Skatteministeriet
15. januar 2014

L75 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L75 (Folketingsåret 2010-11)

Folketinget har den 17. december 2010 vedtaget lovforslag nr. L 75 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter m.v.). Loven er bekendtgjort som lov nr. 1560 af 21. december 2010.

Med loven indføres en obligatorisk indberetningsordning for sommerhusudlejningsfirmaer kombineret med, at bundgrænsen for udlejere forhøjes fra 10.000 til 20.000 kr. Forhøjelsen gælder alene ejere af sommerhuse, der anvender den obligatoriske indberetningsordning. Med loven ønsker regeringen at bidrage til en øget omsætning og en stigende beskæftigelse i lokalsamfundene langs de danske kyster. Loven indgår som en del af "Danmark i balance i en global verden".  Loven skal også ses i lyset af regeringens bestræbelser på at begrænse sort indkomst samt at sikre, at der bliver dannet mere korrekte årsopgørelser.

Herudover afskaffes virksomheders fradrag for udgifter til tobak. Det gælder både fradrag for personaleudgifter til tobak og fradrag for tobaksudgifter, der er afholdt til repræsentation eller reklame.

Desuden skal fortjeneste ved salg af en ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt i en ejendom, der eksproprieres m.v., fremover beskattes. Loven ændrer ikke ved, at fortjenesten for den ejendom, der eksproprieres, fortsat er skattefri.

Endvidere indeholder loven en mindre justering af reglerne for beskatning af fri helårsbolig med bopælspligt for ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, så det sikres, at ændringer af landbrugslovens regler om bopælspligt ikke utilsigtet medfører en ændret beskatning af den hidtil omfattede persongruppe. 

Derudover indeholder loven bestemmelse om, at for meget betalt dag-til-dag rente tilbagebetales. Videre forenkles af ikrafttrædelsesbestemmelsen for én skattekonto.

Samtidig repareres en bestemmelse i skattekontrolloven, som blev gennemført i forbindelse med Forårspakke 2.0 om indberetning af arbejdsmarkedsbidrag vedr. arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag.

Endelig forlænges forældelsesfristen for krav om indeholdelse af skat i renter, royalties og udbytte, der udbetales til koncernforbundne selskaber, fra 3 til 5 år.

Loven blev vedtaget af Folketinget med støtte af alle partier, bortset fra Liberal Alliance. Liberal Alliance undlod at stemme

Provenu

Samlet set skønnes loven at medføre et provenutab på ca. 1,5 mio. kr. årligt målt i varig virkning. For finansåret 2011 skønnes loven ikke at have provenumæssige konsekvenser, mens loven skønnes at medføre et provenutab på ca. 3,5 mio. kr. for finansåret 2012. Loven medfører ingen økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Jens William Grav, tlf. 7237 4311

Høring / Folketingets hjemmeside