Koncernstyring

Koncernstyring er én af departementets tre afdelinger. Læs mere om afdelingen og dens kontorer her på siden.

Koncernstyrings primære formål er at føre tilsyn med koncernens forretning, herunder økonomi, udvikling, drift, organisering og HR samt informationssikkerhed og lokalisering. Desuden har afdelingen fokus på at etablere og følge op på tværgående rammer og governancestrukturer. Væsentlige opgaver er bl.a. betjening af koncernfora, finanslov, forretnings- og IT-strategi, risikostyring, budgetopfølgning, strategisk HR samt mål og resultatstyring. Afdelingen samarbejder bredt med de øvrige afdelinger i departementet samt koncernens 9 styrelser. 

Afdelingen består af 12 kontorer og har tre afdelingschefer, Jens Daugaard, Christina Severinsen og Michael Brix Hesselager. 

Afdelingens kontorer

Nedenfor kan du læse mere om kontorernes formål og ansvarsområder:

 • Budget og Finanslov

  Budget og Finanslov har til formål at sikre, at Finanslovens § 9 samt den interne koncernstyring i relation hertil udgør et dækkende, effektivt og korrekt grundlag for ministeriets bevillings- og budgetstyring. Kontoret er derfor den primære ind- og udgang til Finansministeriet vedrørende bevillingssager. Kontoret skal samtidig sikre, at Skatteministeriet har tilstrækkelige bevillingsmæssige rammer til at varetage ministeriets opgaver, overholdelse af de bevillingsmæssige rammer og regler samt, at rammerne udmøntes ud fra en prioritering på tværs af ministerområdet og anvendes effektivt.

 • Datasikkerhed og Forretningsunderstøttelse

  Datasikkerhed og Forretningsunderstøttelse har til formål at varetage implementering, styring, udvikling, tilsyn og administration på en række forretningsunderstøttende områder. Kontoret er derfor med til at skabe de nødvendige rammer for, at departementet og resten af koncernen kan løse sine opgaver korrekt, sikkert og effektivt. Kontoret har ansvar for opgaver i departementet og koncernen i relation til understøttelsen af centrale forretnings- og beslutningsprocesser, implementering af informationssikkerhedsstandard og persondataforordningen, it- og fysisk beredskab, facility management, whistleblowerordning, lokalisering af Skatteministeriets koncern, arbejdsmiljøområdet samt Support- og Administrationsteamet.

 • Forretning og styring 1

  Forretning og styring 1 har til formål at understøtte forretningsudviklingen af Skattestyrelsen og Motorstyrelsen. Kontoret bidrager til at skabe strukturelle forbedringer på driftsområderne samt føre tilsyn og drive policyprocesserne for styrelserne. Kontoret udarbejder svar til Folketinget, § 20-svar, samråd mv. i forhold til Skattestyrelsen og Motorstyrelsen og bidrager til politiske forløb, udspil, redegørelser samt analyser på driftsområderne. Kontoret fører desuden horisontalt tilsyn på opkrævnings- og motorområdet, herunder at sekretariatsbetjene de nedsatte styregrupper.

 • Forretning og styring 2

  Forretning og styring 2 har til formål at understøtte forretningsudviklingen af Vurderingsstyrelsen og Skatteankestyrelsen, herunder driftsstyring og governance inden for styrelsernes områder. Kontoret bidrager til at skabe strukturelle forbedringer på driftsområderne samt føre tilsyn og drive policyprocesserne for styrelserne. Kontoret udarbejder svar til Folketinget, § 20-svar, samråd mv. i forhold til Vurderings- og Skatteankestyrelsen og bidrager til politiske forløb, udspil, redegørelser samt analyser på driftsområderne. Kontoret varetager ligeledes den samlede horisontale koordinering på ejendomsområdet.

 • Forretning og styring 3

  Forretning og styring 3 har til formål at understøtte forretningsudviklingen af Toldstyrelsen, Gældsstyrelsen og Spillemyndigheden. Kontoret bidrager til at skabe strukturelle forbedringer på driftsområderne samt føre tilsyn og drive policyprocesserne for styrelserne. Kontoret udarbejder svar til Folketinget, § 20-svar, samråd mv. i forhold til Toldstyrelsen, Motorstyrelsen og Spillemyndigheden og bidrager til politiske forløb, udspil, redegørelser samt analyser på driftsområderne. Kontoret fører desuden horisontalt tilsyn på EUTK-området, det nye toldkodeks fra EU, herunder at sekretariatsbetjene de nedsatte styregrupper.

