Skatteministeriet
15. januar 2014

L77 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til Lov om ændring af personskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L77 (Folketingsåret 2010-11)

(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

I aftalen om kommunernes økonomi for 2011 af 12. juni 2010 mellem regeringen og KL blev der bl.a. opnået enighed om, "at der inden for aftalens samlede økonomiske rammer er rum til, at: Et mindre antal kommuner i 2011 kan foretage en målrettet justering af den kommunale indkomstskat inden for en samlet aftalt ramme på 300 mio. kr."

Det fremgår endvidere af aftalen, at "Regeringen vil sikre, at skattestoppet overholdes ved, at der foretages en modgående statslig skattenedsættelse. Skatteombytningen ligger dermed inden for rammerne af regeringens skattestop."

Kommunernes budgetter for 2011 viser en stigning i de kommunale skatter på i alt 330 mio. kr. Regeringen har valgt at acceptere budgetresultatet og på den baggrund vil den kommunale skattestigning i budgetterne for 2011 ikke medføre en nedsættelse af bloktilskuddet.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) har på denne baggrund som led i aftalen om Finansloven for 2011 opnået enighed med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at neutralisere den højere kommuneskat ved at sænke bundskatten i 2011, så skattestoppet overholdes.

Det foreslås derfor at reducere bundskatten fra 2011 og følgende år med 0,03 pct.enheder. I 2011 sænkes bundskatten således fra 3,67 til 3,64 pct. I de følgende år, hvor bundskatten som led i 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0 - gradvist forhøjes med 1 pct.enhed om året samtidigt med at sundhedsbidraget tilsvarende reduceres, sker der ligeledes en nedsættelse af satsen med 0,03 pct.enheder, således at bundskatten fastsættes til 4,64 pct. i 2012 stigende til 11,64 i 2019 og følgende år.

Lovforslaget medfører et umiddelbart årligt provenutab for staten på ca. 265 mio. kr. fra 2011. Ved den foreslåede bundskattenedsættelse vil der umiddelbart blive tale om en underkompensation af borgerne på ca. 65 mio. kr. Der vil blive kompenseret herfor ved lempelser andre steder i skatte- og afgiftslovgivningen, så skattestoppet overholdes.

Den lavere bundskat vil blive indarbejdet i Skatteministeriets forskudsændringssystem for 2011. Det indebærer, at de personer, der får ændret deres forskudsopgørelse i løbet af indkomståret 2011, vil få bundskattelettelsen i løbet af 2011, mens den resterende del af skatteyderne vil få skattenedsættelsen i forbindelse med årsopgørelsen for 2011, som er tilgængelig i skattemapperne i marts 2012.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Louise Hansen, tlf. 3392 4518 og chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, tlf. 3392 4470.

 Folketingets hjemmeside