af internationale forpligtelser på området. Således er kontoret ansvarlig for at bidrage til politiske forløb og udspil på området og deltager i arbejdsgrupper og projekter i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Kontoret samarbejder løbende med koncernen og andre ministerier om regler og lovgivning samt med interessenter på det faglige område.

  • Person, Ejendomme og Pension

    Person, Ejendomme og Pension har til formål at sikre fagligt kvalificeret betjening af departementschef og minister inden for især områderne person-, ejendoms- og pensionsbeskatning. Kontoret har bl.a. ansvar for skatteberegning for personer, arbejdsmarkedsbidrag, beskatning af løn og personalegoder, beskæftigelses- og befordringsfradrag, forskerskatteordningen, sømandsbeskatning, boligbeskatning (ejendomsværdiskat og grundskyld), bo- og gaveafgift, børne- og ungeydelse samt beskatningen af pensionsordninger, herunder PAL-skat. PEP yder desuden bistand til andre kontorer med økonomiske konsekvensberegninger, først og fremmest i relation til reglerne om gældsinddrivelse.

  • Selskab, Aktionær og Erhverv

    Selskab, Aktionær og Erhverv har til formål at sikre fagligt kvalificeret betjening af departementschef og minister inden for især områderne selskabs- og erhvervsbeskatning samt aktieindkomstbeskatning og kursgevinstbeskatning. Kontoret har bl.a. ansvar for selskabsskat, virksomhedsskat, fondsbeskatning og kulbrinte- og tonnageskat.

  • Økonomisk Politik og Analyse

    Økonomisk Politik og Analyse har til formål at sikre fagligt kvalificeret betjening af departementschef og minister inden for økonomisk politik, herunder at koordinere opgaver og policyforløb, som går på tværs af fagkontorer. Kontoret forbereder ministerens og departementschefens deltagelse i regeringens Koordinationsudvalg samt Økonomiudvalg. Derudover udarbejder kontoret svar til Folketinget, §20-svar, samråd mv., ofte baseret på analyser på baggrund af registerdata. Kontoret har, i samarbejde med andre kontorer i departementet, ansvaret for skatteøkonomiske analyser og publikationer, herunder primært Skatteøkonomisk Redegørelse.