 • It-strategi og styring

  It-strategi og styring har til formål at understøtte forretningsudviklingen af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Kontoret bidrager til at skabe strukturelle forbedringer på driftsområderne samt føre tilsyn og drive policyprocesserne for styrelsen. Kontoret er desuden tovholder for departementets arbejde i forbindelse med håndtering af legacy-udfordringen for koncernens it-systemer. Kontoret bidrager til politiske forløb og udspil samt redegørelser og analyser i forbindelse med fx it- og digitaliseringsområdet og fører styring og governance inden for området.

 • Koncernregnskab

  Koncernregnskab har til formål at føre overordnet styring og tilsyn med forvaltningen af regnskaber fra departementets side under ministerområdets ressort, herunder koordinering af finansielle revisioner på ministerområdet. Kontoret har desuden til formål at forestå kontroller og godkendelse af departementets regnskaber samt koordinere finansielle revisioner i departementet. Kontoret udarbejder minister-, virksomheds- og regnskabsinstrukser for departementet samt opgørelsesmetoder vedrørende koncernens forbrug af eksterne konsulenter. Desuden fører kontoret skærpet tilsyn med regnskabet for § 38 vedrørende skatter og afgifter.

 • Koncernrevision

  Koncernrevision har til formål at bidrage til departementets tilsyn med de enkelte styrelser i Skatteministeriets koncern. Herudover skal kontoret understøtte styrelsernes risikostyring samt udvikling af forretningsgange og kontroller. Kontoret gennemfører undersøgelser i relation til indtægtsprocesser og bidrager med rådgivning samt assistance til håndtering af identificerede problemstillinger, herunder udformning af løsninger og implementering af disse. Kontoret bidrager desuden til departementets og styrelsernes implementering af revisionshandleplaner samt til kontrol med EU’s egne indtægter.

 • Koordinationssekretariatet

  Koordinationssekretariatet har til formål at drive policyprocesser og koordination på sager med relation til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens område. Kontoret bidrager til forretningsstyring, herunder opfølgning på mål- og resultatplan mv. Desuden udarbejder og koordinerer kontoret svar til Folketinget samt bidrager til politiske forløb, udspil, redegørelser og analyser i relation til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens driftsområder. Kontoret bidrager med faglige inputs til lovgivningsprocesser samt til finansiel styring, herunder i forhold til finanslov og grundbudgetter.

 • Organisering og Governance

  Organisering og Governance har til formål at bidrage til effektive og tværgående rammer for koncernens opgaveløsning via løbende opfølgning på og udvikling af koncernens styringsstrukturer og rammer for samarbejde. Således planlægger og gennemfører kontoret forskellige forretningsudviklingsprojekter, bistår med projektledelse og procesunderstøttelse, fører tilsyn med organiseringen af koncernens styrelser og understøtter departementets øverste ledelse, herunder i koncernens tværgående mødefora. Kontoret udarbejder analyser på organiseringsområdet samt beslutningsoplæg om ændret opgavefordeling i koncernen. Kontoret yder desuden bistand til procesforløb og workshops og planlægger og afvikler koncernledelsesmøder samt koncernledelsesseminarer.

 • Strategisk HR og Analyse

  Strategisk HR og Analyse har til formål i dialog med Administrations- og Servicestyrelsen at sætte retningen for HR i hele koncernen. Således har kontoret et strategisk og rammesættende ansvar for HR-området på tværs af Skatteministeriets koncern samtidig med, at der leveres strategisk funderede HR-løsninger i departementet med særligt fokus på kompetent rådgivning og understøttelse af departementets chefgruppe. Kontoret laver forretnings- og styringsopgaver for Administrations- og Servicestyrelsen og er ansvarlige for drift af departementets HR, fx MUS og PULS, kompetenceudvikling, rekruttering mv.

 • Økonomistyring

  Økonomistyring har til formål at udarbejde og følge op på departementets budget, herunder også retssagskontoen. Dertil varetager kontoret en række tværgående styringsopgaver, herunder ansvar for koncept for risikostyring, koordination af og opfølgning på revisioner, ansvar for koncept for mål- og resultatplaner samt tilsyn med indkøb og styringstiltag i forhold til koncernens konsulentanvendelse. Kontoret udarbejder desuden styringsvejledninger og tilsynskoncepter for departementet og er ansvarlig for den årlige redegørelse til skatteudvalget om brugen af Kammeradvokaten.