Skatteministeriet
15. januar 2014

L23 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L23 (Folketingsåret 2010-11)

(Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder, afgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, justering af renten af registreringsafgift ved forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing m.v. samt tekniske ændringer bl.a. som følge af ændret EU-lovgivning)

Dette lovforslag udmønter elementer af finansieringen af »Grøn Vækst 2.0« og elementer af »Aftale om genopretning af dansk økonomi« samt gennemfører forskellige tekniske ændringer og tilpasninger.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i april 2010 aftale om »Grøn Vækst 2.0«. Det fremgår af aftalen, at der som led i finansieringen af Forårspakke 2.0 indgår en forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder med virkning fra 2013. Indfasningen fremrykkes, således at forhøjelsen får virkning fra 2011 og bidrager til finansieringen af jordskattelettelsen.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 »Aftale om genopretning af dansk økonomi«, hvori indgår en justering af renten af registreringsafgift ved forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing m.v.

Endvidere indeholder lovforslaget en fritagelse på området for lønsumsafgiftspligt for visse uddannelsesaktiviteter på professionshøjskoler for videregående uddannelser. På baggrund af en dom fra EU-domstolen udvides antallet af operatører, der momsfrit kan levere postydelser og dertil knyttede varer, som et led i varetagelsen af postbefordringspligten.

Den øvrige del af lovforslaget er af mere teknisk karakter.

Loven træder i kraft den 1. januar 2011, dog får fritagelsen for lønsumsafgift for professionshøjskoler virkning fra den 1. januar 2009. For så vidt angår ændringen af øl- og vinafgiftsloven fastsætter skatteministeren ikrafttrædelsen.

De samlede provenuvirkninger skønnes at udgøre omkring 15 mio. kr. i varig virkning efter tilbageløbskorrektion og adfærd. I 2011 og 2012 udgør de samlede provenuvirkninger omkring 400 mio. kr. årligt efter tilbageløbskorrektion og adfærd.

Lovforslaget blev endeligt vedtaget af Folketinget den 2. december 2010, stadfæstet den 8. december 2010 og kundgjort den 9. december 2010 i Lovtidende A som lov nr. 1361.

For lovforslaget stemte Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance. Ingen stemte imod. Det Radikale Venstre og et medlem uden for folketingsgrupperne stemte hverken for eller imod.

Loven træder i kraft den 1. januar 2011

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Kaj Ramsløv, tlf. 3392 4774

Høring / Folketingets hjemmeside