Skatteministeriet
14. januar 2014

L196 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L196 (Folketingsåret 2010-11)

(Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.)

Lovforslaget har baggrund i en aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet af 17. marts 2011 om at rette op på nogle områder i skattelovgivningen, hvor reglerne kan opfattes som nidkære eller urimelige. Med aftalen udmøntes en del af det merprovenu fra ændringen af reglerne om kantinemoms, som regeringen og Socialdemokratiet blev enige om i 2008, jf. lov nr. 525 af 17. juni 2008.

Med lovforslaget foreslås det blandt andet at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder, hvorefter virksomheder skal kunne give deres ansatte påskønnelser i form af mindre personalegoder eller gaver, uden at det udløser skattepligt for de ansatte. Den skattefrie bagatelgrænse omfatter også julegaver fra arbejdsgiveren. Skattefriheden er betinget af, at personalegodernes værdi tilsammen højst udgør 1.000 kr. pr. år for den enkelte ansatte. Overskrides den beløbsmæssige grænse bliver den ansatte beskattet af værdien af hele beløbet ikke kun det overskydende beløb. Dog vil julegaver fra en arbejdsgiver til en værdi af højst 700 kr. ikke blive beskattet. Hermed bliver der dæmmet op for sager, hvor ansatte er blevet beskattet af mindre goder og påskønnelser - for eksempel et par flasker vin som tak for god indsats. 

Herudover foreslås det at skattefritage ansatte af værdien af fri kost i de tilfælde, hvor pædagogisk spisetræning er en naturlig del af ansattes arbejde.  Herved sikres, at sådanne ansatte ikke kan blive skattepligtige af fri kost i de tilfælde, hvor de spiser sammen med og får samme mad, som de personer, der spisetrænes med.

Det foreslås også at skattefritage ansatte af fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement, når de ansatte modtager fribilletterne af deres arbejdsgiver, som er sponsor af det pågældende arrangement. Derved fjernes nogle regler, som opleves som en barriere for virksomheder, der ønsker at støtte sport og kultur via sponsorater.

Som en særlig støtteforanstaltning til studerende fra andre dele af rigsfællesskabet foreslås det at indføre et ligningsmæssigt fradrag på 36.000 kr. til færøske og grønlandske studerende i Danmark. Regeringen og Socialdemokratiet ønsker at sikre, at vilkårene for studerende fra andre dele af rigsfællesskabet overordnet set ikke ændres i forhold til reglerne, som de var før 2011.

Derudover indeholder lovforslaget en mindre justering, der er et led i kommunernes indsats for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Det foreslås, at der gives skattefrihed for støtte ydet til nedrivning af faldefærdige bygninger.

Lovforslaget indeholder også en skattefritagelse for statslig godtgørelse til nyrepatienter med nefrogen systemisk fibrose (NSF), når godtgørelsen ydes i sammenhæng med, at patienterne har fået konstateret følgesygdommen NSF efter MR-scanning.

Endvidere foreslås det at justere rejsereglerne, så en arbejdsgiver kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost og småfornødenheder med standardsatsen i mere end 12 måneder, i de tilfælde en medarbejder er på enkeltstående kortvarige tjenesterejser til samme midlertidige arbejdssted.

Endelig indeholder lovforslaget nogle mindre konsekvensændringer og præciseringer af redaktionel karakter vedrørende befordringsfradraget og behandlingen af negativ nettokapitalindkomst fra 2012.

Lovforslaget medfører et provenutab, der med stor usikkerhed skønnes at udgøre ca. 95 mio. kr. årligt.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Annemette Ottosen, tlf. 7237 3345

Høring / Folketingets hjemmeside