Skatteministeriet
15. januar 2014

L84 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L84 (Folketingsåret 2010-11)

(Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktie-afkastbeskatning m.v.)

1.      Lovforslaget har for det første til formål at foretage en række justeringer og præciseringer af visse af de regler, der blev indført ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. Ved denne lov blev reglerne om beskatningen af selskabers aktieavancer og aktieudbytter harmoniseret som et led i udmøntningen af skattereformen (forårspakke 2.0).

Det foreslås blandt andet, at:

  • selskaber i visse tilfælde får adgang til at fradrage tab på datterselskabsaktier, der var fradragsberettigede inden harmoniseringen af beskatningen af aktieafkast, og hvor aktierne efterføl­gende skifter status til porte­føljeaktier.
  • værnsreglen vedrørende mellemholdingselskaber, der skal hindre omgåelse af betingelserne for, hvornår der er tale om datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, på en række punkter justeres og præciseres.
  • fondes mulighed for at være underlagt realisationsbeskatning på investeringsforeningsbeviser i akkumulerende og udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger bortfalder.
  • det sikres, at reglerne for grænseoverskridende fusioner m.v. ikke underminerer kildebeskatningen af udbytter til udenlandske selskaber i lande, som ikke er medlem af EU og som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.
  • der i øvrigt foretages forskellige justeringer i fusionsskattelovens regler om skattefri omstrukturering, i kursgevinstlovens regler om selskabers mulighed for at fradrage tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, i aktieavancebeskatningslovens regler om nedsættelse af anskaffelsessummen på aktier erhvervet i forbindelse med et kapitalindskud i selskabet og i ejendomsavancebeskatningslovens regler om genanbringelse af fortjeneste vedrørende fast ejendom.

2.      Lovforslaget har for det andet til formål at foretage en række mindre justeringer af andre regler om beskatning af selskaber og aktionærer, der er indført inden for de senere år.

Det foreslås blandt andet, at:

  • der indføres regler om den skattemæssige håndtering af den - endnu ikke ikrafttrådte - selskabsretlige adgang til, at et selskab kan beslutte, at aktionærerne alene skal indbetale 25 pct. af den selskabskapital, der tegnes ved stiftelsen eller ved en senere kapitalforhøjelse.
  • ejeren af en personligt drevet virksomhed under visse betingelser skattefrit kan omdanne virksomheden til et udenlandsk selskab efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse.
  • de værnsregler, der skal forhindre, at der skatteplanlægges i forskelle på kvalifikation af selskaber i Danmark og i udlandet og i forskelle på kvalifikation af selskabsfinansieringen, på flere punkter justeres. Det sikres blandt andet, at værnsreglerne finder anvendelse, selvom der indskydes et selskab uden reel økonomisk aktivitet i koncernstrukturen.
  • der i øvrigt foretages nogle mindre justeringer i tonnageskattereglerne og i reglerne om fraflytningsbeskatning.

3.      Det skønnes, at forslaget ikke har egentlige provenumæssige konsekvenser. Forslaget om selskabers adgang til fradrag for tab på aktier, der den 22. april 2009 havde været ejet i mindre end 3 år og efterføl­gende skifter status til porte­føljeaktier, og forslaget om adgangen til fradrag for tab på driftsmæssige valutaterminskontrakter for årene 2008-2010, anslås dog at medføre et varigt provenutab i størrelsesordenen 3 mio. kr. årligt.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Peter Ambus, tlf. 3395 4681

Høring / Folketingets hjemmeside