Skatteministeriet
15. januar 2014

L74 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L74 (Folketingsåret 2010-11)

Folketinget har den 17. december 2010 vedtaget lovforslag nr. L 74 -Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi). Loven er bekendtgjort som lov nr. 1559 af 21. december 2010.

  Med loven forbedres og forenkles vilkårene for de fysiske personer, der investerer i vedvarende energianlæg (VE-anlæg).

Efter den hidtidige skematiske ordning for opgørelse af vindmølleindkomst medregnes 60 pct. af den del af bruttoindkomsten fra vindmølledriften, der overstiger 3.000 kr., til den skattepligtige indkomst. Der er ikke adgang til nogen form for fradrag. De 40 pct. af indkomsten, der er skattefri, modsvarer den manglende adgang til fradrag.

Med loven udvides for det første den skematiske ordning til alle former for vedvarende energi, der er omfattet af definitionen af vedvarende energi i lov om fremme af vedvarende energi.

Desuden forhøjes bundfradraget forhøjet fra 3.000 kr. til 7.000 kr.

For at undgå at ordningen kommer i konflikt med EU's statsstøtteregler er ordningen udformet således, at det fremover alene er husholdningerne, der får glæde af ordningen.

De nye skatteregler gælder alle vedvarende energianlæg uanset kapacitet.

Loven blev enstemmigt vedtaget.

Provenu

Samlet set skønnes loven først at medføre et mindreprovenu efter 7 år på ca. 15 mio. kr. årligt. Loven medfører ingen økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Jens William Grav, tlf. 7237 4311

Høring / Folketingets hjemmeside