Skatteministeriet
15. januar 2014

L76 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af pensionsafkast-beskatningsloven, pensions-beskatningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L76 (Folketingsåret 2010-11)

(Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.)  

Folketinget har den 17. december 2010 vedtaget lovforslag nr. L 76 (Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.). Loven er bekendtgjort som lov nr. 1561 af 21. december 2010. 

Med loven er der for det første gennemført en række tekniske ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven, som Folketinget vedtog i december 2007, og som har virkning for danske pensionsinstitutter fra og med indkomståret 2010.

I takt med, at pensionsinstitutterne har fået implementeret ændringerne i deres systemer, og de har fået de første praktiske erfaringer med anvendelsen af det nye regelsæt, er pensionsinstitutterne blevet opmærksomme på nogle problemer med den nye lov, som er ændret med loven.

Der er hovedsageligt tale om ændringer, som pensionsbranchen har efterspurgt. De nye regler vil bl.a. gøre den nye pensionsafkastbeskatningslov mere håndterbar for branchen.

For det andet er der i pensionsbeskatningsloven indført mulighed for at forlænge ratepensionsordninger efter, at udbetalingen er påbegyndt. Ændringerne er båret af et ønske om, at pensionsopsparing i form af ratepensionsordninger udstrækkes til forsørgelse i en længere del af alderdommen. Endvidere er reglerne for flytning af ratepensionsordninger efter, at udbetalingen er påbegyndt, lempet. Ændringerne har virkning for forlængelser og overførsler, der sker fra og med den 1. januar 2011.

For det tredje er der indført en regel om, at det er en betingelse for godkendelse af udenlandske pensionsordninger som fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, at pensionsordningen ikke kan anbringes i nærmere angivne aktiver (fast ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet, visse aktier og andele i en personligt drevet virksomhed). Baggrunden er, at en dansk pensionsordning kan overføres til en godkendt udenlandsk pensionsordning inden for EU/EØS, selv om ordningens midler kan anbringes i aktiver, som efter reglerne for anbringelse i danske pensionsinstitutter ikke ville være muligt. Det kan indebære risiko for, at der opnås fradrag for indbetalinger til udenlandske ordninger, hvorfra der efterfølgende kan foretages udlodninger, som skattemyndighederne ikke bliver bekendt med, og som i strid med gældende ret ikke pålægges skat eller afgift.

Lovforslaget blev enstemmigt vedlaget.

Kontaktperson: Majken Wågensø Landström, tlf. 72 37 33 04, og Anders Nielsen, tlf. 72 37 33 28.

Høring / Folketingets hjemmeside